Varför vi behandlar dina personuppgifter och vilket stöd vi har

Vilka uppgifter samlar vi in?

Med personuppgift menas varje uppgift som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ. Det kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress, bild, ljud, film, IP-adress, telefonnummer, anteckningar etcetera. Det kan också vara uppgifter om dina personliga förhållanden, såsom sociala förhållanden, hälsouppgifter och ekonomiska uppgifter. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler uppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga personuppgifterna.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Bodens kommun samlar in personuppgifter från dig i samband med att du lämnar in olika ansökningar eller kontaktar oss, till exempel i ett ärende eller för att lämna synpunkter. Personuppgifterna kan också komma från andra håll, exempelvis offentliga register, andra myndigheter eller föreningar.

Varför samlar vi in dina uppgifter?

Bodens kommun behandlar dina personuppgifter för att:

  • handlägga och administrera ärenden,
  • föra olika register,
  • ingå eller fullfölja avtal,
  • kunna ta emot och besvara frågor som kommer in via våra olika kommunikationskanaler, till exempel via e-post,
  • framställa statistik,
  • planera och följa upp vår verksamhet,
  • administrera avgifter och fakturor,
  • lämna ut uppgifter enligt lagar och förordningar, och
  • i övrigt fullgöra kommunens uppgifter av allmänt intresse.

Vem har ansvaret för personuppgifterna?

Det är respektive nämnd som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt, säkert och korrekt sätt.

I de kommunala bolagen är styrelserna personuppgiftsansvariga.

Senast uppdaterad: 2023-11-23