Bygglovsprocessen

När ärendet kommer in till kommunen granskas det av en bygglovshandläggare på miljö- och byggenheten. Hur bygglovsprocessen går till beskrivs nedan.

Kompletta handlingar

Handläggaren avgör om det finns tillräckligt med handlingar för att fatta beslut i ärendet. Om inte begärs komplettering in.

Granskning

Ärendet granskas utifrån aktuella planbestämmelser, byggnadens placering, storlek och utformning.

Vad tycker grannarna?

När åtgärden strider mot gällande plan eller ska ligger utanför detaljplanerat område ska berörda grannar (sakägare) ges tillfälle att yttra sig.

Remisser

Remisser skickas ut till andra som berörs. Detta är ofta andra kommunala verksamheter och statliga myndigheter.

Beslut

När alla yttranden har kommit in fattas beslut i ärendet. Om ett lov inte har beviljats betyder det att nämnden anser att din åtgärd inte kan genomföras. Du får alltid en motivering till varför det inte gick att bevilja lovet och har möjlighet att överklaga beslutet. Om ett lov har beviljats betyder det att byggnadsnämnden anser att din åtgärd kan genomföras.

Kungörelse

Beviljade lov kungörs i Post- och inrikestidningen. Kungörelse eller beslutshandlingar skickas också till de grannar som anses vara berörda. Om ingen överklagan inkommit inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft.

Tekniskt samråd

Ett möte mellan kommunens handläggare, byggherren, och den kontrollansvarige. Entreprenörer, projektörer och eventuella sakkunniga kan också medverka.

På samrådet går man igenom arbetets planering och organisation, förslaget till kontrollplan och behovet av ev. ytterligare handlingar. Vi går också igenom behov av arbetsplatsbesök (kommunen genomför dessa), behov av färdigställandeskydd samt information om slutsamråd och slutbesked. Kommunen ska förutom att föra protokoll över vad som sagt och bestämts också upplysa om det behövs något mer tillstånd eller anmälan till annan myndighet.

Kontrollansvarig, kontrollplan

Kontrollansvarigas främsta uppgifter är hjälpa byggherren så att det som ska byggas uppfyller samhällets och byggherrens krav. Kontrollansvarig ska vara certifierad och ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs, samt ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden som ska kontrolleras.

Kontrollplanen ska redovisa vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, vem som ska göra kontrollerna, vilka anmälningar som ska göras till miljö- och byggnämnden samt vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra och när besöken bör ske.

Överklagan

Den som är missnöjd med ett beslut kan överklaga detta. Hur detta går till beskrivs i ett meddelande som skickas ut till berörda i varje enskilt ärende.

Beslutets giltighet

Ett lov är giltigt i fem år men arbetena ska dock påbörjas inom två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Tidsbegränsat lov

Du kan få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla krav för ett bygglov, om du begär det. Giltighetstiden anges i lovet. Den givna tiden i lovet får vara högst fem år men kan förlängas. Den sammanlagda tiden får normalt inte överstiga tio år.

Handläggningstider

Enligt plan och bygglagen ska sökanden inom 10 veckor få ett beslut i sitt ärende (gäller bygglov, förhandsbesked och rivningslov). Detta gäller från den dag då kompletta handlingar är inlämnade. Miljö- och byggnämnden har rätt att förlänga handläggningstiden en gång men den totala tiden får aldrig överskrida 20 veckor. Kommunen har en serviceförklaring där målsättningen är att sökanden ska få beslut inom 5 veckor från det att ärendet är komplett.

Startbesked

Innan du får börja bygga eller göra planerad åtgärd måste du få ett beslut om startbesked av kommunen. I beslutet fastställs kontrollplanen och eventuella villkor för att få börja bygga liksom villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning. Om färdigställandeskydd behövs ska ett sådant bevis redovisas. Utgångspunkt för beslutet är vad som avhandlats vid det tekniska samrådet.

Arbetsplatsbesök

Samordning och planering är viktigt för att byggandet ska kunna göras effektivt och utan förseningar. Medan huset byggs görs avstämningar mot kommunen i enlighet med kontrollplanen. Kontrollansvarig följer bygget och kontrollera att bestämmelserna i bygglagstiftning (plan- och bygglagen, tillhörande förordning samt Boverkets byggregler) följs. Kommunen besöker arbetsplatsen, minst en gång, detta gäller när man haft ett tekniskt samråd och arbetsplatsbesök behövs.

Slutsamråd

När huset är färdigbyggt informerar du kommunen så att handläggaren kan kalla till ett slutsamråd. Slutsamrådet är en avstämning mellan byggherren (du själv), kontrollansvarig, byggföretaget, andra berörda och kommunen. Vi går bland annat igenom att kontrollplanen följts, synpunkter från kontrollansvarige och dokumentation från eventuellt arbetsplatsbesök. Har eventuella ställda villkor från startbeskedet följts och är villkoren i bygglovet uppfyllda. Kommunens handläggare för protokoll över vad som sagt och bestämts.

När eventuella fel och brister rättats till kan byggherren begära att få ett slutbesked.

Slutbesked

Om några försumbara brister är kvar kan kommun ändå tillåta dig att flytta in och du kan fixa de kvarvarande bristerna senare. Om vissa kontroller inte går att genomföra vid den tidpunkt som samrådet sker kan kommunen också låta dig flytta in. När eventuella fel och brister rättats till kan byggherren begära att få ett slutbesked.

Avgifter - vad kostar det?

Kommunfullmäktige beslutar om avgifterna för bygglov/anmälan. Taxan är knuten till gällande prisbasbelopp vilket betyder att avgifterna ändras varje år. Avgifterna är till för att täcka kommunens kostnad för tjänsten. Kostnaderna varierar i varje enskilt ärende beroende på vilka åtgärder som ska göras.

Senast uppdaterad: 2023-10-25