Tomträtt

Tomträtt innebär rätt att nyttja en fastighet utan att äga den. Ägaren, oftast en kommun, upplåter fastigheten under obestämd tid. Tomträtten är näst intill jämförbar med äganderätt, du har obegränsad rätt att överlåta tomträtten till någon annan eller att pantsätta den. Tomträttshavaren betalar en årlig tomträttsavgäld. Avgälden är avdragsgill på samma sätt som ränteutgifter. Tomträttshavaren betalar kommunal fastighetsavgift/skatt eller statlig fastighetsskatt för en tomträtt med småhus enligt samma regler som den som själv äger sin småhusfastighet.

 

 

Senast uppdaterad: 2022-07-26