Grafisk bild på ett blått hänglås som luckras upp.

Informationssäkerhet

Bodens kommun hanterar stora mängder information. Att informationen som kommunen hanterar i relationer med kommuninvånare, företag, organisationer och inom vår egen organisation är korrekt utgör en grund för kommunens tillit och förtroende.

Det är även viktigt att informationen som vi hanterar är tillgänglig när det behövs, att det går att spåra hanteringen, och att känslig information skyddas för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag i samhället. Informationens säkerhet är därför en mycket viktig aspekt för alla verksamheter inom Bodens kommun.

Att arbeta med informationssäkerhet ger:
Ekonomi: Kostsamma säkerhetsincidenter kan undvikas via ett väl avpassat, ändamålsenligt och kostnadseffektivt skydd.
Förtroende: Genom säkerhet i informationshanteringen kan omvärlden och invånarnas förtroende för kommunen bibehållas och öka.
Efterlevnad: Kommunen säkerställer att legala krav efterlevs. Det kan gälla exempelvis skydd av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.
Styrning: Kommunledningen får möjlighet att styra och följa upp informationssäkerheten så att man kan bevaka att skyddet är effektivt och ändamålsenligt.
Kommunikation: Kommunen ansluter sig till ett vedertaget sätt att arbeta med informationssäkerhet och anammar en gemensam terminologi. Lättare samarbete med andra kommuner och myndigheter.
Ökad kunskap: Genom att öka kunskapen på hur vi hanterar vår information säkert, så sänker vi eventuella risker.

Informationssäkerhet begränsas inte till säkerhet i IT-system utan omfattar information i alla dess former och oavsett hur information lagras, bearbetas och kommuniceras. Information kan till exempel vara i form av text, ljud, bilder och film, och hanteras med stöd av IT, papper eller direkt av oss människor i form av tal.

 

Senast uppdaterad: 2024-02-28