Senast uppdaterad: 12/20/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Serviceförklaringar 2017


Innehållsförteckning


Serviceförklaringar
Gemensamma serviceförklaringar
Verksamheten
Bygga och bo
Fritid
Föreningsservice
Utbildning
Vuxenutbildning
Integration
Kultur
Livsmiljö, trivsel och säkerhet
Näringsliv
Personer med funktionsnedsättning
Socialt stöd
Söka arbete i kommunen                                                                                 
Turism
Unga
Äldre

Serviceförklaringar

Bodens kommun har serviceförklaringar i syfte att visa den service medborgarna kan förvänta sig av kommunen och på sikt stimulera till engagemang från medborgare och kunder i utvecklingen av kommunens service.

Gemensamma serviceförklaringar

Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av kommunen förvänta sig

 • ett trevligt och serviceinriktat bemötande
 • en snabb och korrekt handläggning
 • vid telefonkontakt eller besök få kontakt med någon på den enhet som söks alternativt få lämna ett meddelande
 • svar av telefonväxeln inom fyra signaler
 • begärd enstaka, offentlig handling erhålls samma arbetsdag som begäran framställs
 • att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens webbplats är enkel och lätt att förstå

Verksamheten

Bygga och bo

Som kommunmedborgare/kund kan du av kommunen

 • få beslut om bygglov inom detaljplanelagt område inom tre veckor under förutsättning att kompletta handlingar lämnats in och att ansökan följer planen
 • få beslut om installation av värmepumpanläggning inom sex veckor efter att komplett anmälan lämnats in
 • få beslut om ny eller ändrad avloppsanordning inom sex veckor under förutsättning att komplett ansökan lämnats in

Fritid

Besökande på Nordpoolen erbjuds

 • möjlighet till avkoppling
 • möjlighet till motion, idrott och tävling
 • en ren och snygg anläggning

Nyttjare av kommunens idrottsanläggningar erbjudes:

 • goda förutsättningar att utöva idrott, motion, mässor och kulturarrangemang

Besökare på Paglas skid- och fritidsområde erbjuds:

 • elbelysta preparerade skidspår och nedfarter enligt gällande säkerhetsbestämmelser.
 • ett tryggt och väl fungerande liftsystem.
 • rullskidbana på ca 3,3 km

Föreningsservice

Föreningsservices erbjuder föreningarna i kommunen stöd, både ekonomiskt och i form av rådgivning

 • ekonomiskt stöd för kulturföreningar och för kulturarrangemang
 • aktivitetsstöd till föreningar med verksamhet riktat mot ungdomar och personer med funktionsnedsättning
 • ekonomiskt stöd till föreningsdrivna anläggningar
 • rådgivning om hur medborgarna kan organisera sig i föreningar

Utbildning av barn och undgomar

Barn och elever ska komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För detta krävs det kompetent personal som visar respekt och tolerans, en verksamhet som effektivt nyttjar resurserna, medarbetare som fokuserar på att ständigt förbättra verksamheten samt medarbetares engagemang som skapar arbetsglädje.

Det innebär en strävan efter att

 • se och bekräfta varje barn och elev
 • barn och elever känner glädje när de går till förskola, skola och fritidshem
 • vårdnadshavare känner trygghet och tillit till vår verksamhet
 • ständigt förbättra verksamheten

Vuxenutbildning

 • Vid behov kan du få extra stöd i dina studier
 • Det är högst en månads väntetid från ansökningsdatum till start av studier.
 • Du har möjlighet till studier motsvarande heltid

Integration

 • Du får hjälp med ansökan till förskola, skola, vuxenstudier
 • Du får hjälp och stöd i kontakten med andra myndigheter
 • Du har rätt till tolk på ditt modermål eller annat språk utifrån önskemål
 • Ditt ärende dokumenteras enligt gällande bestämmelser och behandlas med sekretess

Kultur

På biblioteket och bokbussen erbjuds alltid

 • ett mediebestånd som svarar mot kommuninvånarnas behov.

Försvarsmuseet

 • är tillgängligt och synliggör Bodens militärhistoriska kulturarv.

Allmänkulturen

 • främjar ett rikt utbud av kulturarrangemang för kommunens invånare genom stöd och samverkan.

Livsmiljö, trivsel och säkerhet

De kommunala lekparkerna

 • är lekvärda och säkra för våra barn och ungdomar 
 • lekutrustningen besiktas årligen 

Vid larm om störningar och akuta fel och brister

 • som ledningsläckage, vattenbrist, stopp i avloppsledning kontaktas anmälaren senast en timme efter det att mottagning av larm skett 

Möjlighet finns att via kommunens webbplats eller Boden-app meddela fel och brister på kommunens gatu-, VA- och fastighetsanläggningar.

Snöröjning

Påbörjas när det kommit mer än

 • 4 cm snö på prioriterade gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och på gator med busstrafik
 • 10 cm snö på bostadsgator och resterande ytor

Halkbekämpning

 • påbörjas snarast när halka uppstår och
 • startar på prioriterade gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och på gator med busstrafik

Sandupptagning

Sandupptagningen startar normalt i april månad, beroende på hur vädret har varit. Sopningen sker i flera etapper.

 • Vi börjar med en grovsopning av centrumkärnan, därefter gör vi även en finsopning i samma område.

 • Efter centrumkärnan övergår vi till de prioriterade vägarna och därefter bostadsgator om det finns behov för det.

Sopning sker både dag- och nattetid då det är mindre trafik i rörelse. 

