Spelpjäser i olika färger på en spelplan av ett brädspel.

Information till föreningar om coronaviruset covid-19

1/7 ►Nationella råd, rekommendationer och förbud

Regeringen har beslutat om anpassade nationella föreskrifter och allmänna råd som gäller allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta.
En aktuell sammanställning av råd och rekommendationer finns hos krisinformation.se. Listan nedan är förkortad.

Från och med den 1 juli 2021 (torsdag, vecka 26) tillåts fler att vara på offentliga tillställningar och sammankomster. Det som spelar in på hur många deltagare som får vara vid en sammankomst eller tillställning beror på om det är inomhus eller utomhus. Det spelar också in huruvida deltagarna erbjuds anvisade sittplatser.

Det gäller speciella regler för eventuella evenemang som kan delas upp i sektioner. Då räknas varje sektion som en egen tillställning. Antalet personer på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs från 8 till max 50. En privat sammankomst kan till exempel vara en fest.

Några fler riktmärken:

 • Tillställning inomhus: max 50 personer.
 • Tillställning inomhus, sittande: max 300 personer.
 • Tillställning utomhus: max 600 personer.
 • Tillställning utomhus, sittande: max 3 000 personer.
 • Motionslopp: max 900 personer.
 • Demonstrationer: max 1800 deltagare.
   

Fler anpassade restriktioner

Vid sittande sällskap finns krav på att det ska vara avstånd mellan sittplatserna. Arrangören ska alltså möjliggöra att avstånd kan hållas.

De regler som funnits för serveringsställens öppettider tas bort. Om serveringen sker utomhus finns ingen begränsning på sällskap. Sitter ni inomhus gäller dock max 8 personer i stället för 4 som det var tidigare. Bestämmelserna kring att hålla avstånd och att förtäring ska ske sittande finns dock kvar.

Anpassningar för arrangörer av evenemang

Det finns ett krav på arrangörer att deltagarantal ska räknas då det inte är möjliggjort för sittplatser.

Vad gäller mässor som behandlas de numer efter vad som gäller för marknader (handelsplatser som regeringen kallar dem). Marknader har samma restriktioner som andra handelsverksamheter. Det vill säga att det inte finns krav på att man ska gå ensam men att det ska göras smittsäkert. Det betyder att avstånd ska hållas och trängsel ska unvikas.

Anpassningar för motionslopp och andra idrottstävlingar

Kravet på motionslopp gäller vid start- och målgång och inte under själva loppet. Förutom just motionslopp ändras tillämpningarna nu till att även inkludera andra idrottstävlingar utomhus.

Anpassningar för socialt umgänge, handling och resor

Rådet om att endast umgås i mindre krets tas också det bort och ersätts med att du bör vidta smittskyddsåtgärder då du träffar andra människor de du vanligtvis träffar. Hur gör du det då? Det är fortfarande bra att träffas utomhus och hålla avstånd.

Samma gäller restriktionerna vid längre resor. Om d reser längre ska du vidta smittskyddsåtgärder då du träffar andra än de du vanligtvis umgås med.

Det råd som funnits för att ha munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid slopas helt.

Rådet att handla ensam tas också bort. Rådet om att fortsätta hålla avstånd och undvika trängsel kvarstår.

Anpassningar för verksamheter och föreningar

De råd som funnits till olika verksamheter i Sverige ligger kvar även efter 1 juli. Det som försvinner är råden till föreningar för kultur, idrott och fritid som handlar om att träningar och olika aktiviteter ska förläggas utomhus. Nu kan alltså de föreningarna anordna aktiviteter inomhus.  Dock så finns rekommendationerna kring läger, cuper och körer kvar.

Läs allt vad som gäller nu på "krisinformtion.se - detta gäller just nu" (länken öppnas i nytt fönster).

Tack för att du gör ditt bästa!

2/6► Rådande restriktioner vid uthyrning av samlingslokaler 

Bodens kommun har blivit uppmärksammade på att en del byaföreningar med samlingslokaler har börjat få förfrågningar från privatpersoner om uthyrning av samlingslokaler inför skolavslutningar. Med anledning av den höga smittspridningen i Norrbotten så vill vi gå ut med en påminnelse om vad som gäller sett till de rådande restriktionerna. 

Enligt begränsningsförordningen för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, kapitel 6 Platser för privata sammankomster så får den som upplåter en lokal, ett område eller utrymme inomhus för en tillställning eller annan liknande privat sammankomst endast upplåta lokalen till en grupp av högst åtta deltagare (med undantag för begravningar).  

