Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen samlar de kommunövergripande resurserna och arbetar med utveckling, ledning, styrning och samordning. Förutom att lämna administrativt stöd till kommunfullmäktige och kommunstyrelse ansvarar förvaltningen även för stödresurser inom exempelvis it-, ekonomi-, personal- och kommunikationsfrågor. Räddningstjänsten och avdelningen för kultur- fritid- och ungdomar finns också organiserat här. Inom kommunledningsförvaltningen finns olika avdelningar och enheter.

Förvaltningschef är Maria Lundgren.

Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen jobbar med budget, redovisning samt inköp och avtal. Upphandlingsfrågor är något som hanteras på ekonomiavdelningen.

Personalavdelningen
Personalavdelningen jobbar mest internt för anställda på Bodens kommun med personal- och lönefrågor. Här ligger även ansvaret för rekrytering av ny personal. 

Räddningsavdelningen

Räddningsavdelningens ansvarsområde är räddningstjänsten i Boden som är en del av Bodens kommun. Här finns gamla räddnings- och säkerhetsförvaltningen minus säkerhetssidan som finns på enheten för demokrati, kommunikation och säkerhet.

Administration- och serviceavdelningen

På den här enheten finns all nämndadministration samlad. Här finns även kommunens diarium och arkiv organiserat. Medborgarservice, överförmyndarenheten samt budget- och skuldrådgivning finns organiserat här.

Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen

Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen ska erbjuda ett rikt, varierande och levande kultur- och fritidsliv för alla Bodensare. Avdelningen ska särskilt stödja verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer. Vi stöttar föreningslivet genom att tillhandahålla anläggningar och ekonomiskt stöd till föreningar. Biblioteket, Försvarmuseum och Nordpoolen är verksamheter under avdelningen.

IT- enheten

På IT- enheten finns alla systemförvaltning samlat. Här jobbar man med IT- drift samt med digitalisering och utvecklingsfrågor. Utveckling, support, förvaltning och drift av kommunens IT-miljö.

Enheten för demokrati, kommunikation och säkerhet

På enheten jobbar kommunikatörer, säkerhetssamordnare, projektsamordnare och kommunstrateg. Vi jobbar med tillväxt i kommunen genom att främja demokrati genom inflytande och kommunikation. I Boden är säkerhet och trygghet ett viktigt ledord. Det jobbar säkerhetssamordnarna med dagligen och rådet för trygghet och hälsa ligger under enhetens vingar.

För att komma i kontakt med kommunledningsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

Senast uppdaterad: 2021-02-17