valsedel läggs i valurna av kvinnohand

Så fungerar kommunen

Eftersom Sverige är en demokrati, ansvarar medborgarna tillsammans för samhället. Du har möjlighet att vara med och bestämma vilka som ska styra och sköta Sverige.

Valen sker på tre olika nivåer; till riksdagen, till landstinget/regionen och till kommunen.Bodens kommun är en stor arbetsgivare med över 2 500 anställda. Men kommunen är mer än så. Den utgör basen för den lokala demokratin och fungerar som lokal myndighet i många olika frågor. Kommunen är en politiskt styrd organisation med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ.

Du ger politikerna ditt förtroende

Eftersom Sverige är en demokrati, ansvarar medborgarna tillsammans för samhället.  Du har möjlighet att vara med och bestämma vilka som ska styra och sköta Sverige. 

I Boden, precis som i alla andra svenska kommuner, väljs politiker till kommunfullmäktige vart fjärde år. Valet sker samtidigt som valen till riksdag och landsting.  
Kommunen ska se till att människorna som lever och arbetar i kommunen trivs.  Vissa saker är kommunen enligt lag är skyldig att sköta och vissa är frivilliga.

Medborgarna väljer vilka politiker som ska föra deras talan

Kommunen är politiskt styrd och det är medborgarna som har valt vilka politiker som bestämmer om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet. Politikerna representerar sina partier och utses i allmänna val vart fjärde år. De flesta politiker har sina uppdrag vid sidan av sina ordinarie arbeten (s k fritidspolitiker). Den som har ett mera tidskrävande uppdrag, till exempel ordföranden i nämnder och partiernas gruppledare, har ett månadsarvode som ger möjlighet att gå ned i arbetstid helt eller delvis för att utföra uppdraget.

Bodens kommun styrs under åren 2019-2022 av en politisk koalition bestående av Socialdemokraterna, Norrbottens Sjukvårdsparti, Centern och Miljöpartiet. Kommunalråd är Claes Nordmark (S), Anders Sundström (NS) och Johan Gröhn (C). 

Den politiska ledningen

Det högsta beslutande organet i kommunen är kommunfullmäktige. Till sin hjälp har den politiska ledningen personal som leds av kommunchefen. När vi röstar i kommunalvalet vart fjärde år, är det de politikerna vi väljer ut. Kommunfullmäktiges möten är öppna för den som vill sitta med och lyssna.

Kommunfullmäktige ska:

 • bestämma kommunens budget och besluta hur mycket skatt vi ska betala
 • bestämma vilka nämnder som ska finnas
 • välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna 
 • välja revisorer som granskar kommunens verksamhet.

I kommunfullmäktige ingår följande partier under mandatperioden 2015-2018:

Parti

Antal mandat

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 17
Moderaterna 8
Sverigedemokraterna 5
Vänsterpartiet 3
Norrbottens Sjukvårdsparti 4
Miljöpartiet de gröna 1
Liberalerna 2
Aktiv samling - Bodenalternativet 6
Centerpartiet 3

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen  utses av politikerna i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska:

 • leda och samordna allt arbete inom kommunen
 • ansvara för kommunens ekonomi.

Nämnderna

Politikerna i kommunfullmäktige beslutar också vilka nämnder som ska finnas och utser ledamöter.  Nämnderna ska:

 • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
 • förbereda ärenden som fullmäktige ska besluta om
 • genomföra de beslut som fullmäktige beslutat
 • ansvara för uppföljning av både verksamhet och det ekonomiska resultat.

Till stor del är det inte politiker utan de anställda som utför det dagliga arbetet för nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bidrag eller att sköta äldreomsorgen.

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja hela den kommunala verksamheten.

För att få rösta i kommunalvalet ska du:

 • ha fyllt 18 år senast på valdagen.
 • vara svensk medborgare och folkbokförd i kommunen
 • vara medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island och varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar
 • vara medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.

Du som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag. De flesta politikerna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker och sköter sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för frågor i din närmiljö, till exempel:

 • förskola, grundskola, gymnasieskola
 • vård av äldre
 • hjälp till funktionshindrade
 • räddningstjänst
 • vatten och avlopp
 • bibliotek.

Kommunen ger också olika tillstånd som bygglov och utskänkningstillstånd och arbetar med turism, kultur och nyföretagande. 

Offentlighetsprincipen ger insyn

Den kommunala verksamheten styrs av olika lagar, mål och regler. Offentlighetsprincipen, till exempel, ger dig som kommunmedlem insyn i kommunens verksamhet.

Kommunalt självstyre

Det kommunala självstyret är inskrivet i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste följa de bestämmelser som riksdag och regering beslutar om, men utöver det har kommunen rätt att:

 • fatta självständiga beslut.
 • ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter.

Det kommunala självstyret innebär att du:

 • har möjlighet att påverka kommunens beslut till exempel genom att lämna Bodenförslag eller rösta i folkomröstningar
 • kan överklaga kommunens beslut.

Överklaga kommunens beslut

Det går att överklaga ett beslut som påverkar dig personligen, till exempel om byggnadslov eller socialt bistånd. Det kallas förvaltningsbesvär och det är bara du som är berörd av beslutet som kan överklaga. Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Om det inte gör det, ska du vända dig till kommunen för att få hjälp. Du måste överklaga inom tre veckor från det datum du fick beslutet. Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler kan du som kommunmedlem överklaga beslutet till länsrätten. Det kallas laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts, det vill säga justerats.

Senast uppdaterad: 2023-09-20