Avgifter för bygglov, rivningslov och bygganmälan

Miljö- och byggnämnden tar ut avgifter i ärenden om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, bygganmälan etc. Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka taxor som ska gälla.

För de flesta ärenden som kräver bygglov är avgiften beroende av storleken på det som byggs. Även andra faktorer som planförhållanden kan påverka avgiften. Därför är det inte möjligt att kortfattat ange exakta avgifter för de många skiftande bygglovsärenden som handläggs.

Ta kontakt med en bygginspektör på miljö- och byggenheten om du har frågor kring avgifter för just ditt ärende.

Senast uppdaterad: 2021-02-02