vegetarisk mat i en förskolematsal

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd är ett stort begrepp, som innefattar många olika delar. Miljö- och byggenheten på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning sköter miljö- och hälsoskyddsarbetet, livsmedelskontrollen samt serveringstillstånden i Bodens kommun. 

Syftet med vår verksamhet är att arbeta förebyggande så att mark, vatten och luft inte förorenas. Vi arbetar även förebyggande med hälsorisker för människor som bor och arbetar i vår kommun.

Vänd dig till oss om du har frågor om vatten, avlopp, radon, energi och klimat, buller och övergripande miljöfrågor. Vi inspekterar bland annat industrier, livsmedelslokaler, skolor, solarier, hygienlokaler och jordbruksverksamheter. Vi utför också provtagning av badvatten under sommaren.

Taxor och avgifter

Miljö- och byggenheten tar ut avgift för tillsyn och prövning av anmälan/ansökan av åtgärder och verksamheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Se miljö- och byggnämndens taxor för miljö- och hälsoskydd.

Senast uppdaterad: 2024-03-19