Senast uppdaterad: 12/13/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Aktuella ärenden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige


På den här sidan kan du se vilka aktuella ärendena som ska upp för behandling och beslut på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Samtliga filer öppnas i nytt pdf-fönster. För att kunna öppna PDF-filer krävs att du har Adobe Reader installerad på din dator. Hämta Adobe Reader gratis här Öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i Radio Boden 98,2 Mhz.

Protokoll från tidigare sammanträden finns att läsa här Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller de aktuella ärendena kan du ringa kommunsekreteraren på telefonnummer 0921-621 16.


Ärenden till kommunstyrelsen 2016-12-12 kl 14.00 och fullmäktige 2016-12-19 kl 14.00  

Här är en förteckning över de ärenden som kommer att behandlas på de kommande sammanträdena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du är välkommen att kontakta kommunsekreteraren Ingelina Edström på telefon 0921-621 16 eller e-post ingelina.edstrom@boden.se om du vill få del av handlingarna i något ärende.

Kommunfullmäktigeärenden

 1. Revisorerna informerar
 2. Frågor
 3. Delgivningar
 4. Återrapportering av uppdrag. utveckling av gymnasiala yrkesprogram
 5. Återrapportering av uppdrag. Antagande av idrottspolitiskt program
 6. Motion från Hans B Nilsson (M) om strandpromenad, elbelysning och villabebyggelse vid Svartbyträsket
 7. Motion från bo Hultin (M) Årligt driftbidrag till stiftelsen Kyrkkläppen
 8. Motion från Bernt Drugge (SD) Förbud mot mobiltelefoner och surfplattor under lektionstid
 9. Medborgarförslag. Erbjud fristad till författare
 10. Medborgarförslag. Realisera en all-aktivitetspark i Sävast
 11. Medborgarförlsag. Bygg en skatepark
 12. Beslut om utbetalning av partistöd för 2017
 13. Utökning av nämndernas driftramar med anledning av Budgetproposition 2017
 14. Fastställande av taxor och avgifter 2017 vid kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen
 15. Justering av taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område
 16. Antagande av taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
 17. Antagande av förslag till justering av plan- och bygglovtaxa
 18. Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2016 års löneöversyn för Kommunals ansvarsområde
 19. Antagande av reviderade riktlinjer för attest
 20. Antagande av detaljplan för del av fastigheten Svartbjörsbyn 1:3 med flera, Bodens kommun, Norrbottens län
 21. Godkännande av exploateringsavtal för del av fastigheten Svartbjörsbyn 1:3
 22. Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2017
 23. Rapport - Genomförandeplan utfarts- och vägbelysning på landsbygd
 24. Boden Utveckling AB med ansökan om utökad borgensram
 25. Kommunala val
 26. Nya motioner
 27. Nya medborgarförslag
 28. Nya interpellationer

Kommunstyrelseärenden

 1. Medborgarförslag. Bredda gång- och cykelbanor till motionsspår
 2. Medborgarförslag. Anlägg motorikbana och utegym centralt
 3. Medborgarförslag. Bygg parkourställning nära Mårängsskolan
 4. Räddnings- och beredskapsförvaltningens verksamhetsplan 2017-2019 inklusive internkontrollplan
 5. Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2017-2019 inklusive internkontrollplan
 6. Antagande av Krisledningsplan för hantering av samhällsstörningar i Bodens kommun
 7. Remiss från Näringsdepartementet. Slutbetänkandet Till sista utposten. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)
 8. Yttrande angående revisionsrapporten Implementering av BodenRaketen
 9. Antagande av Riktlinjer för officiell flaggning i Bodens kommun
 10. Socialnämnden med ansökan om extra medel för integrationsåtgärder 2017
 11. Yttrande på departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet
 12. Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2017-2019 inklusive internkontrollplan
 13. Förvärv av del av fastigheten Boden 57:23 (Tjärbacken)
 14. Uppdrag att teckna markanvisningsavtal för balder 5 och 6, Kungsgatan
 15. Upphandling av kommunförsäkring och delförsäkringar

-          Delegationsbeslut och delgivningar

 
Genvägen