Senast uppdaterad: 03/15/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Aktuella ärenden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige


På den här sidan kan du se vilka aktuella ärendena som ska upp för behandling och beslut på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Samtliga filer öppnas i nytt pdf-fönster. För att kunna öppna PDF-filer krävs att du har Adobe Reader installerad på din dator. Hämta Adobe Reader gratis här Öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i Radio Boden 98,2 Mhz.

Protokoll från tidigare sammanträden finns att läsa här Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller de aktuella ärendena kan du ringa kommunsekreteraren på telefonnummer 0921-621 16.


Ärenden till kommunstyrelsen 2017-03-20 kl 09.30 och fullmäktige 2017-04-03 kl 09.30  

Här är en förteckning över de ärenden som kommer att behandlas på de kommande sammanträdena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du är välkommen att kontakta kommunsekreteraren Ingelina Edström på telefon 0921-621 16 eller e-post ingelina.edstrom@boden.se om du vill få del av handlingarna i något ärende.

OBS! Kommunfullmäktiges sammanträde hålls denna gång i Björknäsgymnasiets aula, Björksalen.

Kommunfullmäktigeärenden

 1. Revisorerna informerar
 2. Frågor
 3. Delgivningar
 4. Årsredovisning 2016
 5. Över- och underksottsfond i bokslut 2016
 6. Tilläggsbudget investeringar 2017
 7. Stiftelsen Bodenbos revisionsberättelse med årsredovisning
 8. Återrapportering av uppdrag. Antagande av Kulturstrategi för Bodens kommun
 9. Återrapportering av uppdrag. Antagande av Biblioteksplan för Bodens kommun
 10. Medborgarförslag. Skriv in rätten att amma offentligt i kommunens ordningsföreskrifter
 11. Medborgarförslag. Subventionera priserna på badhuset för föräldralediga
 12. Begäran om tilläggsbudgetering till investeringsbudget 2017 avseende skatepark
 13. Omfördelning av ramar på grund av införande av komponentavskrivning
 14. Riktlinjer för ekonomistyrning
 15. Inrättande av medborgarservice
 16. Planering av publika ytor i stadshusets bottenplan
 17. Återrapportering av uppdrag. Uppföljning av arbetet med den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR)
 18. Tillväxtprogram 2017-2020 Bodens kommun
 19. Boden Cleantech Center
 20. Prövning av upphandling av äldreboende
 21. Utredning av förskolan
 22. Tekniska förvaltningens tilläggsbudget för investeringar
 23. Konkurrensutsättning av samtlig lokalvård
 24. Kommunala val
 25. Nya motioner
 26. Nya medborgarförslag
 27. Nya interpellationer

Kommunstyrelseärenden

 1. Medborgarförslag. Höj dagpenningen för arbete med daglig ersättning
 2. Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning
 3. Revidering av riktlinjer för bank- och betalkort
 4. Ungdomsmotion. Uppmuntra utbyggnad av näringslivet
 5. Projektdirektiv. Fördjupad översiktsplan med tillhörande trafik- och parkeringsstrategi
 6. Markaffär Svartbyn
 7. HR-strategi. Revidering och namnbyte
 8. Riktlinje för pensioner
 9. Riktlinje för strategisk personal- och kompetensförsörjning
 10. Svar till skolinspektionen. Granskning av Särvux
 11. Projektdirektiv Dagvattenstrategi
 12. Tekniska förvaltninge, årsredovisning 2016 för VA-verksamheten
 13. Yttrande över motion från ungdomsfullmäktige angående Wi-Fi på bussarna
 14. Införande av nya bestämmelser gällande grävning i offentlig plats
 15. Hans Pettersson byts ut mot Mona Ahlström som ersättare i Kommunala pensionärsrådet

-          Delegationsbeslut och delgivningar

 
Genvägen