Näringsliv

Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen

 • bli lotsad rätt genom rådgivning, stöd och kompetensutveckling
 • få en första kontakt inom en vecka efter inlämnande av ansökan eller handling
 • få beslut/besked efter inlämnad anmälan om miljöfarlig verksamhet inom sex veckor
 • få beslut om registrering av livsmedelsverksamhet inom två veckor efter att anmälan inkommit

Personer med funktionsnedsättning

Vid ansökan erhålls

 • tydlig information om krav eller förutsättningar för ett visst bistånd 
 • beslut om färdtjänst eller riksfärdtjänst inom sex veckor efter att begärda uppgifter kommit in
 • beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade inom sex veckor efter att begärda uppgifter kommit in

Vid särskilt boende erbjuds

 • fullvärdig bostad
 • individuell genomförandeplan som påbörjas i samverkan med dig och/eller din företrädare så snart du flyttat in
 • en stödperson vid inflyttning
 • utbildad personal
 • omsorg, stöd, vård och service utifrån dina individuella behov

Vid daglig verksamhet erbjuds

 • meningsfull sysselsättning och stöd för att kunna delta i det aktiviteter som daglig verksamhet erbjuder.
 • möjlighet att påverka innehållet i din dagliga verksamhet, bland annat genom arbetsplatsträffar som genomförs fyra gånger per år.
 • en genomförande-/arbetsplan som upprättats tillsammans med dig följs upp senast tre månader efter att du påbörjat din sysselsättning.
 • samverkan med myndigheter, närstående eller för dig andra viktiga personer utifrån dina önskemål och behov

Du som har personlig assistans och väljer kommunen som utförare erbjuds

 • skriftlig information om vad det innebär för dig att teckna avtal med oss
 • att en individuell genomförandeplan påbörjas i samverkan med dig och /eller din företrädare så snart du flyttat in
 • utbildad personal
 • omsorg, stöd, vård och service utifrån dina individuella behov

Du som har

 • psykisk funktionsnedsättning erbjuds stödinsatser, som vid behov är samordnade med insatser från andra samhällsorgan
 • ledsagning, kontaktperson eller andra insatser enligt LSS eller SoL ska mötas av personal som har kunskap om dina speciella förutsättningar och önskemål.

Kommunens anläggningar

 • är i största mån tillgänglighetsanpassade. Vid om- och nybyggnationer är alltid tillgänglighetsanpassning en prioriterad fråga 

Socialt stöd

Vid behov av socialt stöd erbjuds

 • tydlig information om krav eller förutsättningar för ett visst bistånd
 • information om när en social utredning inleds och vad det innebär
 • information om hur man överklagar om Du är missnöjd med ett beslut och om du önskar, få hjälp att överklaga
 • personal med specialiserade kunskaper
 • verksamhet som i samverkan med andra aktörer arbetar drog- och alkoholförebyggande
 • verksamhet som har barnens bästa i fokus

Till dig som stödjer anhöriga/närstående erbjuds

 • dagverksamhet
 • anhörigcafé
 • avlastning
 • stöd via anhörigkonsulent

Vid ansökan om skuldsanering erbjuds

 • tid för ett första besök inom 3 veckor

Arbete

 • du  får stöd och coachning  för att hitta vägar mot studier och arbete utifrån dina önskemål och behov.
 • vi samverkar med andra, myndigheter eller andra för dig viktiga personer utifrån dina önskemål och behov.
 • praktik i  kommunen ger inblick i olika branscher och yrkesroller  och kan ge dig erfarenheter  av värde inför fortsatt studier och framtida yrkesval.
 • du får en bra introduktion på den arbetsplatsen du ska praktisera.
 • vid praktik i kommunen får du ta del i olika föreläsningar, informationsträffar och hälsobefrämjande insatser

Söka arbete i kommunen

Den som söker utannonserad anställning i kommunen får

 • en bekräftelse att ansökan inkommit inom fem arbetsdagar från dagen då ansökan inkom
 • besked att rekrytering slutförts inom 14 dagar efter att anställningen av den nya medarbetaren är klar

Turism

Du som besökare får

 • information om kommunens besöksmål och attraktioner året runt på Turistbyrån

Unga

Vid Ungdomens Hus, Sävast och Hedens ungdomsgårdar

 • gäller samverkan mellan ungdomar och kommunens fritidsledare
 • finns alltid personal på plats under gårdens öppettider
 • gäller alkohol-, drog- och rökfri miljö

Ungdomsfullmäktige

För att stärka ungdomars inflytande och delaktighet i det som sker i samhället finns ett fungerande Ungdomsfullmäktige med en styrelse där

 • elever i årskurs 8 samt årskurs 2 i gymnasiet har möjlighet att årligen vara med

Äldre

Vid ansökan erhålls

 • tydlig information om krav eller förutsättningar för ett visst bistånd

Vid äldreboendena erbjuds

 • lägenhet inom skälig tid
 • individuell genomförandeplan som påbörjas första dagen efter inflyttning i samverkan med dig och/eller dina närstående
 • personal som använder namnskylt
 • en kontaktperson vid inflyttning
 • utbildad personal
 • legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal dygnet runt

Vid hjälp i hemmet erbjuds

 • en kontaktperson som utses samma dag som du får hemtjänst
 • individuell genomförandeplan som påbörjas första vardagen efter att du börjat få din hemtjänst, planen upprättas i samverkan med dig och/eller dina närstående
 • personal som använder namnskylt
 • utbildad personal

Genvägen