Person antecknar i anteckningsblock. Hen har ritat en lysande glödlampa.

Arkiv Föreningsaktuellt

På den här sidan kan du hitta tidigare nyheter och utlysningar från Föreningsservice.

 

1/7 ► Nationella råd, rekommendationer och förbud

Regeringen har beslutat om anpassade nationella föreskrifter och allmänna råd som gäller allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta.
En aktuell sammanställning av råd och rekommendationer finns hos krisinformation.se. Listan nedan är förkortad.

Från och med den 1 juli 2021 (torsdag, vecka 26) tillåts fler att vara på offentliga tillställningar och sammankomster. Det som spelar in på hur många deltagare som får vara vid en sammankomst eller tillställning beror på om det är inomhus eller utomhus. Det spelar också in huruvida deltagarna erbjuds anvisade sittplatser.

Det gäller speciella regler för eventuella evenemang som kan delas upp i sektioner. Då räknas varje sektion som en egen tillställning. Antalet personer på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs från 8 till max 50. En privat sammankomst kan till exempel vara en fest.

Några fler riktmärken:

  • Tillställning inomhus: max 50 personer.
  • Tillställning inomhus, sittande: max 300 personer.
  • Tillställning utomhus: max 600 personer.
  • Tillställning utomhus, sittande: max 3 000 personer.
  • Motionslopp: max 900 personer.
  • Demonstrationer: max 1800 deltagare.
     

Fler anpassade restriktioner

Vid sittande sällskap finns krav på att det ska vara avstånd mellan sittplatserna. Arrangören ska alltså möjliggöra att avstånd kan hållas.

De regler som funnits för serveringsställens öppettider tas bort. Om serveringen sker utomhus finns ingen begränsning på sällskap. Sitter ni inomhus gäller dock max 8 personer i stället för 4 som det var tidigare. Bestämmelserna kring att hålla avstånd och att förtäring ska ske sittande finns dock kvar.

Anpassningar för arrangörer av evenemang

Det finns ett krav på arrangörer att deltagarantal ska räknas då det inte är möjliggjort för sittplatser.

Vad gäller mässor som behandlas de numer efter vad som gäller för marknader (handelsplatser som regeringen kallar dem). Marknader har samma restriktioner som andra handelsverksamheter. Det vill säga att det inte finns krav på att man ska gå ensam men att det ska göras smittsäkert. Det betyder att avstånd ska hållas och trängsel ska unvikas.

Anpassningar för motionslopp och andra idrottstävlingar

Kravet på motionslopp gäller vid start- och målgång och inte under själva loppet. Förutom just motionslopp ändras tillämpningarna nu till att även inkludera andra idrottstävlingar utomhus.

Anpassningar för socialt umgänge, handling och resor

Rådet om att endast umgås i mindre krets tas också det bort och ersätts med att du bör vidta smittskyddsåtgärder då du träffar andra människor de du vanligtvis träffar. Hur gör du det då? Det är fortfarande bra att träffas utomhus och hålla avstånd.

Samma gäller restriktionerna vid längre resor. Om d reser längre ska du vidta smittskyddsåtgärder då du träffar andra än de du vanligtvis umgås med.

Det råd som funnits för att ha munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid slopas helt.

Rådet att handla ensam tas också bort. Rådet om att fortsätta hålla avstånd och undvika trängsel kvarstår.

Anpassningar för verksamheter och föreningar

De råd som funnits till olika verksamheter i Sverige ligger kvar även efter 1 juli. Det som försvinner är råden till föreningar för kultur, idrott och fritid som handlar om att träningar och olika aktiviteter ska förläggas utomhus. Nu kan alltså de föreningarna anordna aktiviteter inomhus.  Dock så finns rekommendationerna kring läger, cuper och körer kvar.

Läs allt vad som gäller nu på "krisinformtion.se - detta gäller just nu" (länken öppnas i nytt fönster).

Tack för att du gör ditt bästa!

