Senast uppdaterad: 09/07/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Socialchefens rapport augusti 2017


09/06/2017

Vid socialnämndens sammanträde 29 augusti rapporterade socialchef Catharina Liljeholm bland annat om arbetet med att införa nyckelfri hemtjänst.

Personalläget under sommaren har varit ansträngt då det varit en stor brist på vikarier. Verksamheten har dock fungerat då över- och fyllnadstid har tilllämpats. Även extraerbjudanden till personal har bidragit till att underlätta situationen. En utförligare rapport över sommaren redovisas vid samman­trädet den 26 september.

Upphandling av nytt äldreboende

Anbudstiden för det nya äldreboendet gick ut den 15 augusti och utvärdering av anbuden pågår. Socialförvaltningen är representerad i gruppen som utvär­derar anbuden. Det slutliga tilldelningsbeslutet tas av kommunstyrelsen under september.

Boendesituationen

Under sommaren har antalet personer som beviljats korttidsboende varierat mellan 2 till 8 personerper vecka.

Betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter i augusti uppgår till 336 dygn och 5 200 kronor per dygn. Socialförvaltningen följer ledtiderna för varje vecka/månad. Totalt uppgår betalningsansvaret hittills för 2017 till 1 963 dygn, fördelat enligt nedan:

Jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

276

153

176

306

225

162

329

336

 

Fortsätter utvecklingen i samma omfattning beräknas kostnaden för 2017 bli 15,3 miljoner kronor.

Nytt korttidsboende

Då Arbetsmiljöverkets funktionskrav för vårdlokaler inte kunde uppfyllas på gamla Lungkliniken sökes andra lösningar på behovet av korttidsplatser. Bland annat undersöks möjligheterna till ombyggnation och kostnaderna för detta för att kunna nyttja fd. Lungkliniken till korttidsboende. Även möjlig­het att lösa behovet genom anskaffande av moduler undersöks.

Nyckelfri hemtjänst

Införandet av nyckelfri hemtjänst pågår sedan i maj. Utmaningen är att få samtliga 53 fastighetsägare att godkänna installationen av nyckelgömmorna. I dagsläget har ungefär en tredjedel godkänt nyckelgömmorna.

Trafiksituationen Sanden

Personal och privatpersoner framför oro om att trafiksituationen på Bastugatan och Norra järnvägsgatan inte är hållbar och innebär risk för olyckor. Önskemål om att speglar sätts upp i korsningar har framförts. Tekniska förvaltningen är informerad.

Ny medarbetare

Erik Bell börjar som personalstrateg 4 september på socialförvaltningens utvecklingsenhet. Erik ingår i förvaltningens satsning på att trygga den framtida personalförsörjningen. Tidigare har Erik arbetat på Luleå kommuns utbildningsförvaltning med personalfrågor.

Tillbaka

Länkar


Genvägen