Handskakning vid avtalstecknande

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen samlar de kommunövergripande resurserna och arbetar med utveckling, ledning, styrning och samordning

Förutom att lämna administrativt stöd till kommunfullmäktige och kommunstyrelse ansvarar förvaltningen även för stödresurser inom exempelvis it-, ekonomi-, personal- och kommunikationsfrågor. Räddningstjänsten och avdelningen för kultur- fritid- och ungdomar finns också organiserat här. Förvaltningschef är kommunchef Magnus Åkerlund.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen jobbar med budget, redovisning samt inköp och avtal. Upphandlingsfrågor är något som hanteras på ekonomiavdelningen.

Personalavdelningen

Personalavdelningen jobbar mest internt för anställda på Bodens kommun med personal- och lönefrågor. Här ligger även ansvaret för rekrytering av ny personal. 

Räddningsavdelningen

Räddningsavdelningens ansvarsområde är räddningstjänsten i Boden som är en del av Bodens kommun. Här finns gamla räddnings- och säkerhetsförvaltningen minus säkerhetssidan som finns på enheten för demokrati, kommunikation och säkerhet.

Avdelningen kansli och service

På den här enheten finns all nämndadministration samlad. Här finns även kommunens diarium och arkiv organiserat. Medborgarservice, överförmyndarenheten samt budget- och skuldrådgivning finns organiserat här.

Kultur-,  fritids- och ungdomsavdelningen

Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen erbjuder ett rikt, varierande och levande kultur- och fritidsliv för alla bodensare. Avdelningen stödjer särskilt verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer och stöttar föreningslivet genom att tillhandahålla anläggningar och ekonomiskt stöd till föreningar. Biblioteket, bokbuss, Försvarmuseum Boden, Rödbergsfortet, NordPoolen, Fritidsbanken Boden, och mötesplatser för ungdomar är verksamheter under avdelningen.

IT-enheten

På IT- enheten finns alla systemförvaltning samlat. Här jobbar man med IT- drift samt med digitalisering och utvecklingsfrågor. Utveckling, support, förvaltning och drift av kommunens IT-miljö.

Avdelningen för demokrati, kommunikation och säkerhet

Avdelningen demokrati, kommunikation och säkerhet bidrar genom sina tre verksamhetsområden till att uppfylla Bodens kommuns vision om "Det goda livet". Vi bevakar omvärlden och arbetar för Bodens långsiktiga utveckling där vi pekar på möjliga lösningar samt leder, stödjer och utbildar kommunens verksamheter. I verksamhet Demokrati ingår områden som social hållbarhet, medborgardialoger, folkhälsa, trygghet och brottsförebyggande arbete samt projektutveckling. KOMM ansvarar för kommunens strategiska kommunikationsarbete. Vi utgår från kommunens övergripande kommunikationsstrategi med våra två varumärken, kommunens stadsvapen och platsvarumärket Boden. Inom Säkerhet arbetar vi för att kommunens viktiga verksamheter fungerar, oavsett vad som inträffar i kommunen.

Kontakta kommunledningsförvaltningen

För att komma i kontakt med kommunledningsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller uppger den person du söker så kopplas du rätt.

Senast uppdaterad: 2024-03-06