Bodens kommun och GDPR

Behandling av personuppgifter i Bodens kommun

Varje nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för sin behandling av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, identifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Efterlevnad av dataskyddsförordningen

När personuppgifter behandlas (all hantering av personuppgifter utgör behandling) i Bodens kommun, eller på uppdrag av Bodens kommun, ska de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen (GDPR) vara uppfyllda.

Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Bodens kommun ska vara tydlig och konkret i sin beskrivning av hur personuppgifter behandlas.

För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med exempelvis myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig.

Information och registerutdrag

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av Bodens kommun både när uppgifterna samlas in och när den registrerade begär det.

Bodens kommun har tre dataskyddsombud som kontrollerar att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument samt är kontaktperson för de registrerade.

Om du vill komma i kontakt med något av våra dataskyddsombud finns kontaktuppgifter till Medborgarservice nedan. Be bara om att bli kopplad till något dataskyddsombud. Vill du läsa mer om dataskyddsförordningen finns en länk i länklistan på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2020-11-11