Lärare står och pekar i en bok intill några elever som sitter ner vid sina bänkar

Synpunkter på utredningen

Här ser du vilka direktiv som styrt utredningen och hur du kan framföra synpunkter.

Förskola och skola är centrala institutioner i ett hållbart och kunskapsorienterat samhälle. Bodens kommun vill erbjuda sina yngsta kommunmedborgare en utbildning av hög kvalitet oavsett socioekonomisk bakgrund eller var i kommunen barnet råkar ha sin bostad. Det är avgörande såväl för individen som för kommunens framtida utveckling.

För att uppnå detta har utbildningsförvaltningen utrett hur grundskolan bör vara utformad under kommande år inom Bodens kommun. Politiska direktiv som styrt utredningen är bl a

  • Att utreda och föreslå en plan som ska ge långsiktiga förutsättningar att bibehålla och utveckla en väl fungerande grundskola i Bodens kommun utifrån inkludering, integration och socioekonomiska faktorer. Där ingår även förändrade upptagningsområden för skolenheter.
  • Att utredningen redovisar ett 0-alternativ som innebär att alla befintliga skolor behålls där byggnaderna ska uppgraderas till bra skick, rymmer en befolkningsökning och har en uppdaterad lärmiljö i paritet med den kvalitet och de nyckeltal som gäller för Mårängskolan.
  • Att utredningen redovisar ett 0a alternativ där Vårdhögskolan åk 7–9 används i stället för Stureskolan åk 7–9.
  • Behov av redan beslutad (2018) ny F-6 skola i centrum kvarstår
  • Utredningen ska pröva effektiva alternativa lösningar av F-6 skolor där om-, ny- och tillbyggnad granskas.
  • Utredningen ska föreslå vilka skolenheter som ska utvecklas och avvecklas.
  • Att som ett alternativ pröva idén om en ny skolstruktur med F-9 skolor i den kommunala skolverksamheten.

(Se utredningsmaterialet för komplett lista.)

Utbildningsförvaltningen har utformat och kostnadsbedömt tre huvudalternativ som bedöms uppfylla den politiska inriktningen och givna direktiv. De olika alternativen är inte rangordnade.
Nu vidtar en politisk bedömning av de olika alternativen. Utbildningsnämnden tar ställning den 28 januari och därefter överlämnas frågan till kommunfullmäktige för beslut, preliminärt den 22 februari.

Medborgarnas synpunkter

Synpunkter på utredningen, d v s underliggande fakta, resonemang och bedömningar, kan framföras till utbildningsförvaltningen. Enklast via mail till barn_utbildningsforvaltning@boden.se. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och redovisas till utbildningsnämnden inför behandlingen i januari.

För synpunkter om vilket beslut som bör fattas i den politiska prövningen hänvisas till de politiska representanterna eller till respektive parti. Om du inte vet vart du vill vända dig kan du skicka synpunkter till nämndens ordförande Sara Nilsson-Bruun.
Här ser du vilka som sitter i utbildningsnämnden.
 

Senast uppdaterad: 2020-12-07