I och med att skolavslutningar förknippas med festligheter så kan det vara svårt för utlånare att säkerställa att deltagartaket på åtta personer efterföljs. Därför vill vi mana föreningar med samlingslokaler att göra noga avvägningar och riskbedömningar om lämpligheten att hyra ut lokaler under den pågående pandemin, speciellt vid misstanke om att restriktioner inte kan eller kommer att följas. Var gärna restriktiva med uthyrningen av era lokaler och om n 

Kommunen rekommenderar således föreningar med samlingslokaler att vara restriktiva med uthyrningen av sina lokaler. Om samlingslokalen hyrs ut är det av yttersta vikt att restriktioner och allmänna råd efterföljs för att minska smittspridningen av covid-19. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/max-antal-deltagare-i-sammankomster-och-i-olika-lokaler/ 

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19:  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20218-om-sarskilda-begransningar_sfs-2021-8 

-------

28/5► Uppdaterade restriktioner från och med 1 juni 

Försvarsmuseet: 
Öppnar lördag den 12 juni. Besöksantalet begränsas till max 50 personer samtidigt i lokalerna. Caféet har öppet utifrån gällande restriktioner.  

Rödbergsfortet öppnar 28 juni med begränsat antal personer (max 8/guidegrupp). 

Nordpoolen: 
Anläggningen stängd tills vidare. Undantag gäller för skolornas simundervisning och träning (föreningsverksamhet) oavsett ålder. 

Biblioteket: 
Inga förändringar mot tidigare 

Ungdomsgårdar: 
Inga förändringar mot tidigare 

Idrottsanläggningar: 
Träning för föreningar i kommunens idrottsanläggningar är fr.o.m 1 juni tillåtet för alla åldersgrupper. Antalet personer som deltar ska anpassas efter lokalens begränsningar och råd/riktlinjer från respektive specialidrottsförbund.  

Omklädningsrum och duschrum kommer att vara tillgängliga vid idrottsverksamhet. Vi uppmanar dock föreningarna att vara restriktiva med användandet och beakta riskerna för smittspridning.  

Se mer information på respektive specialidrottsförbunds hemsidor. 

För mer info: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/anpassning-av-atgarder-mot-spridning-av-covid-19/ 
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/matchochtavlingimindreomfattningtillatsforallaaldrar/ 

---------

28/4: Enstaka matcher för barn och unga tillåts

Från och med 28 april 2021 tillåts enstaka matcher eller tävlingar för barn och unga födda 2002 eller senare. Beslutet togs den 28 april 2021 av Folkhälsomyndigheten. Anledningen till beslutet är att idrott är viktigt för Folkhälsan.

​För lagidrotter gäller att föreningen kan anordna en match eller tävlingsdag. Det är endast tillåtet att anordna en match eller tävlingsdag per vecka. Matchen eller tävlingarna ska vara utomhus.

För individuell idrott gäller samma råd som lagidrotter.

Förändringen sker i de allmänna råden för idrott, kultur och fritid. Du kan läsa samtliga råd genom
att klicka på länken här nedan.

​Bedömningen som Folkhälsomyndigheten gör är att risken för smittspridning i samband med idrottsaktiviteter är kopplad till eventuell trängsel. Rekommendationerna är också att inte anordna matcher på andra orter och om det måste göras så ska resandet göras med försiktighet och på ett smittsäkert sätt. Resandet ska alltså begränsas. Det är fortfarande allas ansvar att inte sprida smitta.

Tack för att du gör ditt bästa!

28/4: Påminnelse om restriktioner inför kommande högtider 

Vi närmar oss Valborgsmässoafton som traditionellt är en helg att samlas på och ha festligheter. Bodens kommun vill därför i samverkan med Polisen påminna föreningar som har samlingslokaler i kommunen om att göra noga avvägningar och riskbedömningar om lämpligheten att hyra ut lokaler under pandemin.  

Högtider som valborgsmässoafton eller kommande skolavslutningar förknippas ofta med festligheter. På grund av den pågående pandemin så kan det vara direkt olämpligt att hyra ut samlingslokaler till privatpersoner vid misstanke om att restriktioner inte kan eller kommer att följas. Kommunen rekommenderar således föreningar med samlingslokaler att vara restriktiva med uthyrningen av sina lokaler. Om samlingslokalen hyrs ut är det av yttersta vikt att restriktioner och allmänna råd efterföljs för att minska smittspridningen av covid-19. 

Läs mer genom att gå in på följande länkar: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/ 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/restriktioner-och-forbud 

23/4: Restriktioner förlängs t.o.m 17 maj 

Regeringen och folkhälsomyndigheten har beslutat att nuvarande coronarestriktioner  
förlängs till och med den 17 maj. Detta med anledning av den höga smittspridningen och trycket på sjukvården. I Boden fortsätter tidigare restriktioner att gälla. 

Bodens kommuns icke-nödvändiga kommunala verksamheter fortsätter vara stängda för allmänheten eller igång med restriktioner och begränsade öppettider då smittläget i vårat närområde är väldigt högt. Här kan du se en sammanställning över kommunens aktuella åtgärder 

25/2 ► Matcher inom ungdomsidrotten stoppas tillsvidare 

Med anledning av det allvarliga läget med covid-19 har Folkhälsomyndigheten och regeringen skärpt restriktionerna för bland annat ungdomsverksamheterna och beslutat att ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. I Boden gäller stoppet med omedelbar verkan. 

