Attefallsåtgärder, anmälan

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Du behöver lämna in en anmälan till kommunen och invänta ett startbesked innan du får börja bygga.

Attefallshus

 • Ett Attefallshus är en fristående byggnad om max 30,0 kvm byggnadsarea. Man får bygga flera Attefallshus under förutsättning att den totala byggnadsarean inte överstiger 30,0 kvm.
 • Byggnaden får användas som komplement till bostaden (t.ex. garage, carport, förråd, gäststuga) eller som en egen självständig bostad. Ett Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska uppfylla kraven för bostad. Det innebär bland annat att byggnaden ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven. Det ställs även krav på rumshöjd om minst 2,40 i utrymmen som man vistas i mer än tillfälligt som till exempel kök, sovrum, rum för daglig samvaro etc.
 • Den högsta höjden till taknock får vara högst 4,0 meter, mätt från markens medelnivå.
 • Ett Attefallshus ska placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden, minst 4,5 meter från tomtgräns. Placeras byggnaden närmare krävs skriftligt medgivande från berörda grannar. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov. Avståndet till järnväg ska vara minst 30 meter.

  Observera att ett separat marklov krävs för markförändringar i anslutning till komplementbyggnaden som är större än +/- 0,5 meter.

Tillbyggnad

 • Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra max en tillbyggnad utan bygglov på din huvudbyggnad.
 • Tillbyggnaden får ha en bruttoarea, mätbara delar av våningsplan, om max 15,0 kvm. Tillbyggnaden får byggas i flera våningar förutsatt att bruttoarean inte överstiger 15,0 kvm.
 • Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.
  Tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Placeras tillbyggnaden till någon del närmare än 4,5 meter krävs skriftligt medgivande från berörda grannar. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov.
 • Möjligheten till mindre tillbyggnad gäller inte för komplementbostadshus Attefallshus.

Takkupor

 • Max två takkupor får utföras på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättning att du inte har några befintliga takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till.
 • Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallets längd.
 • En lovbefriad takkupa får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion, annars krävs bygglov. Att kapa en takstol innebär exempelvis ingrepp i den bärande konstruktionen vilket gör att bygglov krävs.

Inreda ytterligare en bostad i enbostadshus

 • Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta ett startbesked. Om åtgärden innebär yttre ändringar, t.ex. upptagande av nya fönster och dörrar, krävs en separat bygglovsansökan för fasadändring.
 • Du som har ett enbostadshus får inreda en ytterligare självständig bostad.
 • Den nya lägenheten ska uppfylla kraven för bostadsändamål. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven, krav på ljudisolering mm. Brandkravet innebär bland annat att bostäderna ska vara egna brandceller och ha brandavskiljande väggar, tak och golv. Tillgängligheten och funktionerna i det befintliga bostadshuset får inte försämras.

Undantag där bygglov krävs

 • Om kommunen i en detaljplan beslutat om utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • Om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.
Senast uppdaterad: 2024-03-19