Personer dansar på scen.

Årligt kulturverksamhetsstöd

Kulturverksamhetsstödet uppgår till 950 000 kronor.

Varför finns stödet?

Syftet med kulturverksamhetsstödet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart kulturliv i Bodens kommun. Stödet ska stimulera till kulturaktiviteter med aktivt deltagande och medskapande, stimulera till nytänkande, utveckling och samverkan och bidra till ett brett och rikt kulturutbud i Bodens kommun.

Vem kan söka?

Kulturföreningar som bedriver en omfattande och regelbunden kulturverksamhet kontinuerligt över tid. Föreningen kan bland annat vara en arrangerande förening, kulturminnesvårdande förening, en producerande förening eller annan typ av förening vars verksamhet bidrar till kulturlivet i Boden. Vad kan föreningen få bidrag för? Kulturföreningens basverksamhet. Stöd beviljas ej till materialkostnader för produktion/utgivning av specifika medier med kommersiellt syfte för vidare spridning. Stödet fördelas i en handläggningsprocess av inkomna ansökningar där följande kriterier kan komma att påverka bidragets storlek:

 • Verksamhetens omfattning
 • Verksamhetens utvecklingspotential
 • I vilken mån verksamheten är långsiktig, unik och av hög kvalité
 • Om verksamheten förmedlar ett kulturarv
 • Nyskapande och innovativa idéer
 • Om verksamheten uppfyller ett utpekat behov, exempelvis i en by
 • Redovisat behov av stöd
 • Om verksamheten bidrar till mångfalden av kulturyttringar
 • Om verksamheten riktar sig till barn och ungdomar
 • Omfattning av kommuninvånarnas delaktighet
 • Ekonomiska eller kulturella samarbeten

Hur söker jag?

Ansökan skickas via e-tjänsten senast 31 oktober för kommande verksamhetsår. Preliminär verksamhetsplan, preliminär budget, senast antagna årsmöteshandlingar och verksamhetsberättelse ska bifogas med ansökan. Om föreningen beviljats kulturverksamhetsstöd året innan ska redovisning ha skickats in innan ny ansökan kan behandlas.

Åtaganden vid beviljat bidrag

Föreningen ska meddela Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen när och var publik verksamhet äger rum. I kommunikation kring verksamheten ska föreningen ange att stöd har beviljats av Bodens kommun enligt förvaltningens instruktioner (skickas ut i samband med beslut).

Återredovisning

Föreningar som beviljats stöd skickar in redovisning senast den 31 mars året efter. Samtliga föreningar ska vid begäran kunna styrka intäkter och kostnader genom verifikat och kvitton. Om verksamhet eller del av verksamhet ej kunnat genomföras kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Till Föreningsportalen

Föreningsportal knapp

Ladda ner dokument
Ansökan om årligt kulturverksa...
Ladda ner dokument
Redovisning av årligt kulturve...
Senast uppdaterad: 2020-11-10