Beslutet att omgående stoppa all matchverksamhet för samtliga åldersgrupper (med undantag för yrkesmässig tävling på elitnivå) grundas på den eskalerande smittspridningen i Bodens närområde. De skärpta råden innebär att tidigare undantag för t.ex. enskilda matcher för barn födda 2005 och senare inte längre gäller. Något bortre datum för stoppet är inte satt av myndigheterna, utan beslutet gäller tillsvidare. Beslutet gäller för såväl interna matcher inom kommunen som för matcher mot lag från andra kommuner eller regioner.  

19/02  ►Nuvarande restriktioner ligger kvar

Med anledning av gårdagens pressträff med regeringen så kommer nuvarande restriktioner sett till kommunens idrottsanläggningar ligga kvar i första hand t.o.m. 7 mars. Detta innebär att det fortsatt endast är unga födda 2002 och senare som får träna i kommunens inomhuslokaler och hallar.

11/02  ►Ekonomiskt stödpaket till Bodenföreningar 

SkoterförareFoto: Mats Engfors / Fotographic

Under onsdagens nämndssammanträde den 10/2 klubbade kultur-, fritids- och ungdomsnämnden igenom ett ekonomiskt stödpaket till Bodens föreningar. Coronastödet, som uppgår till 1 miljon kronor, kan sökas av alla föreningar i Boden.  

Prioriterade grupper för stödet är föreningar för barn och ungdomar samt föreningar med problem att täcka löpande driftkostnader för t.ex. sin lokal. En fjärdedel av stödet är dessutom reserverat för att möjliggöra fler friluftsaktiviteter för allmänheten, genom att erbjuda föreningar möjligheten att erhålla extra driftstöd eller upprustningsmedel för iordningsställande av t.ex. skidspår, isbanor och grillplatser som allmänheten kan nyttja.  

Det var under decembersammanträdet som nämnden beslutade att ge tjänsten i uppdrag att se över möjligheterna att ta fram ett coronastöd till föreningarna. Utan några extra medel att finansiera stödet med, så har tjänsten lyckats skrapa ihop ett stöd genom att se över befintliga bidrag vars anslag inte kommer hinna gå åt innan årets slut. 

“Tjänstepersonerna har gjort ett toppenjobb” säger Catarina Ask, ordförande för Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i Boden. “Vi vet att våra föreningar har haft det tufft under det senaste året och att även de minsta tillskotten kan göra stor skillnad. Eftersom det dessutom är fler personer än någonsin ute i naturen så känns det angeläget att kunna erbjuda våra friluftsföreningar ett litet extra bidrag för att fixa till fina utflyktsplatser- och coronasäkra uteaktiviteter för allmänheten”.  

Coronastödet kan sökas av bodenföreningar under perioden 1-31 mars. För friluftsfrämjande aktiviteter & åtgärder är ansökningsperioden 15 februari – 14 mars. Ansökan görs genom Bodens kommuns Föreningsportal. 

Om Bodens kommuns coronastöd
Alla föreningar i Boden kan söka stödet. Bidragets anslag är begränsat till 1 miljon kronor. Full kompensation är därför inte möjlig och föreningar uppmanas att göra en rimlig bedömning om ansökt belopp i sin ansökan. Bodens kommun kommer i handläggningen prioritera föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar och föreningar som har problem med att täcka löpande driftskostnader till sina lokaler. Observera att lönekostnader inte räknas till löpande driftskostnad.

250 tkr av bidraget är reserverat för föreningar som vill möjliggöra fler friluftsaktiviteter för allmänheten under rådande situation. Föreningar kan söka bidrag för t.ex. extra spårdragning av skidspår, plogning och skottning till lättillgängliga grillplatser, mindre upprustningar av t.ex. grillplatser eller coronasäkra aktiviteter utomhus som exempelvis pimpeltävlingar, tipsvandringar eller annat. Föreningar kan även söka stöd för aktiviteter/åtgärder som sker under annan säsong, t.ex. sommaren. 

Ansökningsförfarande
Föreningen skickar in ansökan genom Föreningsportalen. I ansökan om stöd ska föreningarna redovisa sin omsättning för 2020 i jämförelse med tidigare år. Man ska även skicka med en beskrivning av vad föreningen själv har gjort för att underlätta sin ekonomiska situation, samt vilket eventuellt annat ekonomiskt stöd man fått från kommun eller statliga stöd och vilket ekonomiskt kapital föreningen har. Centralt för ansökan kommer vara att föreningar ska lämna in verifierbara underlag som tidigare bokslut samt preliminärt bokslut för 2020. Ansökan kan behöva kompletteras med ytterligare underlag. Då anslagen är begränsade kan kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen komma att behöva prioritera mellan sökande. Ansökningsperioden för coronastödet är 1 mars-31 mars.

