Husmodell står på ritning av hus.

Bygglovsprocessen

När kommunen behandlar en ansökan om bygglov bedömer man om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns. Kraven finns i första hand i plan- och bygglagen samt i detaljplaner.

Bygglovsprocessen innehåller många moment och kan se lite olika ut beroende på vilket byggprojekt det gäller. På den här sidan beskrivs de viktigaste stegen.

Hur lång är handläggningstiden?

Enligt plan och bygglagen ska sökanden inom 10 veckor få ett beslut i sitt ärende (gäller bygglov, förhandsbesked och rivningslov). Detta gäller från den dag då kompletta handlingar är inlämnade. Miljö- och byggnämnden har rätt att förlänga handläggningstiden en gång men den totala tiden får aldrig överskrida 20 veckor. Kommunen har målsättning att sökanden ska få beslut inom 5 veckor från det att ärendet är komplett.

Vad kostar det?

Kommunfullmäktige beslutar om avgifterna för bygglov/anmälan. Taxan är knuten till gällande prisbasbelopp vilket betyder att avgifterna ändras varje år. Avgifterna är till för att täcka kommunens kostnad för tjänsten. Kostnaderna varierar i varje enskilt ärende beroende på vilka åtgärder som ska göras. Läs mer här avgifter för byggåtgärder.

Se aktuella detaljplaner i vår karttjänst WebbGIS

Senast uppdaterad: 2024-03-19