Flygfoto över samhälle med byggnader och natur.

Strategisk plan och budget

Den strategiska planen är ett av kommunens viktigaste styrdokument. Där anges inriktningen för hela den kommunala verksamheten, inklusive de kommunala bolagen. Planen avser innevarande mandatperiod men följs upp och revideras årligen.

Den strategiska planen bygger på god ekonomisk hushållning och följande fyra verksamhetsmässiga fokusområden:

  1. Social hållbarhet
  2. Samhällsbyggande
  3. Kompetensförsörjning, sysselsättning och näringslivsutveckling
  4. Klimat, miljö och energi

Till varje fokusområde finns mål som i de flesta fall är så kallade utvecklingsmål, dvs de beskriver en framtidsbild och ett önskvärt slutläge. Till målen tar nämnderna fram framgångsfaktorer som beskriver hur man avser arbeta för att uppnå de olika målen inom fokusområdena. Olika mått och/eller metoder används för att kunna mäta och värdera nämndernas bidrag till måluppfyllelsen. 

Det långsiktiga målet för en god ekonomisk hushållning är att bedriva verksamheten med god kvalitet, hög servicenivå samt ha en bra framförhållning i den fysiska planeringen samtidigt som hänsyn tas till de stora utmaningar som kommunen står inför. Målen på kort sikt är desamma som de som finns inom fokusområdena. En hållbar ekonomisk utveckling samt ett effektivt nyttjande av resurserna ska dessutom bidra till att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i kommunen.

I den strategiska planen får nämnderna även sin budget till den verksamhet som ska bedrivas de kommande tre åren samt medel för planerade investeringar.

Ladda ner dokument
Strategisk plan 2025-2027
Ladda ner dokument
Strategisk plan 2024-2026
Ladda ner dokument
Strategisk plan 2023-2025
Ladda ner dokument
Strategisk plan 2022-2024
Ladda ner dokument
Strategisk plan 2021-2023
Senast uppdaterad: 2024-06-24