person som sitter med en läsplatta, cyberinspirerad grafisk bild med siffror och linjer

Information om behandling av personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter när ditt ärende hanteras av miljö- och byggnämnden.

Vilka personuppgifter behandlar miljö- och byggnämnden?

Vilka personuppgifter nämnden behandlar om dig beror på vilken typ av ärende det gäller. Personuppgifter som namn, personnummer och kontaktuppgifter behandlas oavsett ärende och förutom dessa uppgifter behandlas de uppgifter som är nödvändiga för ärendets handläggning.

Varför behandlar miljö- och byggnämnden personuppgifter om dig?

Nämnden behandlar personuppgifter eftersom det är nödvändigt för handläggningen av ärendet. De personuppgifter som behandlas används för att kunna fatta ett beslut och eventuellt verkställa ett beslut. De personuppgifter som behandlas har stöd i lagstiftningen genom:

  • att det krävs som en del i miljö- och byggnämnden myndighetsutövning
  • att miljö- och byggnämnden arbetsuppgifter är av allmänt intresse och därför måste kunna behandla personuppgifter om enskilda.

Varifrån kommer personuppgifterna? 

Oftast så kommer personuppgifterna från dig som vill något, som att bygga ett hus, gräva ner en avloppsanläggning och liknande. Ibland kommer uppgifterna från andra platser som exv Lantmäteriets fastighetsdatabas när vi gör utskick till närboende i samband med en ansökan om bygglov. I andra fall kan personuppgifter komma in i samband med ett inlämnat klagomål på något/någon. 

Offentlighetsprincipen fortfarande kvar 

Viktigt att veta är att ärenden där personuppgifter finns med kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, om någon begär att få ta del av allmänna handlingar och uppgifterna inte omfattas av sekretess

Lagringstid och dina rättigheter

Dina personuppgifter kommer att lagras av miljö- och byggnämnden under en period som bestämts i nämndens informationshanteringsplan.

Du har rätt att kostnadsfritt få information och kopia på om och hur miljö- och byggnämnden behandlar dina personuppgifter. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Endast om miljö- och byggnämnden skulle sakna laglig grund för att behandla dina personuppgifter kan du få dem raderade. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att miljö- och byggnämnden utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna.

Om du vill att någon åtgärd ska vidtas vad gäller dina rättigheter kan du kontakta miljö- och byggnämnden.

Klagomål på personuppgiftsbehandlingen

Vill du klaga på miljö- och byggnämnden behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är den svenska tillsynsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Adress: Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden
E-post: mob@boden.se
Telefon nr: 0921-620 00 (medborgarservice)

Senast uppdaterad: 2023-09-25