2/6► Rådande restriktioner vid uthyrning av samlingslokaler 

Bodens kommun har blivit uppmärksammade på att en del byaföreningar med samlingslokaler har börjat få förfrågningar från privatpersoner om uthyrning av samlingslokaler inför skolavslutningar. Med anledning av den höga smittspridningen i Norrbotten så vill vi gå ut med en påminnelse om vad som gäller sett till de rådande restriktionerna. 

Enligt begränsningsförordningen för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, kapitel 6 Platser för privata sammankomster så får den som upplåter en lokal, ett område eller utrymme inomhus för en tillställning eller annan liknande privat sammankomst endast upplåta lokalen till en grupp av högst åtta deltagare (med undantag för begravningar).  

I och med att skolavslutningar förknippas med festligheter så kan det vara svårt för utlånare att säkerställa att deltagartaket på åtta personer efterföljs. Därför vill vi mana föreningar med samlingslokaler att göra noga avvägningar och riskbedömningar om lämpligheten att hyra ut lokaler under den pågående pandemin, speciellt vid misstanke om att restriktioner inte kan eller kommer att följas. Var gärna restriktiva med uthyrningen av era lokaler och om n 

Kommunen rekommenderar således föreningar med samlingslokaler att vara restriktiva med uthyrningen av sina lokaler. Om samlingslokalen hyrs ut är det av yttersta vikt att restriktioner och allmänna råd efterföljs för att minska smittspridningen av covid-19. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/max-antal-deltagare-i-sammankomster-och-i-olika-lokaler/ 

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19:  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20218-om-sarskilda-begransningar_sfs-2021-8 

---------

28/5► Uppdaterade restriktioner från och med 1 juni 

Försvarsmuseet: 
Öppnar lördag den 12 juni. Besöksantalet begränsas till max 50 personer samtidigt i lokalerna. Caféet har öppet utifrån gällande restriktioner.  

Rödbergsfortet öppnar 28 juni med begränsat antal personer (max 8/guidegrupp). 

Nordpoolen: 
Anläggningen stängd tills vidare. Undantag gäller för skolornas simundervisning och träning (föreningsverksamhet) oavsett ålder. 

Biblioteket: 
Inga förändringar mot tidigare 

Ungdomsgårdar: 
Inga förändringar mot tidigare 

Idrottsanläggningar: 
Träning för föreningar i kommunens idrottsanläggningar är fr.o.m 1 juni tillåtet för alla åldersgrupper. Antalet personer som deltar ska anpassas efter lokalens begränsningar och råd/riktlinjer från respektive specialidrottsförbund.  

Omklädningsrum och duschrum kommer att vara tillgängliga vid idrottsverksamhet. Vi uppmanar dock föreningarna att vara restriktiva med användandet och beakta riskerna för smittspridning.  

Se mer information på respektive specialidrottsförbunds hemsidor. 

För mer info: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/anpassning-av-atgarder-mot-spridning-av-covid-19/ 
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/matchochtavlingimindreomfattningtillatsforallaaldrar/ 

-----------

25/5► Popupsommar 2021

Bodens kommun vill samla alla aktiviteter av allsköns slag i hela Bodens kommun under veckorna 26–30 (28/6 – 1/8) under det gemensamma paraplyet Popupsommar 2021!

Det är kanske så att just din förening kommer ha cafékvällar någon gång under den perioden, allsång med lokala förmågor, pysseldagar för barn, cykelrunda och hamburgare. tipspromenad, loppis, baka mjukkakor, bollekar för daglediga, lär dig tälja, våffelfika och bokbytardag eller något annat kreativt.

Det kanske är så att ni inte har något planerat men skulle vilja hitta på något. Tveka inte att höra av er så kan vi tänka tillsammans.

1 juni kommer de nya restriktionerna börja gälla med olika medverkandeantal beroende på aktivitetens form och om det är inomhus eller utomhus. Vi hjälper er att tänka och ger er riktlinjer så att er aktivitet följer gällande lagstiftning och att ni som arrangörer känner er trygga. 

