Strandskydd

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtlivet.

De skyddade områdena sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.

Inom strandskyddsområden får inga nya byggnader och anläggningar byggas eller ändras så att de begränsar allmänhetens möjligheter att röra sig fritt i området eller påverkar livsvillkoren för växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Strandskyddsdispens

Den som av olika skäl ändå vill utföra någon av de förbjudna åtgärderna måste ansöka om dispens från strandbestämmelserna hos miljö- och byggnadsnämnden. Kommunen tar ut en avgift, enligt fastställd taxa, för handläggningen av ansökan. För att få dispens krävs särskilda skäl:

  • Marken har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  • Marken är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen.
  • Marken behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet samtidigt som behovet inte kan tillgodoses utanför området.
  • Marken behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
  • Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  • Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

När kommunen i översiktsplanen utpekat särskilda områden för landsbygdsutveckling (LIS-områden) finns ytterligare ett särskilt skäl som kan motivera en strandskyddsdispens, nämligen att ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden

Om inga av dessa skäl är tillämpbara vid prövningen kan inte dispens meddelas. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om strandskydd.

Om du är osäker på vad som gäller på din fastighet så kan du kontakta miljö- och byggenheten via Medborgarservice på telefon 0921-62000 eller e-post: mob@boden.se

Tillsyn

Bodens kommun utövar, genom miljö- och byggenheten, tillsyn över de strandskyddade områdena. Inom vissa naturreservat och vattenskyddsområden är det länsstyrelsen som har ansvaret för tillsynen. Tillsynsmyndigheten är skyldig att åtalsanmäla varje misstanke om brott mot miljöbalkens bestämmelser. Myndigheten anmäler de faktiska förhållandena till polis eller åklagare och gör inte en bedömning av exempelvis om överträdelsen har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet.

Ladda ner dokument
Ansökan om strandskyddsdispens
Senast uppdaterad: 2023-11-29