För friluftsfrämjande aktiviteter och åtgärder måste föreningen beskriva vad man planerar att göra, när det ska genomföras och kostnader för aktiviteten/åtgärden. Ansökningsperioden för stödet är 15 februari-14 mars. Ansökningar handläggs eftersom att de kommer in till Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen, varför beslut kan erhållas redan innan sista ansökningsdag. Observera att föreningar som söker och beviljas bidrag godkänner att Bodens kommun marknadsför fritidsaktiviteten/platsen för allmänheten. 

—————————————————————————————————————————————

05/02  ► Inomhusidrott nu tillåtet för ungdomar födda från -02 och senare 

Den 4 februari beslutade regeringen att öppna upp för inomhusidrott för ungdomar födda 2002 och senare. Kommunens inomhushallar är därmed bokningsbara för skolidrott, elitidrott och föreningsidrott för ungdomar födda -02 och senare.  

Matcher för åldersgrupperna kommer inte kunna bokas i kommunens lokaler förrän fr.o.m. den 13 februari. Detta för att kommunen behöver tid att göra om i bokningschemat. Personer som är födda före -02 rekommenderas fortsatt att träna utomhus.  

Omklädningsrummen är fortsatt stängda. Träningstider i Boden Arena kommer att kortas ner något för att motverka trängsel i korridorerna vid in- och utpassering. 

Föreningarna uppmanas att vara uppmärksamma på att allmänna råd och lokala restriktioner kan komma med kort varsel. Ny info om smittläget i kommunerna kommer veckovis och Bodens kommun samarbetar med våra grannkommuner för att göra så lika som möjligt. Kommunen vill även uppmärksamma föreningarna på att det är den rådande smittspridningen i kommunen och närområdet som styr eventuella regionala eller lokala restriktioner sett till dem inomhusanläggningarna. Detta innebär att kommunernas beslut om restriktioner, i fall med hög smittspridning, går före eventuella rekommendationer eller information från t.ex. SF-förbunden. 

OBS! 

All verksamhet ska genomföras på ett smittsäkert sätt enligt de lagar, regler och restriktioner som gäller! Om det vid kontroll framkommer att de finns allvarliga brister vad gäller smittskyddet så kan föreningen stängas av från lokalerna alternativt så kan lokalerna måsta stängas. Det är respektive förening som ansvarar för att följa lagar, regler och restriktioner efterlevs. 

—————————————————————————————————————————————

25/01 ► OBS: Omklädningsrum fortfarande stängda 

Föreningsservice skickar ut en påminnelse om att även om kommunens inomhushallar är öppna för idrottsverksamhet för unga födda 2005 och senare så är omklädningsrummen samt duschutrymmen fortfarande stängda.  

Lokalrestriktioner sett till antal personer i lokalen finns uppsatta på respektive anläggning. Samma information kommer även inom kort publiceras på bodens kommuns hemsida. Det är respektive förening, idrottsledare och enskild aktiv som är ansvarig för att restriktioner efterföljs och att verksamheten bedrivs på ett smittsäkert sätt.

————————————————————————————————————————————— 

22/01 ► Inomhusanläggningar öppnar upp för unga födda –05 och senare  

Den 21 januari aviserade regeringen att träning för barn och ungdomar födda 2005 och senare kan återupptas i kommunens inomhusanläggningar.  

Kommunens inomhushallar öppnar upp för skolidrott samt föreningsidrott för ungdomar födda 2005 och senare samt elitidrott (Boden Handboll och Boden Hockeys A-lag). 

Med anledning av nuvarande smittläge och efter samråd med smittskyddsläkare så har kommunens krisledning beslutat att träning och verksamhet för ungdomar födda 2004 och tidigare fortsatt ska ske utomhus. För idrottsföreningar, idrottsledare och varje enskild aktiv gäller som tidigare att följa pandemilagen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd. 

För frågor, kontakta Staffan Eklund på 0921-62315. 

Länkar till mer information från RF och RFSISU hittar ni nedan: 

https://www.rfsisu.se/Norrbotten/bidragochstod/Coronapandemin/coronapandeminochidrotten-dethargallerfranden14december/  

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/traningforbarnochungdomarkanstartaigen/ 

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/regeringenrekommenderarattalloffentligverksamhetsomintearnodvandigstangstill24januari.vadinnebardetforidrotten 

—————————————————————————————————————————————

22/01 ► RF-SISU Norrbotten med råd & tips för digitala årsmöten

Årsmötet är idrottsföreningens viktigaste möte, men i och med coronakrisen kan det vara svårt att genomföra årsmötet fysiskt. RF och SISU Idrottsutbildarna har därför tagit fram vägledning för föreningar. Rent generellt rekommenderas att man ska försöka att genomföra årsmötet digitalt. Att skjuta fram årsmötet bortom den tidpunkt som anges i stadgarna riskerar att skapa problem senare. Det är fortfarande väldigt svårt att förutse när traditionella årsmöten kommer att kunna genomföras. Så för att kunna hjälpa er så mycket som möjligt har RF och SISU idrottsbildarna samlat lite tips och råd till dig som förening.