Tillsammans verkar vi för en fin sommar i Boden med trygga upplevelser för små och stora så väl i byar som i centralorten. 

Skicka era aktiviteter till evenemang@boden.se eller kontakta Linnéa Byberg på 0921-62104

-------------

17/5► Ansökan om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2021

Barn under garnisonsmilen

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2021 fördela medel till kommunerna för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldern 6-15 år. Därför är det nu möjligt för föreningar och organisationer i Bodens kommun att ansöka om medel för detta. Syftet med aktiviteterna är att främja integration, motverka segregation och skapa nya kontakter mellan barn och ungdomar med olika social bakgrund.

Skicka ert förslag på aktiviteter tillsammans med en beskrivning om vad pengarna ska användas till, samt tid, plats och ansvarig för aktiviteten.

Ansökan skickas senast den 4 juni 2021 till annika.sandstrom@boden.se. Efter detta datum går det att söka pengar för aktiviteter om det finns pengar kvar att fördela. Sommarlovsaktiviteterna kommer att läggas ut efterhand på www.boden.se/loviboden

Arrangören av aktiviteten ansvarar för att följa myndigheternas restriktioner för covid-19.

De föreningar och organisationer som har beviljats medel ska lämna in en redovisning över utförda aktiviteter senast den 1 september 2021. Mer information om detta ges efter att bidrag har beviljats

-----------------

28/4► Enstaka matcher för barn och unga tillåts

Från och med 28 april 2021 tillåts enstaka matcher eller tävlingar för barn och unga födda 2002 eller senare. Beslutet togs den 28 april 2021 av Folkhälsomyndigheten. Anledningen till beslutet är att idrott är viktigt för Folkhälsan.

​För lagidrotter gäller att föreningen kan anordna en match eller tävlingsdag. Det är endast tillåtet att anordna en match eller tävlingsdag per vecka. Matchen eller tävlingarna ska vara utomhus.

För individuell idrott gäller samma råd som lagidrotter.

Förändringen sker i de allmänna råden för idrott, kultur och fritid. Du kan läsa samtliga råd genom
att klicka på länken här nedan.

​Bedömningen som Folkhälsomyndigheten gör är att risken för smittspridning i samband med idrottsaktiviteter är kopplad till eventuell trängsel. Rekommendationerna är också att inte anordna matcher på andra orter och om det måste göras så ska resandet göras med försiktighet och på ett smittsäkert sätt. Resandet ska alltså begränsas. Det är fortfarande allas ansvar att inte sprida smitta.

Tack för att du gör ditt bästa!

Länk

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta
av covid-19.

​https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/#allmanna

28/4 ► Påminnelse om restriktioner inför kommande högtider 

Vi närmar oss Valborgsmässoafton som traditionellt är en helg att samlas på och ha festligheter. Bodens kommun vill därför i samverkan med Polisen påminna föreningar som har samlingslokaler i kommunen om att göra noga avvägningar och riskbedömningar om lämpligheten att hyra ut lokaler under pandemin.  

Högtider som valborgsmässoafton eller kommande skolavslutningar förknippas ofta med festligheter. På grund av den pågående pandemin så kan det vara direkt olämpligt att hyra ut samlingslokaler till privatpersoner vid misstanke om att restriktioner inte kan eller kommer att följas. Kommunen rekommenderar således föreningar med samlingslokaler att vara restriktiva med uthyrningen av sina lokaler. Om samlingslokalen hyrs ut är det av yttersta vikt att restriktioner och allmänna råd efterföljs för att minska smittspridningen av covid-19. 

Läs mer genom att gå in på följande länkar: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/ 

---------------

23/04 ► Restriktioner förlängs t.o.m 17 maj

Regeringen och folkhälsomyndigheten har beslutat att nuvarande coronarestriktioner förlängs till och med den 17 maj. Detta med anledning av den höga smittspridningen och trycket på sjukvården. I Boden fortsätter tidigare restriktioner att gälla.

