Vy över skog och sjö.

Friluftsplan

Bodens kommun har just påbörjat arbetet med att ta fram en friluftsplan. Planen ska visa hur utemiljöerna i kommunen kan bevaras och utvecklas. Den ska bidra till bland annat ökade möjligheter för närrekreation och rik biologisk mångfald. Planen är en även viktig del i kommunens arbete med folkhälsomålen och miljömålen.   

Friluftsplanen ska i sin helhet vara kommunövergripande och visa den politiska inriktningen över hur arbetet med att arbeta med frågor som rör biologisk mångfald, vandringsleder, viktiga kulturhistoriska områden, friluftsliv i olika former, m.m.  

Skede i processen 

Kultur- fritid- och ungdomsavdelningen har sökt och beviljats medel från den lokala naturvårdssatningen (LONA) för att ta fram underlag för att ta fram en plan. Den första delen i arbetet är att vi behöver kommunmedborgarna och föreningslivets erfarenheter och kunskap av hur utemiljöerna i kommunen används och om det finns något utvecklingsbehov. 

Tidsplan  

Ambitionen är att friluftsplanen ska antas av kommunfullmäktige i slutet av år 2023. Under hösten 2022 kommer övergripande målsättningar och ställningstaganden för friluftsområden och grönstruktur att utarbetas, utifrån kartläggningen.  

Kontaktpersoner 

Alf Wennskog, 0921-623 18 
Alf.wennskog@boden.se 

Erland Berg, 0921-624 30 
erland.berg@boden.se

Senast uppdaterad: 2024-07-01