Checklista för dig som ansvarar för mötet
Information till dig som deltar i mötet
Ladda ner teknisk guide - digitala verktyg för digitala möten

—————————————————————————————————————————————

05/01 ► Information om årsmöten under coronapandemin

Spridningen av covid-19 kan göra det svårt för många föreningar att genomföra sitt årsmöte under den tidsperiod som anges i föreningens stadgar. Föreningen kan, utifrån det extraordinära läge som råder, välja att frångå sina stadgar när det gäller årsmöten och skjuta upp eller välja att genomföra årsmötet på annat sätt, t.ex. digitalt. Regeringens beslut om förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är överordnat föreningens stadgar om hur och när årsmötet ska ha genomförts. Det är föreningens styrelse som få besluta om årsmötet ska skjutas upp eller genomföras i annan form. Om detta sker ska medlemmarna informeras tydligt. 

Om er förening beslutar att skjuta upp årsmötet så får den nu valda sittande styrelsen ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram tills det att årsmötet kan genomföras.  Årsmöteshandlingar skickas till Kultur-, fritids- och ungdomskontoret efter att årsmötet genomförts. Det är styrelsens ansvar att fatta ett klokt beslut om hur årsmötet kan genomföras, utifrån gällande lagar och förordningar samt med beaktande av myndigheternas råd och restriktioner. Behöver ni stöd för att genomföra ett digitalt årsmöte eller allmänt önskar diskutera kring formen för ert årsmöte kan ni kontakta Föreningsservice på 0921-62490.

—————————————————————————————————————————————

22/12 ► Förtydligande från FHM ang utomhusträning

Folkhälsomyndigheten har under tisdagen förtydligat vad som gäller avseende utomhusträning. Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida. Länk till artikeln hittar ni här: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/folkhalsomyndighetensmittsakertraningutomhuskanfortsatta

—————————————————————————————————————————————

21/12 ► Idrottsanläggningar, Nordpoolen, mötesplatser och Biblioteket stängs t.o.m 24 januari 

Bodens kommuns idrottshallar stängs ned för all föreningsverksamhet med undantag för yrkesverksamma elitidrottare. Även Nordpoolens äventyrsbad, Bodens stadsbibliotek med bokbuss och filial samt mötesplatserna Hörnet och Chillet kommer hållas stängda för allmänheten. Beslutet är en följd av de nya centrala restriktionerna och gäller fram t o m 24 januari.

I de nya rekommendationerna från regeringen sägs bl a att all verksamhet som bedrivs av stat, kommun och regioner och inte är nödvändig ska stängas ned till 24 januari. Därför kommer Bodens kommun att omedelbart stänga idrottsanläggningar, mötesplatserna Hörnet och Chillet, stadsbiblioteket (inklusive bokbuss och filial) samt äventyrsbadet Nordpoolen. Försvarsmuseet har stängt sedan tidigare. Särskilda undantag gäller för elitverksamhet.

Uteområdet Pagla kommer fortsatt vara öppet för spontanidrott. Mer information om organiserad utomhusträning för idrottsföreningar kommer Riksidrottsförbundet skicka ut under måndagen. Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida. 
Du kan även kontakta KFU-förvaltningen via kommunens växel 0921 - 62 000 för närmare information om specifika anläggningar. Se även https://boden.se/kommunen/kultur-och-fritid/foreningar.

Vi påminner om individens ansvar att minska alla risker för smittspridning. På samma sätt ska alla verksamheter vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning och anpassa verksamheten för att skydda sig själva och andra. Håll avstånd och tvätta händerna ofta. Stanna hemma vid minsta symptom.

Kommunen följer utvecklingen löpande varför beslut kan komma att ändras med kort varsel. Information presenteras här på kommunens webbplats boden.se.

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Riksidrottsförbundet

https://www.rf.se/

Mötesplatserna Hörnet och Chillet

https://boden.se/kommunen/kultur-och-fritid/motesplatser

Nordpoolen

http://www.nordpoolen.com/

Bodens stadsbibliotek

https://www.bibblo.se/sv/library-page/boden-1?refId=q2uHyR
https://sv-se.facebook.com/bodens.stadsbibliotek

——————————————————

16/12 ► Påminnelse om FHMs rekommendationer för föreningar​

Med anledning av det allvarliga läget med pandemin i regionen så vill Bodens kommun påminna alla föreningar om att på allvar följa de nya skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden samt rekommendationerna som finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.  