Bodens kommuns icke-nödvändiga kommunala verksamheter fortsätter vara stängda för allmänheten eller igång med restriktioner och begränsade öppettider då smittläget i vårat närområde är väldigt högt. Här kan du se en sammanställning över kommunens aktuella åtgärder 

---------------

lina denevald13

Dialogmöten inför ny Kulturplan 2022-2025

Bodens kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny kulturplan för kommunen som ska gälla för perioden 2022-2025. Kulturplanen är det dokument som beskriver vision, fokus och insatser för hur kulturen ska utvecklas i Boden de närmaste åren. Som en del i arbetet bjuder vi nu in kultur- och arrangörsföreningar, kulturorganisationer samt utövare inom de olika kulturformerna i Boden till webbmöten för att tycka till.

Vilka insatser anser ni behövs för att Boden ska bli en än bättre kulturstad att bo och verka i? Finns det något som behöver satsas extra på eller något område som ni anser behöver lyftas fram mer?

Under mars-månad anordnar Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen fyra digitala webbmöten riktat mot kultursektorn. Fler dialogmöten med andra målgrupper och föreningar kommer anordnas senare under våren. För att möjliggöra att samtliga mötesdeltagare får tillfälle att prata så begränsar vi antalet deltagare till 20 personer per webbmöte. Om möjligt så rekommenderar vi att en person per förening och/eller kulturorganisation deltar för att se till att så många som möjligt kan anmäla sig. Diskutera gärna frågan inom er organisation om vad ni tycker behövs, vad som kan förbättras eller vilka insatser som ni anser viktiga för kulturens utveckling i Boden. Om behov och efterfrågan finns så kan fler mötestillfällen anordnas.

Datum för webbmöten är satt enligt följande
24 mars kl. 18
25 mars kl. 18
31 mars kl. 18
7 april kl. 18 (tidigare 1 april avbokat iom skärtorsdag)

Anmälan
https://simplesignup.se/event/177607-webbmoete-infoer-framtagande-av-kulturplan-boden-2022-2025

Cirka en dag innan webbmötet får ni en länk skickad till den mejladress som ni angav vid anmälningstillfället. Dubbelkolla därför att mejladressen ni anger i anmälningsformuläret är korrekt. Om ni inte har möjlighet att delta i något av webbmötena men ändå vill lämna synpunkter och/eller inspel på vad ni tycker är viktigt så kan ni mejla till kfu@boden.se. För frågor om kulturplanen, arbetsprocessen eller hur du anmäler dig till webbmötena, kontakta Nina Uusitalo på 0921-62490 eller via mejl på nina.uusitalo@boden.se

---------------

05/03 ► Bidragstips: Region Norrbottens Expresstöd

Region Norrbotten har utlyst ett expresstöd som kan sökas av arrangörer, föreningar och professionella kulturskapare inom områdena bild och form, dans, slöjd, film, litteratur, teater och musik som är verksamma och bor i Norrbotten.

Stödet kan användas till strategiskt arbete, utveckling av nya metoder och arbetssätt samt samverkan med nya parter. Stödet kan också användas för konstnärligt utbyte, kompetensutveckling och behov kopplat till digital omställning. Högsta belopp som kan beviljas är 30 000 kr. Det går inte att söka för investeringar, drift och inkomstbortfall. Utlysningen är öppen 25 februari – 15 mars 2021.

