Övriga föreningsstöd

Om er förening behöver stöd till er verksamhet, ett arrangemang, ett projekt eller en investering som inte passar in under de övriga stöden så finns möjlighet att söka övriga föreningsstöd.

Anslaget för övriga föreningsstöd uppgår till 280 000. Anslaget fördelas av kultur-, fritids- och ungdomsnämnden baserat på de ansökningar som inkommit. Antingen ansökningar direkt riktat mot anslaget eller ansökningar som inte passar in under regelverken för de övriga anslagen som kultur-, fritids- och ungdomsnämnden anser ska stöttas.

Varför finns stödet?
Med det övriga föreningsstödet vill kultur-, fritids- och ungdomsnämnden stötta föreningar vas verksamhet, arrangemang, projekt eller investering som inte inryms i regelverket för något av de anslagen, men som nämnden ändå anser ska stöttas.

Prioriterade områden för stödet är investeringar och projekt inom områdena:

  • Om/tillbyggnation av lokal/anläggning för ökat användande av barn och ungdomsverksamhet
  • Miljöförbättringar och energibesparingsåtgärder
  • Säkerhet och utrymningsvägar
  • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Verksamheter och arrangemang kan också erhålla stöd från anslaget om nämnden anser att det föreligger skäl för att stötta verksamheten eller arrangemanget.

Vem kan söka?
Stödet kan sökas av föreningar verksamma i Bodens kommun och som är registrerade i Bodens kommuns föreningskatalog.

Hur söker jag?
Ansökan skickas via e-tjänsten. För att ansökan ska behandlas måste föreningen vara registrerad i föreningskatalogen och ansökan måste vara fullständig. Till ansökan ska en beskrivning  om verksamheten, projektet, arrangemanget eller investeringen bifogas. Även en redogörelse för vilka andra kommunala stöd föreningen erhåller ska bifogas. För investeringar ska uppskattade kostnader (observera att egen arbetstid inte ska medräknas som beräknad kostnad) och även en beskrivning om hur investeringen skall finansieras utöver det kommunala stödet bifogas.

Kontroll och återredovisning
Återredovisning av beviljat stöd ska ske till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden skriftligt, vid stöd som överstiger 100 000 kr ska föreningen även vara göra en muntlig redogörelse om nämnden begär detta.

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen kommer att kontrollera alla beviljade stöd avseende arrangemang, projekt och investeringar. Investeringar som omfattar miljöförbättringar och energibesparingsåtgärder kommer kontrolleras i samarbete med bodens kommuns Samhällsbyggnadskontor. Investeringar som omfattar säkerhet och utrymningsvägar kommer att kontrolleras i samarbete med Bodens kommuns räddningstjänst. För investeringsprojekt som underkänns i kontrollen kan återbetalning krävas.

Föreningsportal knapp

Senast uppdaterad: 2019-03-01