De nya föreskrifterna trädde i kraft 14 december och innehåller en ännu tydligare markering än tidigare av varje individs personliga skyldighet att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. På samma sätt ska alla verksamheter vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning och anpassa verksamheten för att skydda sig själva och andra. På sidan Rekommendationer under kommande helger och högtider (Folkhälsomyndigheten) finns exempel på åtgärder som bör tas för att förhindra smittspridning. Observera att föreningen även själv kan ta beslut om extra åtgärder för att säkerställa minskad smittspridning. Ett exempel på en sådan åtgärd kan vara att föreningar med allmänna samlingslokaler beslutar att inte hyra ut sina lokaler till privata fester eller kalas så länge det förekommer allmän smittspridning i Boden.  

Idrottsföreningar kan kontakta respektive specialidrottsförbund vid frågor om sin verksamhet. Övriga föreningar hänvisas till folkhälsomyndighetens hemsida. Kommunen följer utvecklingen av smittspridningen och uppdaterar även info om lokala restriktioner på sin hemsida.

 Nedan följer länkar till bl.a. Folkhälsomyndigheten om vad som gäller för verksamheter och föreningar. Uppmana alla inom er respektive verksamhet att läsa, följa och hålla sig uppdaterade om rekommendationerna.  

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/jul-och-andra-hogtider/ 
https://www.rfsisu.se/Norrbotten/bidragochstod/Coronapandemin/coronapandeminochidrotten-dethargallerfranden14december/ 

Observera att det på kort sikt kan komma ytterligare restriktioner med anledning av smittspridningen i kommunen.

——————————————————

14/12 ► Nya nationella råd från Folkhälsomyndigheten.

De nya föreskrifterna träder i kraft 14 december. De innehåller en ännu tydligare markering än tidigare av varje individs personliga skyldighet att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. På samma sätt ska alla verksamheter vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. Folkhälsomyndigheten skriver att ”idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de: 

 • hålla avstånd till varandra, 
 • inte dela utrustning med varandra, 
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus, 
 • undvika gemensamma omklädningsrum, 
 • resa till och från aktiviteten individuellt, och 
 • utföra aktiviteten i mindre grupper 

Folkhälsomyndigheten avråder dessutom från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar. Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare. För barn/ungdom födda efter 2005 kan enstaka tävlingar eller matcher genomföras.” 

——————————————————

11/11 ► Skärpta allmänna råd för idrottsanläggningar i Boden 

Bodens kommun vidtar åtgärder för att minska den allmänna smittspridningen i kommunen och regionen.  Enligt de skärpta allmänna råden ska verksamheter i Norrbotten vidta åtgärder för att underlätta för individen att följa råden. Därför har Bodens kommun nu beslutat om åtgärder inom flera kultur-och fritidsverksamheter. Åtgärderna gäller från och med den 11 november kl. 14.00. t.o.m. den 8 december, men kan komma att förlängas. Här nedan kan ni läsa hur åtgärderna påverkar kommunens idrottsanläggningar i Boden. Ansvaret för att följa rekommendationerna åligger föreningarna och individen. 

Idrottsanläggningar  
För kommunens idrottsanläggningar gäller att träning, tävling eller matcher inte kommer tillåtas. Undantagen är träning för barn födda 2005 eller senare samt professionella idrottare som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning. Gällande omklädningsrum så ska aktiva byta om och duscha hemma i möjligaste mån. Detta gäller kommunens samtliga inomhushallar samt Boden Arena. Allmänhetens åkning i kommunens ishallar är inställd tillsvidare i båda ishallarna. Föreningar med verksamhet på NordPoolen kontaktar ansvarig på badhuset för information om allmänna råd och verksamhet.   

Pagla-området och kommunens motionsspår påverkas inte av de nya råden. Omklädningsrummen är stängda. 

Läs mer om kommunens lokala åtgärder
Läs mer om de lokala restriktionerna
Så påverkas idrotten i Norrbotten

——————————————————

02/11 ► Information från Smittskydd Region Norrbotten
Smittskyddet får ofta frågan om hur arbetsgivare, rektorer, lagledare med flera ska informera sina medarbetare när det konstateras att en person med covid-19 befunnit sig i verksamheten/gruppen/klassen. När en person har konstaterats smittad med covid-19 så utförs alltid smittspårning. Personer som kan ha exponerats för covid-19 ska snabbt informeras. För att få hjälp med detta kan det bli aktuellt att ni som arbetsgivare/ledare/rektorer kontaktas. Det görs oftast av den som konstaterats pos med covid-19 eller via region Norrbottens smittspårare. Klicka här för att läsa mer och ta del av bifogat dokument.

