Serviceförklaringar

Bodens kommun har serviceförklaringar i syfte att visa den service medborgarna kan förvänta sig av kommunen och på sikt stimulera till engagemang från medborgare och kunder i utvecklingen av kommunens service.

Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av kommunen förvänta sig

 • ett trevligt och serviceinriktat bemötande
 • en snabb och korrekt handläggning
 • vid telefonkontakt eller besök få kontakt med någon på den enhet som söks alternativt få lämna ett meddelande
 • svar av medborgarservice inom fyra signaler
 • begärd enstaka, offentlig handling erhålls samma arbetsdag som begäran framställs
 • att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens webbplats är enkel och lätt att förstå.

Bygga och bo

Som kommunmedborgare/kund kan du av kommunen

 • köpa en byggfärdig villatomt inom en vecka efter förfrågan
 • få beslut om bygglov inom detalj planlagt område inom tre veckor under förutsättning att kompletta handlingar lämnats in och att ansökan följer planen
 • få beslut om installation av värmepumpanläggning inom sex veckor efter att komplett anmälan lämnats in
 • få beslut om ny eller ändrad avloppsanordning inom sex veckor under förutsättning att komplett ansökan lämnats in.

Fritid

Besökande på Nordpoolen erbjuds
 • möjlighet till avkoppling
 • möjlighet till motion, idrott och tävling
 • en ren och snygg anläggning
Nyttjare av kommunens idrottsanläggningar erbjuds
 • goda förutsättningar att utöva idrott, motion, mässor och kulturarrangemang
Besökare på Paglas skid- och fritidsområde erbjuds
 • elbelysta preparerade skidspår och nedfarter enligt gällande säkerhetsbestämmelser.
 • ett tryggt och väl fungerande liftsystem.
 • rullskidbana på ca 3,3 km

Föreningsservice

Föreningsservices erbjuder föreningarna i kommunen stöd, både ekonomiskt och i form av rådgivning

 • ekonomiskt stöd för kulturföreningar och för kulturarrangemang
 • aktivitetsstöd till föreningar med verksamhet riktat mot ungdomar och personer med funktionsnedsättning
 • ekonomiskt stöd till föreningsdrivna anläggningar
 • rådgivning om hur medborgarna kan organisera sig i föreningar

Utbildning av barn och undgomar

Barn och elever ska komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För detta krävs det kompetent personal som visar respekt och tolerans, en verksamhet som effektivt nyttjar resurserna, medarbetare som fokuserar på att ständigt förbättra verksamheten samt medarbetares engagemang som skapar arbetsglädje.

Det innebär en strävan efter att

 • se och bekräfta varje barn och elev
 • barn och elever känner glädje när de går till förskola, skola och fritidshem
 • vårdnadshavare känner trygghet och tillit till vår verksamhet
 • ständigt förbättra verksamheten

Vuxenutbildning

 • Vid behov kan du få extra stöd i dina studier
 • Det är högst en månads väntetid från ansökningsdatum till start av studier.
 • Du har möjlighet till individuellt anpassade studier, dag- eller kvällstid, lärarledd utbildning på plats eller i form av distansstudier

Integration

 • Du får hjälp med ansökan till förskola, skola, vuxenstudier
 • Du får hjälp och stöd i kontakten med andra myndigheter
 • Du har rätt till tolk på ditt modersmål eller annat språk utifrån önskemål
 • Ditt ärende dokumenteras enligt gällande bestämmelser och behandlas med sekretess

Kultur

På biblioteket och bokbussen erbjuds alltid ett mediebestånd som svarar mot kommuninvånarnas behov.

Försvarsmuseet är tillgängligt och synliggör Bodens militärhistoriska kulturarv.

Livsmiljö, trivsel och säkerhet

Möjlighet finns att via kommunens webbplats eller Boden-app meddela fel och brister på kommunens gatu-, VA- och fastighetsanläggningar. Vid larm om störningar, akuta fel och brister som ledningsläckage, vattenbrist, stopp i avloppsledning kontaktas anmälaren senast en timme efter det att mottagning av larm skett (vardagar ordinarie arbetstid)

De kommunala lekparkerna är lekvärda och säkra för våra barn och ungdomar  lekutrustningen besiktas årligen 

Snöröjning

Påbörjas när det kommit mer än 4 cm snö på prioriterade gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och på gator med busstrafik 10 cm snö på bostadsgator och resterande ytor.

