Stor folksamling i stadsmiljö. Såväl barn som vuxna på bilden.

Trygghet och folkhälsa

Boden är en växande kommun med utveckling, livskvalitet och trygghet som främsta kännetecken. I Boden arbetar vi aktivt för att skapa de bästa förutsättningar för det jämlika samhället som bidrar till ett gott liv för alla. Vår historia gör oss unika och mångfalden ger oss gemensamma möjligheter att forma vårt Boden.

Vi vet idag att när skillnader i livsvillkor och hälsa är små då är människor friskare, mer delaktiga och känner större tillit till varandra. Det betyder att samhället blir mer sammanhållet och upplevs tryggare. Ett socialt hållbart samhälle lockar näringsliv och företagande och med god hälsa i befolkningen finns förutsättningar för tillväxt. Alla vinner på ett mer jämlikt samhälle, inte bara enskilda områden eller grupper.

Ett långsiktigt främjande arbete

Vårt arbete är långsiktigt och uthålligt med främjande och förebyggande insatser. Det betyder att vi riktar arbetet till att skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och hälsosamma val i vardagen. I folkhälsoarbetet samarbetar vi över gränser både i kommunens verksamheter, liksom med föreningar, näringsliv och andra myndigheter. I det dagliga arbetet finns folkhälsa som perspektiv i flertalet av kommunens verksamheter.

Främjande och förebyggande insatser sträcker sig över många områden och några exempel är utformning av tillgängliga mötesplatser med gemenskap och positiva upplevelser eller inom den fysiska samhällsplaneringen med sammanhållna gång- och cykelvägar och grönytor samt vid planering av bostäder. Andra viktiga verksamheter är de som leder till lyckad skolgång med påföljande möjligheter till egen försörjning,  det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, doping och tobak samt vårt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.    

Polis intill folksamling under evenemang

Samverkan mellan polis och kommun

Kommunstyrelsen har antagit en samverkansöverenskommelse mellan Polisen och kommunen. Överenskommelsen ska leda till mervärde för medborgarna i form av ökad trygghet och minskad risk att utsättas för brott. 

Samverkansområden där särskilda satsningar ska göras under perioden 2022-2024 är:

  • Insatser mot droger, riskmiljöer och särskilt brottsutsatta områden
  • Trafik- och störningsreglerande insatser
  • Stöd till tidiga insatser bland ungdomar i risk samt
  • Att bygga förtroende för myndigheterna och därigenom verka för ökad tolerans och tillit

Överenskommelsen följs upp via Trygghets- och folkhälsorådet och uppföljningen rapporteras till kommunstyrelsen.

Ladda ner dokument
Samverkansöverenskommelse 2022-2024
Senast uppdaterad: 2024-02-21