—————————————————————————————————————————————

02/11 ►Sista datum för ansökan om kulturverksamhetsstöd förlängs till 4 november

Med anledning av rådande omständigheter har vi bestämt att förlänga möjligheten att söka det årliga kulturverksamhetsstödet till och med onsdag den 4 november. Efter det datumet kommer handläggning av inkomna ansökningar påbörjas.
Ansökan gör ni via föreningsportalen: http://event.webbiljett.se/bodenkommun/

—————————————————————————————————————————————

22/10 ►Publikgräns satt till 300 personer 

Regeringen har beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare, inte 500 som tidigare diskuterats. Ändringarna gäller från och med den 1 november. Läs mer på: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/forandringar-i-forordningen-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/

—————————————————————————————————————————————

22/10 ► Statligt stöd till föreningar med samlingslokal

I början på oktober aviserade regeringen för att de i extrabudgeten infört ett bidrag om 75 miljoner kronor som ska fördelas till allmänna samlingslokaler för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Vad är en allmän samlingslokal?
En allmän samlingslokal är, enligt förordningen, en lokal som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.

Organisationsbidraget - Vem kan söka?
Organisationsbidrag får lämnas till föreningar och stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler:

 • Föreningar och stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler och som inte är medlem i en riksorganisation.
 • Riksorganisationer ansöker gemensamt för dess medlemmar och fördelar sedan ut bidraget till de föreningar och stiftelser som är medlemmar i riksorganisationen.

Läs mer om bidraget på: Boverket

—————————————————————————————————————————————

3/9 ► Idrottsanläggningar uppdatering

Fr.o.m. vecka 34 öppnades Bodens kommuns stora träningshallar för normal verksamhet. Mindre skolhallar öppnar fr.o.m. vecka 36.

Några saker att tänka på när ni bokat halltid:

- De sista fem minuterna på varje timme är avsedda som utrymningstid för att minimera kontakt mellan olika träningsgrupper.

- Omklädningsrummen som under en tid har hållits stängda öppnas igen efter samråd med Norrbottens smittskyddsläkare. Användning av omklädningsrummen gäller för föreningar innan, under och efter träning och/eller match. Föreningarna och dess medlemmar uppmanas att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och se till att stanna hemma vid förkylningssymptom, att inte dela på vattenflaskor och att efter användning torka av utrustning som används av flera personer. Genom att ta ansvar kan vi fortsätta vara aktiva tillsammans!

- Vi vill också påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid idrottsutövning: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

—————————————————————————————————————————————

12/8 ► Idrottsanläggningar

Fr.o.m. vecka 34 öppnas Bodens kommuns stora hallar för normal verksamhet. Mindre skolhallar öppnar fr.o.m. vecka 36.

Vid användning av Bodens kommuns idrottsanläggningar gäller följande

—————————————————————————————————————————————

15/6► Strandvett och poolvett under Coronapandemin

Svenska livräddningssällskapet har tagit fram skyltar som kan sättas upp på badplatser och stränder.
Läs mer: https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet/strand-och-poolvett-under-coronapandemin

—————————————————————————————————————————————

IF Bodens Petanque

Bodens kommun lanserar stödpaket till föreningslivet

Nollhyra vid lokal- och hallbokning, inget krav på återbetalning av verksamhetsbidrag, anpassning av driftsstöd till samlingslokaler och aktivitetsstöd baserade på fjolårets siffror. Det är de fyra åtgärder som ingår i det stödpaket som Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i onsdags klubbade igenom för att stötta föreningslivet i sviterna av coronapandemin.

Spridningen av coronaviruset (covid-19) både har och fortsätter att påverka föreningslivet ekonomiskt i form av intäktsbortfall och kostnader för plan- och lokalhyror samt för drift och underhåll. En enig Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd antog under onsdagen stödpaketet som riktar sig till flera olika typer av föreningar i Boden.

”De här fyra åtgärderna är viktiga för föreningslivet då vi vet att dem har det tufft under dessa tider och behöver stöd. Det är ett steg i att säkerställa ett fortsatt rikt föreningsliv efter covid-19”, säger Catarina Ask, ordförande i Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

Nollhyra för plan- och hallhyror

Fr.o.m. den 1 juni t.o.m. 31 december kan registrerade föreningar i Boden boka tider i Bodens kommuns idrottsanläggningar till nollhyra. Vid bokning av tider i Föreningsportalen kommer föreningar fortsatt att se hyrespriset när de genomför bokningen, men ingen debitering kommer att ske enligt Alf Wennskog, verksamhetsutvecklare på Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen. ”Hyreskostnaden kommer endast vara synlig av statistiska skäl för att vi ska kunna sammanställa den totala hyressubventionen i slutet av året. Det är alltså ingenting som föreningarna behöver ta hänsyn till när dem gör en bokning”.  

Ej återbetalningskrav på verksamhetsstöd

Kulturföreningar som beviljats kulturverksamhetsstöd för år 2020 kommer inte, som en del av stödpaketet, att bli återbetalningsskyldiga av bidraget trots eventuell utebliven verksamhet.  Föreningarna uppmanas att i samband med redovisningen ange vilka verksamheter eller arrangemang ställts in respektive skjutits upp under året.

