Vy över mark i Svartbyn.

FAQ H2 Green Steel

Varför måste fabriken flyttas?

Vissa delar av den ursprungliga marken klarade inte de krav på hållfasthet och stabilitet som etableringen kräver för att bedrivas på ett säkert sätt. Markförhållandena på den nu justerade placeringen möter alla specifika krav som verksamheten har.

Hur påverkas projektet och tidplanen?

Att det blir justeringar längs vägen är naturligt, och något som man måste räkna med när det handlar om en etablering av en såhär stor anläggning. Vi ser i dagsläget inte att detta ska påverka den långsiktiga tidplanen så den ligger fast.

Vad innebär närheten till bebyggelse för tillståndsprocessen?

I och med att placeringen justeras genomför vi ett kompletterande samråd. Vi ser fortsatt mycket goda förutsättningar att hålla vår övergripande tidplan, och alla konsekvensbedömningar kommer att utgå från den plats som anges i ansökan. Det är alltid sökandes ansvar att visa att platsen är väl vald och att de potentiella konsekvenserna kan hanteras. Det anser vi att vi kan göra och vi har som ambition att lämna in den nya ansökan under årets fjärde kvartal.

Omställningen till grön stålproduktion behöver ske snabbt. Därför har vi en ambitiös tidplan och tillståndsprocesserna är kritiska för att vi ska komma i mål med denna satsning inom vår tidplan. Vi känner att det finns en stor allmän önskan att dessa tillståndsprocesser ska hanteras snabbare än dagens processer.

Vi har fört en god dialog med myndigheter och andra intressenter genom hela processen och är optimistiska om att få ett besked som innebär att vi kan påbörja vår byggstart 2022, i enlighet med vår tidplan.

Hur går dialogen med kommunen om projektet?

Vi har en mycket bra dialog med kommunen och vi har ett bra samarbete för att se till att denna etablering ska gynna hela Boden. Vi fortsätter att arbeta tillsammans för att driva projektet framåt på ett hållbart sätt.

Hur nära boende i Norra Svartbyn hamnar fabriken?

Närmaste bostad ligger cirka 150 meter väster om det planerade verksamhetsområdet. Närmaste sammanhållna bebyggelse är Norra Svartbyn på ett avstånd av cirka 300 meter. Mellan anläggningen och bostadsområdet kommer det att finnas en skogskorridor på cirka 100 meter.

Hur kommer skogen närmast husen i området att påverkas?

Mellan anläggningen och bostadsområdet kommer det att lämnas kvar en cirka 100 meter djup skogskorridor.

Skogen närmare anläggningen påverkas och kommer att avverkas.

Hur kommer de närmast boende att märka av fabriken?

När vi designar anläggningen gör vi vårt yttersta för att minimera ljud, damm och annat som skulle kunna störa närboende. Vi planerar exempelvis att lägga de verksamheter som orsakar buller så långt ifrån Norra Svartbyn som möjligt (cirka 1km) och investera i ljudisolering för att dämpa alla ljudkällor.

Vi kommer att hålla oss inom de tillåtna nivåer och gränsvärden som gäller i Sverige. Och i Sverige är gällande gränsvärden för ljud mycket låga. En placering närmre bebyggelse ställer dessutom högre krav på hur anläggningen byggs. Vi kommer att investera mycket i bullersänkande åtgärder för att minimera ljudet från anläggningen.

Dessutom kommer alla maskiner och lagerområden att vara inomhus, med stora ventilationssystem för att förhindra spridning av damm. Anläggningen kommer inte att ge upphov till någon särskild eller varaktig doft.

Hur kontaktar jag  H2 Green Steel? 

Du hittar kontaktuppgifter på H2 Green Steels hemsida (öppnas i nytt fönster), de finns även på Instagram @h2greensteel och på LinkedIn. 

Var har H2 Green Steel sitt kontor?

Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm men öppnar snart också ett mindre kontor i Boden Business Park.

Jag äger mark nära området och vill ställa frågor om min fastighet och/eller mark som ska säljas. Hur påverkar det mig? 

Ring 0921-62 000 så hjälper de dig.

När ska bygget av stålverket starta? 

Innan bygget startar kommer det sökas olika tillstånd som behövs för den här typen av verksamhet och hur lång tid det tar avgör när de kan börja. Tanken är att den första fasen av bygget ska vara klar och en del av produktionen ska vara igång till 2024. Därefter utvecklas produktionen och projektet i takt med utbyggnation.  

Kommer Bodens lokaltrafik att gå åt det hållet?

Bodens kommun har börjat utreda en sådan möjlighet eftersom vi vill ha ett hållbarhetstänk även runt i kring den gröna ståltillverkningen.

Jag vill sälja min mark i området till Bodens kommun, vem ska jag prata med?

Ring 0921-62 000 så hjälper de dig.

Vad kommer hända med Gruvberget?

Det pågår en friluftsplan för att utveckla området och stärka Gruvberget som rekreation och strövområde. Bodens kommun för även en dialog med Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen för att försäkra oss om att området kommer kunna användas av alla friluftsälskare och att ta tillvara de naturvärden som finns inom området.  

Hur kommer all tung trafik påverka området?

Vi kommer säkerställa att det finns planskilda lösningar, människor kommer inte behöva korsa vägar med tung trafik, det ska vara säkert att vistas i området. En trafiksäker passage kan exempelvis vara en bro eller en tunnel.

Hur påverkar det här kyrkogården?

Vi har en dialog med Kyrkorådets begravningsutskott, där blir utformningen av en framtida vegetationsridå en viktig del av att bevara platsens betydelse. 

Kommer det finnas nog med el?

Förutsättningarna i ställverket i Svartbyn är unik ur en effekttillgång, det är därför kommunen har pekat ut området för elintensiva näringar. Det är statliga Svenska kraftnät som äger de nationella elnätet som passerar i Svartbyn.

EU säger att vattenkraft inte räknas som hållbart. Hur tänker ni här?

Det pågår en dialog inom EU angående hur vattenkraft ska klassas och vi har ingen kännedom om att beslut har kommit från EU angående det än.

Hur kommer det påverka Svartbyträsket?

Bodens kommun kommer fortsätta att jobba med att Svartbyträsket och våra andra Bodensjöar ska få en bättre vattenkvalitet. Vad det gäller etableringen i Svartbyn och en eventuell påverkan på Svartbyträsket prövas det genom miljötillstånd.

Kommer ni bygga nya bostäder?

Bodens kommun har en god planberedskap för att initialt kunna säkerställa nybyggnationer. Utifrån den fantastiska nyheten om H2 Green Steel etablering kommer kommunen öka takten på att arbeta fram detaljplaner för bland annat bostäder. 

Hur kan jag söka jobb hos Green Steel?

Du hittar information om hur du söker jobb på H2 Green Steel (öppnas i nytt fönster) eller skicka e-post till career@h2greensteel.com.

Ladda ner dokument
The next generation green indu...
Senast uppdaterad: 2021-10-18