Ekokommun

Boden är en ekokommun. Det innebär att kommunen är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner – eller Sekom som den också kallas. Ekokommunerna ska vara en förebild och föregångare för övriga kommuner när det gäller hållbar utveckling på lokal nivå.

Vad är Sveriges ekokommuner?

Föreningen bildades 1995 och är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner som arbetar med frågor som rör hållbar utveckling, med fokus på ekologi.

Medlemskapet ger ett nätverk och en samlingsplats där politiker och tjänstemän kan utbyta idéer och erfarenheter.

Vad arbetar Sekom med?

Sekom vill främja utvecklingen mot ett mera kretsloppsanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn där kommunmedborgarna ges möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och god hälsa. Allt arbete som bedrivs utgår från fyra hållbarhetskriterier. Dessa innebär att varje kommun ska arbeta för att hitta en balans mellan naturens och människans behov.

Hur följs kommunernas arbete upp?

För att följa upp varje kommuns arbete har Sekom tagit fram 12 stycken gröna nyckeltal. Dessa fungerar som en indikation på hur läget är i kommunen för några områden som kan kopplas till ett ekologiskt perspektiv.

Kontaktpolitiker och kontakttjänsteperson

Bodens kommun representeras av Sead Maglic, politiker och Emilia Björkemyr, miljöstrateg.

 

Senast uppdaterad: 2023-06-01