Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter

Myndigheter

Vi har under vissa omständigheter skyldighet att lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter. Detta kan omfatta bland annat Polismyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket, Lantmäteriet, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, CSN, Kronofogden och domstolar.

Personuppgiftsbiträden

Bodens kommun kan anlita utomstående leverantörer för att sköta till exempel drift och förvaltning av våra system, så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde kan behöva ha tillgång till dina personuppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Bodens kommun upprättar alltid särskilda avtal med sina leverantörer att säkerställa att den gällande integritetslagstiftningen efterlevs.

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Bodens kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, även sådana som innehåller personuppgifter, som ges in till Bodens kommun kan komma att lämnas ut till den som begär det. Detta gäller till exempel när du använder e-tjänster, eller då du skickar mejl eller brev till kommunen. Om en person begär ut en allmän handling görs alltid en sekretessprövning och om uppgifterna anses vara sekretessbelagda lämnas de inte ut.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med kommunen, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till kommunen via sociala medier.

Bodens kommun kommer aldrig via sociala medier att svara på frågor som rör individärenden inom till exempel socialtjänst eller barnomsorg.

Överföring till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området. I de fall personuppgifter förs över till länder utanför EU/ESS sker det bara om berört land har en så kallad adekvat skyddsnivå, eller om överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen. Bodens kommun undviker att överföra personuppgifter till tredje land i så hög utsträckning som möjligt.

Senast uppdaterad: 2023-01-10