Svara på 20 frågor om utveckling av näringslivet i Bodens kommun för bättre stöd

Förnybar energi

Förnybar el är sådan el som produceras utan att man använder fossila bränslen eller uran. Till de förnybara energislagen räknas vindkraft, vattenkraft, sol-  och bioenergi av olika slag, ex vis flis, biogas och etanol. På denna sida hittar du vägledning och specifik information om de tillstånd, anmälningar och dispenser som prövas inom kommunens verksamhet inom detta område.

Kontakta miljö- och byggenheten vid frågor, mob@boden.se, eller via växeln 0921-62 000.

Värmepump

Information om vad som gäller för värmepumpar hittar du på sidan om Värmepumpar.

Vindkraft

Vindkraftverk högre än 50 meter men högst 120 m, två eller fler vindkraftverk som står tillsammans eller tillbyggnad av vindkraftverk är anmälningspliktiga verksamheter. 

Läs mer om miljöfarlig verksamhet samt använd blanketten "Miljöfarlig verksamhet" för att anmäla din verksamhet.

Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter

Anläggning som framställer eller bearbetar träbaserat bränsle eller andra träprodukter kan vara en anmälningspliktig verksamhet beroende på hur stor mängd bränsle som du tillverkar.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet samt använd blanketten "Miljöfarlig verksamhet" för att anmäla din verksamhet.

Anaerob biologisk behandling

Anläggning för anaerobisk framställning av biogas upp till 3000 MWh per år är en anmälningspliktig verksamhet. Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per år.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet samt använd blanketten "Miljöfarlig verksamhet" för att anmäla din verksamhet.

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

Uppgradering av anläggning för anaerob framställning av biogas av högst 1500 MWh gas eller vätskeformigt bränsle per år är en anmälningspliktig verksamhet.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet samt använd blanketten "Miljöfarlig verksamhet" för att anmäla din verksamhet.

Förbränning (biobränsle)

Anläggning som genom förbränning av icke-fossila eller biogena material producerar el med en total installerad tillförd effekt mer än 500 kW, eller 10 MW, men högst 20 MW är en anmälningspliktig verksamhet. Anmälningsplikten gäller inte för en stationär förbränningsmotor avsedd som reservaggregat vid elavbrott. Även gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 MW är anmälningspliktig verksamhet. 

Läs mer om miljöfarlig verksamhet samt använd blanketten "Miljöfarlig verksamhet" för att anmäla din verksamhet.

Förbränning (avfall)

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning av maximalt 50 ton icke-farligt avfall per år är en anmälningspliktig verksamhet. Fram till 31 december 2022 gäller inte anmälningsplikten för anläggning som förbränner endast rent träavfall, vegetabiliskt material/avfall från jord- eller skogsbruk, korkavfall eller vegetabiliskt avfall från livsmedelsindustrin om värmen från förbränningen återvinns. Från 1 januari 2023 gäller istället att anläggning som endast förbränner naturligt, icke-farligt vegetabiliskt material från jordbruk eller skogsbruk för energiproduktion på ett sätt som inte medför skada på människors hälsa eller miljön inte är en anmälningspliktig verksamhet. Återvinning icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning av max 10 000 ton per år är anmälningspliktig verksamhet. Även behandling av icke-farligt avfall av högst 500 ton per år är anmälningspliktigt. 

Läs mer om miljöfarlig verksamhet samt använd blanketten "Miljöfarlig verksamhet" för att anmäla din verksamhet.

Senast uppdaterad: 2024-03-19