Det goda livet Erikslund, Fagernäs och Norra Svartbyn (fördjupad översiktsplan)

Visionen Det goda livet ger riktningen för samhällsomställningen och beskriver kommunens position år 2040. Visionen innehåller värden och kvalitéer som är viktiga för att människor ska vilja bo, utvecklas och må bra i kommunen. Det handlar om befintliga bodensare men också framtida bodensare. Implementeringen av visionen Det goda livet kommer att ske på många olika sätt, bland annat områdesutveckling samt mark- och vattenanvändning.

SAMRÅD 23 MAJ- 26 JUNI

Syftet med Det goda livet Erikslund, Fagernäs och Norra Svartbyn är att utveckla och skapa förutsättningar för attraktiva boende- och livsmiljöer. Detta genom att identifiera vad Det goda livet är för de specifika områdena när det gäller innehåll och gestaltning.

Under samrådet presenteras ett första förslag till fördjupad översiktsplan. Under samrådet genomförs en bred dialog där berörda aktörer och allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse.

Förslaget revideras sedan utifrån inkomna synpunkter och ställs ut. Under granskningen finns möjlighet att igen tycka till.  Efter granskningen sammanställs och kommenteras inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Kommunfullmäktige antar slutligen den fördjupade översiktsplanen.

VAD HÄNDER NU

Samrådet pågår mellan 23 maj till och med 26 juni 2023. Samrådshandlingen finns under samrådstiden på följande plaster under ordinarie öppettider:

- Svartbygården

- Stadshuset, vid ingången från Stadshusparken

- Stadsbiblioteket

Till samrådshandlingen finns en digital karttjänst som redovisar framtida mark- och vattenanvändningen samt planeringsunderlag.  

Nedanstående tider kommer personal som kan svara på frågor att vara på plats på Svartbygården samt utanför ICA Supermarket:

ICA Supermarket 31/5 kl 11-13 samt kl 18-19.30

Svartbygården 1/6 kl 11-13 samt kl 18-19.30

HAR DU SYNPUNKTER

Har du synpunkter på planen ska dessa ha

kommit in senaste den 26 juni 2023.

Synpunkterna skickas till:

• Bodens kommun, Fysisk planering,

961 86 Bodens kommun

alternativt till

• fysplan@boden.se

HANDLINGAR

Längst ner hittar du planförslaget med tillhörande handlingar. Till förslaget finns även en karttjänst där du kan se plankartan med framtida mark- och vattenanvändning samt planeringsunderlaget. Karttjänsten hittar du i höger spalten på denna sida.

Ladda ner dokument
Samrådshandling Det goda livet...
Ladda ner dokument
Bilaga 1. Förstudie naturvärde...
Ladda ner dokument
Bilaga 2. Trafikutredning
Ladda ner dokument
Särskilt beslut om betydande m...
Ladda ner dokument
Sändlista Det goda livet Eriks...
Senast uppdaterad: 2023-05-22