Planprocessen

Handläggningen av detaljplaner enligt Plan- och bygglagen (PBL) kan ske med standard, utökat eller samordnat förfarande.

Startskede

På beställning från exempelvis markägare beslutar kommunen om en detaljplan ska upprättas och ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att starta planprocessen.

Planprogram

I vissa fall upprättas ett planprogram. Planprogram redovisar översiktligt förutsättningar och visioner för ett större område. Planprogrammet kan exempelvis visa strukturen för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Samråd

Ett första förslag tas fram. Förslaget kommuniceras med berörda sakägare, länsstyrelsen, kommunala nämnder och förvaltningar samt statliga myndigheter. "Kungörelse". Berörda fastighetsägare m.fl. underrättas per brev var utställningen äger rum. En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan hör en planbeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras.  Detaljplanen ska ställas ut under minst tre veckor, under denna tid kan alla som har synpunkter framföra dessa skriftligen till samhällsbyggnadskontoret.

Samrådsredogörelse

Synpunkter som framförts under samrådsskedet sammanställs i en samrådsredogörelse. Planförslaget bearbetas med hänsyn till synpunkterna. 

Granskning

Det bearbetade förslaget ställs ut för granskning. En underrättelse skickas ut till berörda fastighetsägare med flera per brev var utställningen äger rum. Detaljplanen ska ställas ut under minst två veckor, under denna tid kan alla som har synpunkter framföra dessa skriftligen till samhällsbyggnadskontoret.

Granskningsutlåtande

De inkomna synpunkterna redovisas tillsammans med kommentarer i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige (KF), i vissa fall av Miljö- och byggnadsnämnden (MBN). Beslut om antagande skickas till länsstyrelsen samt till de som haft synpunkter som inte tillgodosetts.

Överklagan

Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska dock skickas till kommunen som i sin rättidsprövning avgör om överklagandet har kommit in i rätt tid innan kommunen skickar överklagandet och handlingarna i ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen. När ett överklagande har kommit in till kommunen måste kommunen handlägga det på ett visst sätt innan det kan skickas vidare till domstolen.

Överprövning

Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar för vissa statliga och mellankommunala intressen och kan överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en plan om:

  • Riksintressen inte har tillgodosetts
  • Användning av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på lämpligt sätt
  • En bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller behovet av skydd mot olyckshändelser
  • Strandskydd inte har tillgodosetts
  • Miljökvalitetsnormer inte har beaktats

Laga kraft

Om ingen överklagar beslutet om antagande vinner detaljplanen "laga kraft" tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Senast uppdaterad: 2024-01-22