Unbyn

Villkor vid försäljning av småhustomter

Dessa villkor gäller vid försäljning av småhustomter till privatpersoner.

Bokning av småhustomter

Information om befintliga och kommande småhustomter

Bodens kommun säljer råtomter, vilket innebär att köparen bekostar markberedning, grundläggning, el, vatten, avlopp och dylikt själv. Småhustomter som finns tillgängliga visas i kommunens e-tjänst ”Köp tomt”. På hemsidan finns även information om kommande småhustomter som planeras och information om när tomter blir tillgängliga för bokning.

Vid större tomtsläpp sker annonsering senast tre (3) veckor innan aktuellt tomtsläpp på Bodens kommuns sociala medier och lokaltidningar. Vid mindre tomtsläpp sker annonsering i samband med tomtsläpp på Bodens kommuns sociala medier. Bodens kommun förbehåller sig rätten att välja bland de medier som bäst uppfyller syftet om annonsering.

Privatpersoner

Bokning och försäljning av småhustomter riktar sig endast till privatpersoner, nedan nämnda som tomtintressenter alternativt tomtköpare, där byggnation av permanent bostadshus planeras i närtid och för eget bruk och inte för uthyrning, vidareförsäljning eller köp i spekulation.

En tomtintressent får endast boka en tomt per hushåll, för att byta bokad tomt behöver tomtintressenten avsäga sig/avboka den nuvarande bokningen för att få möjlighet att göra en ny tomtbokning. Det är först till kvarn som gäller. Det finns ingen möjlighet för tomtintressenter att stå i kö på tillgängliga tomter och det är heller inte möjligt att överlåta en bokning till annan part än registrerad medsökande.

Byggnationer för försäljning, uthyrning eller annat liknande ändamål, hänvisas till kommunens etableringsförfrågningar och handläggs som markanvisningar. Se Bodens kommuns Markanvisningspolicy. Uppstår misstankar om vidareförsäljning, uthyrning eller annat liknande ändamål äger Bodens kommun rätten att säga upp tomtbokningen. Bokningsavgiften återbetalas ej och ingen ersättning utgår till tomtintressenten för nedlagda kostnader.

Bokningsförfarande

Bokning av tomter sker initialt genom Bodens kommuns e-tjänst ”Köp tomt”, där tomtintressenterna med hjälp av bank-id genomför sin bokning. Handläggare på Fysisk planering, avd. Mark och plan återkopplar sedan till tomtintressenterna.

Vid tekniska problem med e-tjänsten ”Köp tomt” kontakta Bodens kommuns Medborgarservice tel. 0921-620 00 eller genom mejl till fysplan@boden.se.

En handläggare kontaktar sedan intressenterna i den ordning de hört av sig. Handläggning via telefon sker i mån av tid och garanterar ingen bokning av tomt som fanns ledig vid inringningstillfället då återkoppling per telefon kan dröja.

Bokningsavgift

I samband med bokningstillfället tas en bokningsavgift om 10 % av köpeskillingen ut av tomtintressenten. Bokningsavgiften dras sedan av från köpeskillingen och utgör en delbetalning vid fullföljande av köp. I fall där tomtintressenten avsäger sig/avbokar eller av andra skäl inte fullföljer köpet återbetalas inte bokningsavgiften, detsamma gäller i fall då kommunen säger upp/avslutar bokningen.

En bokningsavgift tas även ut på nytt vid ”byte” av tomt, där intressenten avsäger sig/avbokar ett tomtobjekt för att ha möjlighet att boka en ny tomt. Betalning av bokningsavgiften sker mot faktura.

Dispositionsrättsavtal

När tomtbokningen kommer in skriver Bodens kommun dispositionsrättsavtal med tomtköparen fram tills att köpekontrakt upprättas. 

Bokningstid och bygglovskrav

Bodens kommun har bygglovskrav vid försäljning av småhustomter. Vid upprättande av en bokning får tomtköparen initialt 6 månader på sig att aktivt arbeta med sitt val av entreprenör/husleverantör och husritningar. Innan bokningstidens slut ska tomtköparen ha fått laga kraft vunnet bygglov om uppförande av bostadshus och startbesked på tomten.

Förlängning av bokningstiden kan ske om särskilda skäl föreligger. Det åligger i dessa fall att tomtintressenterna ska visa och styrka sådana skäl.

Köpekontrakt och kvittens om erlagd köpeskilling

Köpekontrakt tecknas mellan Bodens kommun och tomtköpare först efter att tomtköparen inkommit med laga kraft vunnet bygglov för permanent bostadshus och startbesked på tomten.

Efter att laga kraft vunnet bygglovet och startbesked meddelats sker överlåtelsen av tomten. För att fullfölja köpet skall köpeskilling betalas, enligt utfärdad faktura. Då köpeskillingen är betald utfärdar Bodens kommun en kvittens och tomten kan nu tillträdas av tomtköparen.

Tillträde

Tillträdesdagen till tomten sker när startbesked meddelats. 

Förbehåll mot vidareförsäljning i köpekontrakt 

Bodens kommun har förbehåll mot vidareförsäljning. Förbehållet innebär att kommunen måste ge sitt skriftliga medgivande till vidareförsäljning av tomten. Överlåtelseförbudet gäller i två år från tillträdesdagen. 

Lagfart

Med stöd av köpekontraktet och upprättad kvittens söker Bodens kommun lagfart åt tomtköparen. Tomtköparen står för lagfarts- och inteckningskostnader.

Vitesklausul i köpekontrakt

Bodens kommun har vitesklausul vid ej påbörjad byggnation av bostadshus för permanent bruk i köpekontrakten. Vitesklausulen innebär att tomtköparen förbinder sig att inom två år från undertecknande av köpekontraktet ha påbörjat byggnation av ett bostadshus för permanent bruk på tomten. Om tomtköparen inte fullgör sin skyldighet inom denna tid ska tomtköparen till kommunen betala ett vite om 400 000 kronor. 

Bokningssystem

E-tjänst

Bodens kommuns e-tjänst ”Köp tomt” baseras på e-plattformen Open-E med tillhörande kartapplikation i ArcGIS Online.

Syftet med e-tjänsten är att tomtintressenten på ett enkelt sätt själv ska kunna se i kartapplikationen vilka småhustomter som finns lediga och sedan boka sin småhustomt i e-tjänsten. Tomtintressenten kan sedan följa sin bokning i Självservice där intressenten även kan kommunicera direkt med handläggare på enheten Fysisk planering.

För de tomtintressenter som saknar bank-id eller inte kan boka en tomt via e-tjänsten ”Köp tomt” kommer bokningen att läggas in i e-tjänsten manuellt av handläggare. Tomtintressenten kan då inte följa sitt ärende i självservice utan kommer endast erhålla informationsmejl från e-tjänsten och måste istället ta kontakt med handläggare genom Medborgarservice tel. 0921-620 00.

Hög belastning och bokningsbekräftelse

E-tjänsten ”Köp tomt” riskerar att utsättas för hög belastning under perioder för tomtsläpp. Om den höga belastningen på e-tjänsten skulle innebära ett längre driftstopp, behåller de intressenter som erhållit en bokningsbekräftelse sin tomtbokning. Övriga tomtintressenter som inte erhållit någon bokningsbekräftelse ges då möjlighet att vid ett senare tillfälle göra en tomtbokning.

När tomtintressenten erhållit en bokningsbekräftelse på mejl, är det en kvittens på en genomförd och godkänd bokning.

Senast uppdaterad: 2024-02-22