Ventilationskontroll

Väl fungerande ventilation är en förutsättning för bra inomhusklimat. Genom obligatorisk ventilationskontroll (OVK) testas funktion och kvalitet på ventilationssystemen.

Bra inomhusklimat ger friskare människor samt god drift- och energiekonomi. Målet är att alla byggnader där människor vistas ofta eller länge, ska ha en dokumenterad fungerande ventilation. Husägare är skyldiga att inom vissa tidsintervaller kontrollera funktionen på ventilationen. Småhus med ventilationssystem med självdrag eller mekanisk frånluft är undantagna från återkommande kontroll, däremot ska systemet besiktas innan det tas i bruk. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen förstå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen, utan att det medför sämre inomhusklimat.

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet och kan med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga fastighetsägaren att vidta åtgärder om brister förekommer. Intyg på att ventilationssystemet är kontrollerat och godkänt ska finnas tillgängligt och ska vara anslaget och väl synligt i fastigheten. Kontrollintyg ska skickas in till miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Mer om obligatorisk ventilationskontroll finns att läsa på Boverkets hemsida. Här kan du även hitta vilka som är certifierade sakkunniga inom ventilation.

Senast uppdaterad: 2024-03-19