Så länge sparas dina personuppgifter

Bodens kommun ska följa offentlighets- och sekretesslagens samt arkivlagens regler för hantering av allmänna handlingar. Information som kommer in till kommunen blir allmänna handlingar.

Allmänna handlingar bevaras om det inte finns särskilda beslut om att de ska gallras (förstöras). Det finns informationshanteringsplaner hos nämnderna och bolagen som anger vad som gäller rörande gallring. Där framgår om och när handlingar som kan innehålla personuppgifter får gallras.

Senast uppdaterad: 2022-12-06