Halkbekämpning
 • påbörjas snarast när halka uppstår och
 • startar på prioriterade gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och på gator med busstrafik
Sandupptagning
 • sker efter snöröjningssäsongens slut på ytor som har de största sandmängderna och är färdigställda senast till midsommar

Näringsliv

Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen

 • erbjudas en tomt inom en vecka under förutsättning att detaljplan finns för aktuellt område
 • få beslut/besked efter inlämnad anmälan om miljöfarlig verksamhet inom sex veckor
 • få beslut om registrering av livsmedelsverksamhet inom två veckor efter att anmälan inkommit.
 • få beslut om stadigvarande serveringstillstånd inom 2 månader.
 • få beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten inom 6 veckor

Personer med funktionsnedsättning

Vid ansökan erhålls
 • beslut inom treveckor efter att begärda uppgifter inkommit
 • beslut om färdtjänst eller riksfärdtjänst inom sex veckor efter att begärda uppgifter kommit in
 • beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade inom sex veckor efter att begärda uppgifter kommit in
Vid särskilt boende erbjuds
 • fullvärdig bostad
 • individuell genomförandeplan som påbörjas i samverkan med dig och/eller din företrädare så snart du flyttat in
 • en stödperson vid inflyttning
 • utbildad personal
 • omsorg, stöd, vård och service utifrån dina individuella behov
Vid daglig verksamhet/sysselsättning erbjuds
 • meningsfull sysselsättning och stöd för att kunna delta i det aktiviteter som daglig verksamhet erbjuder.
 • möjlighet att påverka innehållet i din dagliga verksamhet, bland annat genom arbetsplatsträffar som genomförs fyra gånger per år.
 • en genomförande-/arbetsplan som upprättats tillsammans med dig följs upp senast tre månader efter att du påbörjat din sysselsättning.
 • samverkan med myndigheter, närstående eller för dig andra viktiga personer utifrån dina önskemål och behov
Personlig assistans

Du som har personlig assistans och väljer kommunen som utförare erbjuds skriftlig information om vad det innebär för dig att teckna avtal med oss.

Du som har
 • psykisk funktionsnedsättning erbjuds stödinsatser, som vid behov är samordnade med insatser från andra samhällsorgan
 • ledsagning, kontaktperson eller andra insatser enligt LSS eller SoL ska mötas av personal som har kunskap om dina speciella förutsättningar och önskemål.

Kommunens anläggningar är i största mån tillgänglighetsanpassade. Vid om- och nybyggnationer är alltid tillgänglighetsanpassning en prioriterad fråga.

Socialt stöd

Vid behov av socialt stöd erbjuds
 • tydlig information om krav eller förutsättningar för ett visst bistånd
 • information om när en social utredning inleds och vad det innebär
 • information om hur man överklagar om Du är missnöjd med ett beslut och om du önskar, få hjälp att överklaga
 • personal med specialiserade kunskaper
 • verksamhet som i samverkan med andra aktörer arbetar drog- och alkoholförebyggande
Till dig som stödjer anhöriga/närstående erbjuds
 • dagverksamhet
 • anhörigcafé
 • avlastning
 • stöd via anhörigkonsulent
Vid ansökan om skuldsanering erbjuds
 • tid för ett första besök inom 5 veckor

Arbete

 • du  får stöd och coachning  för att hitta vägar mot studier och arbete utifrån dina önskemål och behov.
 • vi samverkar med andra, myndigheter eller andra för dig viktiga personer utifrån dina önskemål och behov.
 • praktik i  kommunen ger inblick i olika branscher och yrkesroller  och kan ge dig erfarenheter  av värde inför fortsatt studier och framtida yrkesval.
 • du får en bra introduktion på den arbetsplatsen du ska praktisera.
 • vid praktik i kommunen får du ta del i olika föreläsningar, informationsträffar och hälsobefrämjande insatser
Du som söker utannonserad anställning i kommunen får
 • en bekräftelse att ansökan inkommit inom fem arbetsdagar från dagen då ansökan inkom
 • besked att rekrytering slutförts inom 14 dagar efter att anställningen av den nya medarbetaren är klar

Turism

Du som besökare får information om kommunens besöksmål och attraktioner året runt på Turistbyrån

Unga

Ungdomarna erbjuds
 • ungdomsgårdar med ett brett 
 • aktiviteter i en alkohol-, drog- och rökfri miljö
 • samverkan med kommunens fritidsledare och möjligheten att starta eller medverka i projekt
Ungdomsfullmäktige

För att stärka ungdomars inflytande och delaktighet i det som sker i samhället finns ett fungerande Ungdomsfullmäktige med en styrelse där

 • elever i årskurs 8 samt årskurs 2 i gymnasiet har möjlighet att årligen vara med

Äldre

Vid ansökan erhålls
 • beslut inom tre veckor efter att begärda uppgifter inkommit
Vid äldreboendena erbjuds
 • lägenhet inom skälig tid
 • individuell genomförandeplan som påbörjas första dagen efter inflyttning i samverkan med dig och/eller dina närstående
 • personal som använder namnskylt
 • en kontaktperson vid inflyttning
 • utbildad personal, i största möjliga mån
 • legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal varav sjuksköterskor dygnet runt
Vid hjälp i hemmet erbjuds
 • en kontaktperson som utses samma dag som du får hemtjänst
 • individuell genomförandeplan som påbörjas första vardagen efter att du börjat få din hemtjänst, planen upprättas i samverkan med dig och/eller dina närstående
 • personal som använder namnskylt
 • utbildad personal, i största möjliga mån
Senast uppdaterad: 2020-11-11