En hand lägger en liten träkloss som det står DATA på högst upp på några staplade träklossar som tillsammans bildar en bild av ett hänglås.

Behandling i olika verksamheter

Bodens kommun samlar in personuppgifter från dig i samband med att du lämnar in olika ansökningar eller kontaktar oss, till exempel i ett ärende eller för att lämna synpunkter. Personuppgifterna kan också komma från andra håll, exempelvis offentliga register, andra myndigheter eller föreningar.

OBS! Sidan är under uppbyggnad.

Inom stöd och social omsorg

Socialnämnden i Bodens kommun behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för handläggning och beslut i olika ärenden. Eftersom Socialnämnden ofta behandlar känsliga personuppgifter skyddas dina uppgifter av stark sekretess. Det innebär att uppgifter om enskilda som huvudregel inte lämnas till någon annan.

Om någon begär att få ta del av allmänna handlingar från Socialnämnden, kan endast sådana uppgifter som ingen på något sätt kan ta skada av lämnas ut enligt den så kallade offentlighetsprincipen.

Om du ansöker om ekonomiskt bistånd har Socialnämnden rätt att ta del av uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild hos Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Därför kan uppgifter från dessa myndigheter komma att inhämtas om dig. I vissa fall har Socialnämnden även en uppgiftsskyldighet gentemot andra myndigheter.

Inom miljö- och byggverksamhet

Miljö- och byggnämnden behandlar personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att kunna handlägga och besluta i verksamhetens ärenden, samt för att kunna verkställa beslut. Vilka personuppgifter nämnden behandlar om dig beror på vilken typ av ärende det gäller. Personuppgifter som namn, personnummer och kontaktuppgifter behandlas oavsett ärende, men ytterligare personuppgifter som krävs för att vi ska kunna handlägga ärenden kan komma att inhämtas.

Om någon begär att få ta del av allmänna handlingar från Miljö- och byggnämnden kan dessa komma att lämnas ut, om de inte omfattas av sekretess.

Oftast överlämnas personuppgifterna från dig som vill något, som att bygga ett hus, gräva ner en avloppsanläggning och liknande. Ibland inhämtas uppgifterna från andra organisationers register, såsom Lantmäteriets fastighetsdatabas då vi gör utskick till närboende i samband med en ansökan om bygglov. I andra fall kan personuppgifter överlämnas till oss i samband med ett inlämnat klagomål på något eller någon.

Ladda ner dokument
Stöd och social omsorg - behan...
Ladda ner dokument
Elevhälsa - behandlingsbeskriv...
Senast uppdaterad: 2024-04-04