Detaljplan för verksamhetsområdet Svartbyn, Boden Industrial Park

Detaljplan för verksamhetsområdet Svartbyn, Boden Industrial Park

KS 2020-119

Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett verksamhetsområde med möjlighet till storskaliga industrietableringar. Detaljplanen omfattar cirka 550 hektar och består till största del av skogsmark och till viss del av jordbruksmark. Den statliga vägen 605 samt Lillträsket och del av Storbäcken och Lillbäcken ingår också i aktuellt planområde. Markanvändningen inom planområdet föreslås i huvudsak till industri, kontor, odling och centrumändamål. Planen säkerställer även bevarande av ett större naturområde.

Detaljplanen har handlagts enligt reglerna för utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen har sedan tidigare varit utställd för samråd och granskning.

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige den 17 oktober 2022.  

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2023-02-17 genom beslut i Mark- och miljööverdomstolen.


För ytterligare information, kontakta följande:

Lars Andersson, Plan- och exploateringschef
Tel. 0921-621 43

Cecilia Kvibacke, Utvecklingsansvarig Boden Industrial Park 
Tel. 0921-627 06
 

Tillhörande antagandehandlingar:

Ladda ner dokument
Följebrev granskningsutlåtande
Ladda ner dokument
Granskningsutlåtande verksamhe...
Ladda ner dokument
Plankarta verksamhetsområdet
Ladda ner dokument
Planbeskrivning verksamhetsområdet
Ladda ner dokument
Miljökonsekvensbeskrivning ver...
Ladda ner dokument
Samrådsredogörelse verksamhets...
Ladda ner dokument
Kommunfullmäktiges beslut om a...
Ladda ner dokument
Besvärshänvisning
Senast uppdaterad: 2023-03-13