Läs mer om stödet på Region Norrbottens hemsida: https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Bidrag-och-stod-kultur/Expresstod/

26/2 ► Ny webbadress till Föreningsportalen

Nu finns en ny uppdaterad webbadress till Föreningsportalen. Över under övergångsperiod kommer den tidigare adressen också att fungera, men så småningom så kommer den avvaktiveras. Därför skickar vi ut den nya länken ifall ni har den tidigare adressen sparad (som t.ex. bokmärke i er webbläsare). Som vanligt kommer ni alltid åt Föreningsportalen genom www.boden.se/foreningar

Ny länk till Föreningsportalen: https://boden.actorsmartbook.se/

---------------

25/2 ► Matcher inom ungdomsidrotten stoppas tillsvidare 

Med anledning av det allvarliga läget med covid-19 har Folkhälsomyndigheten och regeringen skärpt restriktionerna för bland annat ungdomsverksamheterna och beslutat att ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. I Boden gäller stoppet med omedelbar verkan. 

Beslutet att omgående stoppa all matchverksamhet för samtliga åldersgrupper (med undantag för yrkesmässig tävling på elitnivå) grundas på den eskalerande smittspridningen i Bodens närområde. De skärpta råden innebär att tidigare undantag för t.ex. enskilda matcher för barn födda 2005 och senare inte längre gäller. Något bortre datum för stoppet är inte satt av myndigheterna, utan beslutet gäller tillsvidare. Beslutet gäller för såväl interna matcher inom kommunen som för matcher mot lag från andra kommuner eller regioner.  

----------------

19/02  ►Nuvarande restriktioner ligger kvar

Med anledning av gårdagens pressträff med regeringen så kommer nuvarande restriktioner sett till kommunens idrottsanläggningar ligga kvar i första hand t.o.m. 7 mars. Detta innebär att det fortsatt endast är unga födda 2002 och senare som får träna i kommunens inomhuslokaler och hallar.

----------------

18/02  ►Välkommen på webbmöte med Länsstyrelsen om LONA-bidrag

Välkommen på webbmöte inför ansökan om medel för LONA våtmarksprojekt, pollineringsprojekt och lokala naturvårdssatsningar i Norrbotten 2021!

​Informationen riktar sig i första hand till föreningar, organisationer och andra aktörer i Norrbotten som är intresserade av att driva lokala naturvårdsprojekt. På mötet kommer vi att presentera tips och goda exempel på insatser inom de olika kategorierna. Syftet är att det ska vara en inspiration inför årets andra ansökningsomgång.

Mötesplats: Webbmöte, länk till mötet skickar vi ut till anmälda personer
Datum: Torsdag den 4 mars 2021
Tid: 18:30-19:30 (uppkoppling från 18:15)

Anmälan
Anmälan senast den 1 mars genom att maila till charlotte.malmgren@lansstyrelsen.se

Preliminärt program:

Lokala naturvårds- och friluftslivssatsningar (”ordinarie LONA”)

​Pollinerings-LONA

​Våtmarks-LONA

​Kort om ansökan

Frågor

Ni får gärna vidarebefordra denna inbjudan till kollegor, föreningar eller andra aktörer som ni tror kan vara intresserade av att söka LONA-projekt. ​Inför mötet kommer vi att skicka ut information om uppkoppling till mötet samt lite information som ni gärna får läsa innan mötet. Vill ni redan nu läsa om LONA så finns information på Länsstyrelsens webbplats.

Välkomna hälsar vi som jobbar med LONA på Länsstyrelsen!
Charlotte Malmgren (våtmarks-LONA)
Victoria Bystedt (ordinarie LONA)
Jörgen Naalisvaara (pollinerings-LONA)

---------------------

17/02  ►Missade ni webbinariet? 

Till inspelning: Webbinarium med Föreningsservice 16/2
Webbinariet drar igång ca 1 minut och 45 sekunder in i klippet.

----------------------

11/02  ►Ekonomiskt stödpaket till Bodenföreningar 

SkoterförareFoto: Mats Engfors / Fotographic

Under onsdagens nämndssammanträde den 10/2 klubbade kultur-, fritids- och ungdomsnämnden igenom ett ekonomiskt stödpaket till Bodens föreningar. Coronastödet, som uppgår till 1 miljon kronor, kan sökas av alla föreningar i Boden.  

