Senast uppdaterad: 02/17/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Aktuella ärenden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige


På den här sidan kan du se vilka aktuella ärendena som ska upp för behandling och beslut på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Samtliga filer öppnas i nytt pdf-fönster. För att kunna öppna PDF-filer krävs att du har Adobe Reader installerad på din dator. Hämta Adobe Reader gratis här Öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i Radio Boden 98,2 Mhz.

Protokoll från tidigare sammanträden finns att läsa här Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller de aktuella ärendena kan du ringa kommunsekreteraren på telefonnummer 0921-621 16.


Ärenden till kommunstyrelsen 2017-02-13 kl 14.00 och fullmäktige 2017-02-20 kl 14.00  

Här är en förteckning över de ärenden som kommer att behandlas på de kommande sammanträdena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du är välkommen att kontakta kommunsekreteraren Ingelina Edström på telefon 0921-621 16 eller e-post ingelina.edstrom@boden.se om du vill få del av handlingarna i något ärende.

Kommunfullmäktigeärenden

 1. Revisorerna informerar
 2. Frågor
 3. Delgivningar
 4. Motion från Rigmor Åström (M) och Johan Sellin (M) Införande av obligatoriskt skolval i bodens kommun
 5. Motion från Daniel Rönnbäck (M) och lili-Marie Lundström (C) Förverkliga den ursprungliga visionen för Centralskolan och samlokalisera utbildningsförvaltningen
 6. Motion från Lili-Marie Lundström (C) Kommunal handlingsplan för suicidprevention
 7. Antagande av lokala miljlömål
 8. Revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning
 9. Ny borgensram för Bodens utveckling AB
 10. Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2016 års löneöversyn avseende ersättning för obekväm arbetstid
 11. Antagande av Reglemente för Rådet för trygghet och hälsa
 12. Återrapporteirng av uppdrag. redovisning av gymnasieskolans kvalitetsrapport
 13. Omfördelning av medel till bilpool
 14. Överföring av budget för transporter
 15. Kommunala val
 16. Nya motioner
 17. Nya medborgarförslag
 18. Nya interpellationer

Kommunstyrelseärenden

 1. Medborgarförslag. Öppning i staketet utanför Prästholmsskolan och anläggning av asfalterad gångväg
 2. Antagande av Rapport om trygghet och säkerhet
 3. Fördelning av medel ur tillfälligt flyktingstöd 2017
 4. Tillstyrkande av utställningshandlingar för Översiktsplan 2025 samt tematiska tillägg för vindbruk och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
 5. Kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse samt investeringsredovisning för 2016
 6. Verksamhetsberättelse 2016, tekniska förvaltningen
 7. Återrapportering av uppdrag. Samordning av kommunala transporter
 8. Medborgarförslag. Gör Väg 603 säkrare
 9. Medborgarförslag. Inrätta ett cykelråd
 10. Verksamhetsberättelse 2016 samt uppföljning av internkontrollplan, arbetsmarknadsförvaltningen
 11. Karriärtjänster förstelärare
 12. Beslut angående ansökan om bidrag till integrationsprojekt 2017
 13. Förvärv av fastigheten Svartbyn 7:46
 14. Teckningsrätt inom arbetsmarknadsförvaltningen
 15. Räddnings- och beredskapsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2016

-          Delegationsbeslut och delgivningar

 
Genvägen