Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan

Vissa byggnadsåtgärder kan utföras utan lov eller anmälan om du har ett en- eller ett tvåbostadshus

Altan

Altaner kan beroende på hur de utformas kräva bygglov antingen som fasadändring eller tillbyggnad. Altaner med en högsta höjd om 1,0 meter över befintlig mark kräver dock inte bygglov. För högre altaner kan bygglov krävas. Lovplikten för högre altaner bedöms utifrån altanens höjd över marken och det visuella intrycket. Vanligtvis kräver altaner med en höjd om 1,6 meter eller mer över marken bygglov som tillbyggnad. En altan som är inglasad eller har ett utrymme under, till exempel ett förråd eller källare, betraktas också som en lovpliktig tillbyggnad.

Observera att det alltid är klokt att i förväg informera och föra en dialog med din granne om planerad byggnation oavsett om åtgärden kräver lov eller inte.

Bygglovsbefriad altan för småhus

För hus med en- eller två bostäder finns undantag från lovplikten för altaner. Inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov uppföra en 1,8 meter hög altan. Ett staket eller räcke på altanen räknas inte med i höjden. Altanen får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 meter. Bygglov krävs även om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom att bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

En bygglovsbefriad altan, enligt detta undantag, får strida mot bestämmelser i detaljplan, exempelvis vad gäller avstånd till tomtgräns eller placering på mark som inte får bebyggas. Höjden på din altan ska mätas från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida. Om du vill bygga ett staket eller ett räcke uppe på din altan så räknas staketet eller räcket inte med i höjden på altanen. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Altan till ett en- och tvåbostadshus på altanen finns ett plank. Om vill bygga ett plank uppe på din altan ska höjden på din altan ska mätas från marken inklusive plankets höjd. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Elledningar

Du behöver inte bygglov för att gräva ner elledningar inom din egen fastighetsgräns.

Fasadändring, måla om huset, byta fasad

För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att färga om, byta fasad- eller taktäckningsmaterial, förutsatt att byggnadens karaktär inte väsentligt ändras. Ta alltid kontakt med miljö- och byggenheten om du vill ändra byggnadens exteriör, så att bygglovsavdelningen kan avgöra om det innebär en väsentlig förändring.

Friggebod, förråd

I anslutning till en- och tvåbostadshus är det tillåtet att utan bygglov uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. För att byggnaden ska betraktas som fristående krävs i regel ett avstånd på minst 1,5 meter till närmsta byggnad. 
Friggebodarnas sammanlagda byggnadsarea får vara max 15,0 kvadratmeter och höjden på taknocken max 3,0 meter räknat från markens medelnivå. Byggnaderna ska även placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Med grannens medgivande kan dock friggebodar placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 meter. 

Markförändringar / Marklov

Enligt praxis i kommunen kan markförändring som schaktning och fyllning ske utan marklov under följande villkor:

  • Markförändringen överstiger inte 0,5 meter mätt från befintlig marknivå.
  • Markförändringen innebär inte en nämnvärd påverkan på fastighetens avrinningsförhållanden.

Utöver detta rekommenderar kommunen följande:

  • Markförändringen bör inte göras närmare tomtgräns än 2 meter.
  • Släntlutning bör inte vara brantare än 1:3 på grund av rasrisken.

Markförändringar bör göras med omsorg. Förändringar av markens nivå påverkar inte bara den enskilda fastigheten utan är en del av ett större landskap. Genom att ta tillvara på unika förhållanden, som till exempel bergsknallar, behåller fastigheten och landskapet sin specifika karaktär.

Mur

Enligt praxis i kommunen krävs inte bygglov för murar och stödmurar som är max 0,5 meter höga mätt från murens högsta sida.

Plank, staket, spaljé och pergola

Vid gathörn och utfarter får åtgärden av trafiksäkerhetsskäl inte överstiga 0,8 meter räknat från gatans nivå. Principen är densamma som för växtlighet. Vid utfart från tomt till gata rekommenderas fri sikt 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Vid hörntomter får höjden ej överstiga 80 centimeter över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera håll från korsningen räknat. På kommunens temasida för trafiksäkerhet finns mer information om detta.

Plank

Är en tät konstruktion som oftast kräver bygglov. Även glas- och plastkonstruktioner bedöms som täta. Kontakta byggkontoret för råd och upplysningar.

Staket

Är en konstruktion med viss genomsläpplighet. Staket som uppförs till en höjd om max 1,2 meter räknat från marknivån sett från den högsta sidan, samt har en genomsläpplighet på minst 33 % kräver inte bygglov. Smidesstaket och Gunnebostängsel kräver inte bygglov.

Spaljé och pergola

Denna åtgärd kräver inte bygglov. Kommunens praxis att konstruktionen ska ha en genomsläpplighet på minst 60 procent för att betraktas som en bygglovsbefriad spaljé/pergola.

Pool, badtunna

En pool som är helt nedgrävd kräver inte bygglov. En liten badtunna kräver inte bygglov. Om badtunnans diameter överstiger 2,5 m eller dess vägg överstiger 1 m i höjd bör du ta kontakt med miljö- och byggkontoret för bedömning av lovplikt i det enskilda fallet. Skyddsanordning/pooltak över poolen kräver inte lov om höjden är max 1,2 m. Observera att andra byggåtgärder i anslutning till poolen kan kräva lov.

Skyddad uteplats med mur eller plank

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att utan bygglov med mur eller plank anordna en skyddad uteplats i direkt anslutning till bostadshuset. Detta om muren eller planket är max 1,8 meter högt, sträcker sig max 3,6 meter från huset och placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Med grannens medgivande kan den skyddade uteplatsens mur eller plank placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 meter.

Skärmtak

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att bygga skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré. Skärmtaken får tillsammans täcka en area om max 15,0 kvadratmeter och ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Med grannens medgivande kan skärmtak placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 meter.

Solpaneler och solceller

Från och med den 1 augusti 2018 har en lagändring gjort det möjligt att montera solcellspaneler och solfångare utan bygglov. Detta gäller under förutsättning att solpanelerna följer byggnadens form. De får med andra ord inte resas upp i annan taklutning än befintligt tak eller vinklas ut från byggnadens fasad. Åtgärden måste även följa gällande detaljplan. För byggnader och bebyggelseområden som särskilt kulturhistoriskt värdefulla behövs fortfarande bygglov. Bygglov krävs även i och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

För bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • De ska följa byggnadens form. Solenergianläggningar får inte kräva bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig synpunkt.
  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
Ladda ner dokument
Riktlinjer för murar, plank oc...
Senast uppdaterad: 2024-03-19