Eld vid vatten.

Bra att veta inför sommaren om coronasmittan

En sammanställning av myndigheternas rekommendationer inför sommaren finns på krisinformation.se.
Du kan även hitta fördjupad information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Förlängt besöksförbud på äldreboenden, men med vissa undantag

Bodens kommun har följt de beslut som tagits nationellt gällande besöksrestriktioner och besöksförbud. Bestämmelserna om besöksförbud har förlängts att gälla fram till 31 aug.

Kommunen har sedan tidigare gjort undantag för vård i livets slut eftersom vi anser att det bör finnas möjlighet för anhörig att finnas vid sin närståendes sida när slutet närmar sig. Den möjligheten är mycket uppskattad av anhöriga, det ger ett lugn att veta vad som gäller för mig som anhörig vid vård i livets slut. Dessa tillfällen ska riskbedömas så att ej smitta förs in i boende eller omvänt för att skydda närstående.

Ytterligare ett undantag från besöksförbud är inflyttning till äldreboendeplats. Brukare, anhörig eller företrädare skall kontakta enhetschef för boendet innan flytt påbörjas eftersom vissa restriktioner gäller vid inflyttning.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör äldreboenden nu kunna bli mer generösa i sina undantag från besöksförbud. Bodens kommun avser därför utöka möjligheterna att besöka sin närstående på äldreboende utomhus.

Besöket ska vara planerat och bokas via enhetschef. Enhetschefen gör riskbedömning och meddelar instruktioner så att besöket kan genomföras på ett sådant sätt att risk för smitta inte uppstår.

Vid alla besök gäller att besökaren måste vara helt fri från sjukdomssymtom så som t ex förkylningssymtom. Om besökaren varit förkyld tidigare måste denne ha varit symtomfri i minst 48 timmar innan besök kan ske på äldreboendet. Vi befinner oss i en vård- och omsorgssituation som skiljer sig från våra tidigare erfarenheter. Vi hoppas på anhörigas förståelse och stöd för dessa restriktioner som råder inom äldreomsorgen under pågående pandemi. Restriktionerna finns där för att skydda våra äldre.

Tillsyn av serveringar

Kommunen har ansvar för tillsyn av serveringar. De åtgärder som serveringsställen har ålagts att genomföra för att minska risken för smittspridning är bl a:

  • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
  • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.
  • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
  • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.
  • Restauranger och after-ski-verksamhet på skidorter omfattas av reglerna.

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven. Fr o m 1 juli övergår befogenheten helt till kommunen.

Badplatser och hamnar

Kom ihåg att du ska hålla avstånd till andra på stränder, badplatser och hamnar. På badplatser och på andra platser där många människor samlas, är det viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten bedömer däremot att smitta via badvatten är osannolik.

Idrott

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan så ägna dig gärna åt idrott och träning under sommaren. Du har samma ansvar som tidigare att hålla avståndet och vidta andra åtgärder för att stoppa smittan.

Evenemang

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare är förbjudna även under sommaren. Arrangörer av olika typer av evenemang ansvarar för att bedöma risker och anpassa verksamheten för att förebygga smittspridning. Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – bör undvikas även under sommaren.

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du som arrangör ett verktyg för att riskbedöma ditt evenemang.

 

Senast uppdaterad: 2020-06-25