Anpassning av bidraget till samlingslokaler

Föreningar som sökt driftstöd till allmänna samlingslokaler i glesbygd 2020 kommer inte under detta år omfattas av kravet om 30 aktiviteter för att erhålla bidrag. Anpassningen sker till följd av att bokningar av samlingslokalerna i stort sett helt uteblivit under våren och sommaren vilket medfört att intäkter som annars går till samlingslokalens uppehåll (el, uppvärmning m.m) kraftigt minskat.

Aktivitetsstöd baseras på fjolårets siffror

Den sista delen i stödpaketet handlar om att bidrag där summan eller del av summan baseras på aktiviteter ska utgå till föreningar i samma nivåer 2020 som för 2019. ”Detta gäller då alltså alla föreningar som på något sätt tar del av något av våra bidrag där aktiviteter finns med i beräkningen, så som till exempel aktivitetsstöd som söks av både idrottsföreningar som pensionärs- och funktionsvariationsföreningar”, avslutar Alf 

Publicerad den 12/6

—————————————————————————————————————————————

27/5 ► Förslag om åtgärdspaket för föreningslivet 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden kommer den 10 juni besluta om åtgärder för föreningsstöd med anledning av covid-19. Åtgärderna har till syfte att underlätta för föreningarna och förslagen som är lagda kan sammanfattas till följande:

- Nollhyra för plan-, hall- och lokalhyror (1/6-31/12)
- Ej återbetalningskrav för redan utbetalat kulturverksamhetsbidrag
- Driftstöd till allmänna samlingslokaler i glesbygd ska för 2020 inte omfattas av kravet om 30 aktiviteter för att erhålla bidrag
- Bidrag där summan eller del av summan baseras på aktiviteter som t.ex. lokalt aktivitetsstöd ska utgå till föreningar i samma nivåer 2020 som för 2019.

Utöver ovanstående har förslag lagts fram om en förfrågan om extra medel till föreningslivet.  

—————————————————————————————————————————————

28/4 ► Nu går det att söka Kulturrådets stödpaket till kulturen
Läs mer: https://www.kulturradet.se/stodpaket-till-kulturen/

28/4 ► Nu går det att söka RF:s kompensationsstöd till idrottsföreningar
Läs mer: https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/

—————————————————————————————————————————————

21/4 ►Enkät till föreningar om coronavirusets påverkan

Bodens kommun vill veta hur föreningarna i Boden påverkas till följd av spridningen av coronaviruset (Covid-19). Kommunen skickar därför ut en enkät till föreningar registrerade i kommunens Föreningsportal att svara på.

För att kunna stötta föreningslivet på bästa möjliga sätt vill vi att så många föreningar i Boden som möjligt fyller i enkäten så att vi kan bilda oss en uppfattning om hur den rådande situationen påverkar föreningslivet. Sista svarsdag är den 3 maj.  Du kan även klicka här för att komma till enkäten. Föreningar som hamnat i en akut sits uppmanas att ta kontakt med Föreningsservice för dialog.

—————————————————————————————————————————————

31/3 ► Ungdomsgårdar och idrottsanläggningar
 • Bokning av inomhusanläggningar är stängd from 30/3.
 • Inomhushallar kommer att hållas stängda from 6/4 2020.
 • Omklädningsrum till sporthallar och utomhusanläggningar stängs from 1/4.
 • Ungdomsgårdar stänger när fler än 50 besökare kommer in i lokalerna.

Detta gäller endast under kvällar och helger. Skolans verksamhet berörs ej.

Nordpoolen Äventyrsbad, Försvarsmuseum Boden, Fritidsbanken Boden och Bodens stadsbibliotek håller fortsatt öppet med redan vidtagna försiktighetsåtgärder.

————————————————————————————————————————————

31/3 ►Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer över 50 deltagare. För övriga evenemang och sammankomster rekommenderar Folkhälsomyndigheten att arrangörer genomför en riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.  För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.

Om er förening planerar för ett arrangemang så ser vi gärna att ni genomför Folkhälsomyndighetens ”Riskbedömning av kommande evenemang och sammankomster”. Bodens kommun gör inga egna medicinska rekommendationer, utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och till information från smittskyddsläkaren hos Region Norrbotten. Deras rekommendationer kan förändras över tid och därför vill vi betona att information bör kontrolleras löpande. 

Länk till folkhälsomyndighetens checklista Risker och åtgärder och Riskbedömningsverktyg inför evenemang:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/?fbclid=IwAR2PuzjwrCFv0712QtxMC4Q0sHzw5zMncynKM_4UryIj2A469DJJ9fyeMAo

Om er förening har beviljats kulturarrangemangsstöd för ett evenemang som ni väljer att ställa in så ska ni meddela detta till  kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen. Ni kan då kontakta Nina Uusitalo (nina.uusitalo@boden.se / 0921-62490) eller Alf Wennskog (alf.wennskog@boden.se / 0921-62318).

———————————————————————————————————————————

Senast uppdaterad: 2021-07-01