Prioriterade grupper för stödet är föreningar för barn och ungdomar samt föreningar med problem att täcka löpande driftkostnader för t.ex. sin lokal. En fjärdedel av stödet är dessutom reserverat för att möjliggöra fler friluftsaktiviteter för allmänheten, genom att erbjuda föreningar möjligheten att erhålla extra driftstöd eller upprustningsmedel för iordningsställande av t.ex. skidspår, isbanor och grillplatser som allmänheten kan nyttja.  

Det var under decembersammanträdet som nämnden beslutade att ge tjänsten i uppdrag att se över möjligheterna att ta fram ett coronastöd till föreningarna. Utan några extra medel att finansiera stödet med, så har tjänsten lyckats skrapa ihop ett stöd genom att se över befintliga bidrag vars anslag inte kommer hinna gå åt innan årets slut. 

“Tjänstepersonerna har gjort ett toppenjobb” säger Catarina Ask, ordförande för Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i Boden. “Vi vet att våra föreningar har haft det tufft under det senaste året och att även de minsta tillskotten kan göra stor skillnad. Eftersom det dessutom är fler personer än någonsin ute i naturen så känns det angeläget att kunna erbjuda våra friluftsföreningar ett litet extra bidrag för att fixa till fina utflyktsplatser- och coronasäkra uteaktiviteter för allmänheten”.  

Coronastödet kan sökas av bodenföreningar under perioden 1-31 mars. För friluftsfrämjande aktiviteter & åtgärder är ansökningsperioden 15 februari – 14 mars. Ansökan görs genom Bodens kommuns Föreningsportal. 

Om Bodens kommuns coronastöd
Alla föreningar i Boden kan söka stödet. Bidragets anslag är begränsat till 1 miljon kronor. Full kompensation är därför inte möjlig och föreningar uppmanas att göra en rimlig bedömning om ansökt belopp i sin ansökan. Bodens kommun kommer i handläggningen prioritera föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar och föreningar som har problem med att täcka löpande driftskostnader till sina lokaler. Observera att lönekostnader inte räknas till löpande driftskostnad.

250 tkr av bidraget är reserverat för föreningar som vill möjliggöra fler friluftsaktiviteter för allmänheten under rådande situation. Föreningar kan söka bidrag för t.ex. extra spårdragning av skidspår, plogning och skottning till lättillgängliga grillplatser, mindre upprustningar av t.ex. grillplatser eller coronasäkra aktiviteter utomhus som exempelvis pimpeltävlingar, tipsvandringar eller annat. Föreningar kan även söka stöd för aktiviteter/åtgärder som sker under annan säsong, t.ex. sommaren. 

Ansökningsförfarande
Föreningen skickar in ansökan genom Föreningsportalen. I ansökan om stöd ska föreningarna redovisa sin omsättning för 2020 i jämförelse med tidigare år. Man ska även skicka med en beskrivning av vad föreningen själv har gjort för att underlätta sin ekonomiska situation, samt vilket eventuellt annat ekonomiskt stöd man fått från kommun eller statliga stöd och vilket ekonomiskt kapital föreningen har. Centralt för ansökan kommer vara att föreningar ska lämna in verifierbara underlag som tidigare bokslut samt preliminärt bokslut för 2020. Ansökan kan behöva kompletteras med ytterligare underlag. Då anslagen är begränsade kan kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen komma att behöva prioritera mellan sökande. Ansökningsperioden för coronastödet är 1 mars-31 mars.

För friluftsfrämjande aktiviteter och åtgärder måste föreningen beskriva vad man planerar att göra, när det ska genomföras och kostnader för aktiviteten/åtgärden. Ansökningsperioden för stödet är 15 februari-14 mars. Ansökningar handläggs eftersom att de kommer in till Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen, varför beslut kan erhållas redan innan sista ansökningsdag. Observera att föreningar som söker och beviljas bidrag godkänner att Bodens kommun marknadsför fritidsaktiviteten/platsen för allmänheten. 

Senast uppdaterad: 2021-08-25