Cykelhjulet - en illustration av trafik- och parkeringsstrategin med strategiska inriktningen Hållbara resor och transporter i ett hållbart, attraktivt och levande Boden, de sju TRAST*-egenskaperna och strategins fyra sammanfattande insatsområden.

Hållbart resande

Varför arbetar vi med hållbart resande i Boden?

Globala, nationella, regionala men även lokala mål och ställningstaganden påverkar kommunens arbete med trafikfrågor. Målen rör exempelvis transportpolitik, miljökvalitet, klimat, trafiksäkerhet samt Norrbottens framtida utvecklingsarbete. Det nationella transportpolitiska målet ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

För att nå ett hållbart transportsystem krävs att efterfrågan och beroendet av transporter minskar, hållbara transportsätt främjas så att andelen för dessa ökar samt att fordon och infrastruktur miljöanpassas, trafiksäkras och görs tillgänglig för alla.

Hållbara resor och transporter i ett hållbart, attraktivt och levande Boden är den strategiska inriktningen i Trafik- och parkeringsstrategin som antogs 15 juni 2020.

För att gång och cykel ska bli det naturliga valet behöver gång- och cykelvägnätet utvecklas så att gående och cyklister upplever att det går snabbt, smidigt och är säkert när de förflyttar sig till större målpunkter.

Bodens, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner ingår i SARETS** som i samverkan med Trafikverket, Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten och Regionala kollektivtrafikmyndigheten tagit fram en regional trafikstrategi med fokus på arbets- och studiependling ”Tillsammans framåt”. Fem samarbetsområden ska på sikt bidra till en förstärkt arbetsmarknadsregion och ett hållbart transportsystem. Kommunerna har sedan strategin tagits fram fortsatt sin samverkan.

Kommunen har inrättat en ny tjänst som transportrådgivare sedan 1 januari 2021. Att arbeta för hållbara transporter är en del i kommunens arbete för minskad klimatpåverkan, förbättrad luftkvalitet och ökat utrymme i staden för grönytor, cyklister, fotgängare och kollektivtrafik.

På gång inom Hållbart resande

Cykelplan tas fram hösten/vintern 2020/2021 med fokus på ökad cykling.

2021 lanserar SARETS-kommunerna en gemensam aktivitet #viresergrönt inom Mobility Management***.

 

 

*) TRAST står för Trafik för en attraktiv stad – en arbetsmetodik som beskrivs i en serie handböcker som tagits fram av Boverket, Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner

**) SARETS står för Samverkan regional trafikstrategi

***) Mobility Management - mjuka åtgärder för att påverka resan innan den börjar.

Senast uppdaterad: 2022-03-07