Senast uppdaterad: 05/22/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Aktuella ärenden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige


På den här sidan kan du se vilka aktuella ärendena som ska upp för behandling och beslut på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Samtliga filer öppnas i nytt pdf-fönster. För att kunna öppna PDF-filer krävs att du har Adobe Reader installerad på din dator. Hämta Adobe Reader gratis här Öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i Radio Boden 98,2 Mhz.

Protokoll från tidigare sammanträden finns att läsa här Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller de aktuella ärendena kan du ringa kommunsekreteraren på telefonnummer 0921-621 16.


Ärenden till kommunstyrelsen 2017-05-15 kl 14.00 och fullmäktige 2017-05-22 kl 14.00  

Här är en förteckning över de ärenden som kommer att behandlas på de kommande sammanträdena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du är välkommen att kontakta kommunsekreteraren Ingelina Edström på telefon 0921-621 16 eller e-post ingelina.edstrom@boden.se om du vill få del av handlingarna i något ärende.

Kommunfullmäktigeärenden

 1. Revisorerna informerar
 2. Frågor
 3. Delgivningar
 4. Motion från Daniel Rönnbäck (M) Rökfria ytor
 5. Motion från Robert Lund (SD) Ändra kommunfullmäktiges sammanträdestider
 6. Medborgarförslag. Skriv in rätten att amma offentligt i kommunens ordningsföreskrifter
 7. Rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid
 8. Konkurrensutsättning av samtlig lokalvård
 9. Kvalitetsuppföljning av kommunens internkontrollarbete
 10. Utökning av antalet korttidsplatser inom äldreomsorgen
 11. Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2017 års löneöversyn
 12. Komplettering till befintliga avgifter viten kopplad till viten vid grävning i ofentlig plats samt trafikanordningsplaner
 13. Omfördelning av driftbudget från Tekniska förvaltningen till Samhällsbyggnadskontoret
 14. Delårsrapport
 15. Kommunala val
 16. Nya motioner
 17. Nya medborgarförslag
 18. Nya interpellationer

Kommunstyrelseärenden

 1. Förenklad delegation för tilldelningsbeslut vid upphandlingar
 2. Remiss från Justitiedepartementet. Departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7)
 3. Återrapportering av uppdrag. Nödvändiga organisatoriska åtgärder för att uppnå minst 30 % ekologisk mat
 4. Förvärv av del av fastigheten Svartbyn 14:1
 5. Intentionsavtal med Lindbäcks Bygg AB gällande exploatering  av Centralskolan och Tjärnbacken
 6. Flytt av växeltelefonin samt bemanning av Medborgarservice
 7. Förslag på överenskommelse mellan Stiftelsen Konung Oscar II soldathem, Bodens garnison och Bodens kommun
 8. Riktlinjer arbetsmarknadsåtgärder
 9. Extratjänster i Bodens kommun
 10. Kvalitetsrapport arbetsmarknadsförvaltningen 2016
 11. Medborgarförslag. Flytta övergångsställe närmare busshållplats
 12. Medborgarförslag. Sätt upp staket vid Rörviksgatans busshållplats
 13. Medborgarförslag. Gör Järnvägsgatan säkrare
 14. Medborgarförslag. Ordna busshållplats nära bowlinghallen
 15. Medborgarförslag. Förläng cykelbana/trottoar
 16. Motion från ungdomsfullmäktige. Fler och senare turer med buss mellan Gunnarsbyn och Boden
 17. Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning gällande vägar, trafik och offentlig plats
 18. Hendrik Andersson med avsägelse av uppdraget som vice ordförande i Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet
 19. Uppdragsdirektiv kultur- och fritidsanläggningar

-          Delegationsbeslut och delgivningar

 
Genvägen