Senast uppdaterad: 01/04/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Bygg nytt på Brännan


22 strandnära tomter på Brännan, Sävastön i etapp 2

På Brännan har du möjlighet att bygga ditt drömhus på en av de strandnära tomterna vid Luleälven. Ett familjevänligt område med goda möjligheter till natur- och friluftsliv. Totalt 78 nya attraktiva tomter varav 22 tomter i andra etappen. Vi har ingen tomtkö, så när tomterna släpps är det först till kvarn som gäller!

Svar på vanliga frågor just nu

  • Pris & storlek hittar du i dokumentet Priser & tomtstorlekar��ppnas i nytt f��nster
  • Tillträde till tomten kan ske from 2017-07-01.

I menyn finns länkar till mer information som tillkommande kostnader, detaljplan, planbeskrivning. Hittar du inte svar på dina frågor här är du naturligtvis välkommen att kontakta oss på Samhällsbyggnadskontoret:

Anneli Åkerman, 0921-621 52, anneli.akerman@boden.se

Cecilia Kvibacke, 0921-627 06, cecilia.kvibacke@boden.se

Områdesinformation

För hela området Brännan gäller generösa byggrätter, med en maximal byggnadsarea om 250 kvm, och en begränsning i höjd om 4,2 m respektive 6,5 m. På vissa tomter tillåts även två våningar + suterräng. Alla tomter är anpassade för friliggande villor, men för några av dem medges även alternativen radhus/parhus/kedjehus.

Mer information om vilken byggrätt som gäller för respektive tomt, samt vilka övriga begränsningar som finns, återfinns i detaljplanen - se vänstermenyn.

Illustration etapp 2 Brännan

Sävast

Inom området Sävast och Sävastön finns förskola, låg-, mellan- och högstadieskola, livsmedelsbutik, postservice, restaurang, kyrka, golfbana samt hotell med konferens och restaurang. Från Brännan har du bra möjligheter till natur- och friluftsliv i skog och mark med bl.a. fiske i Lule älv, elljusspår och skoterspår. Sävast har ett rikt föreningsliv med sporthall, fotbollsplaner, hockeybana, skidstuga och mycket bra skidspår.

Goda pendlingsmöjligheter till både Boden och Luleå med buss eller bil.

Övrig information

Samtidigt som försäljningen av tomter på Brännan är i full gång Brännan pågår exploatering (utbyggnad) av vatten och avlopp, gata, belysning mm. Exploateringen av etapp 1 är slutförd och etapp 2 är påbörjad. Tomterna inom etapp 2 kommer att vara klara för att tillträdas av köparen from 2017-07-01. Tillträdet är det tillfälle då den slutliga köpeskillingen ska erläggas och tomten övergår i köparens ägo. Därefter kan tomten markberedas och bebyggas.

Geoteknisk deklaration för varje enskild tomt kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort. I den geotekniska deklarationen framgår grundläggningsförutsättningar för varje enskild tomt. Denna är viktig att läsa inför tomtköpet. Läs även PM om sättningsreducerande åtgärder.

Tomterna som omfattas av etapp 1 har möjlighet att ansluta sig till Bodens energis fjärrvärmenät. Under förutsättning att minst 70 % av tomtköparna i etapp 2 ansluter sig till fjärrvärmenätet kommer fjärrvärme även att erbjudas i etapp 2.

Detaljplanen för Brännan möjliggör anläggande av en småbåtshamn vid älven. I kommunens exploateringskalkyl finns det inga medel avsatta för anläggandet av hamnen. Sannolikt kan hamnen i framtiden anläggas och driftas i föreningsform, där de ingående delägarna (endast de som ska nyttja hamnen) delar på kostnader och ansvar. Vid bildande av förening kan kommunens möjligheter till finansiering/delfinansiering undersökas närmare. Det kan bli aktuellt att andra personer än de som bor inom Brännan får möjlighet att ansluta sig till båtföreningen.

Området kommer att anslutas till Bodens energis fibernät. Varje tomtköpare beställer och bekostar sin egen fiberanslutning.

I detaljplanen finns en yta avsatt för lek. Här kommer Bodens kommun att iordningställa en lekplats. Inom planområdet finns även stora ytor avsatta som naturmark. Naturmarken ska hållas tillgänglig för allmänheten och kommer generellt att ha karaktären av ett grönområde där den naturliga vegetationen växer. Den befintliga skolskogen/mulleskogen kommer att finnas kvar, men eventuellt flyttas en bit högre upp i området. 

Tomterna säljs i befintligt skick och Bodens kommun ansvarar inte för iordningsställande av tomter såsom trädfällning, slyröjning, borttagning av stubbar, uppfyllnad, överlast, schaktning mm. De fyllnadsmassor som blir över från utgrävningen i samband med utbyggnad av gata och VA kommer i första hand användas för iordningsställande av allmänna ytor. Köpare får finna sig i att massor eventuellt kan komma att fördelas på vissa tomter som är i behov av fyllnadsmassor, denna bedömning görs enhälligt av kommunen och en rättvis fördelning mellan tomter kan inte garanteras. Om massor blir över kommer de att samlas i en hög och lämnas till fritt förfogande först till kvarn för de tomtköpare som hämtar.  Bodens kommun lämnar inga garantier eller ersättningar vad gäller befintliga fyllnadsmassor eller avsaknad av fyllnadsmassor.   

Så här köper du en tomt ��ppnas i nytt f��nster


Genvägen