Arbetsmarknadsinsatser och sysselsättning

Ett viktigt mål är att alla vuxna invånare utifrån sin förmåga kan vara delaktiga i arbetslivet och  ta ansvar för sin egen  försörjning.

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden erbjuder kommunen arbetsmarknadsinsatser, feriearbete samt daglig verksamhet och sysselsättning.  

Målsättning med  alla insatser är att stärka enskilda deltagares möjligheter att gå vidare till studier eller arbete. Prioriterade målgrupper är; ungdomar, nyanlända invandrare, funktionsnedsatta samt personer med annan problematik som innebär svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

 
Senast uppdaterad: 2021-02-04