Vatten, skog och några hus i Gunnarsbyn

Samråd vid ändring av naturmiljön

Verksamhet som kan komma att påverka naturmiljön ska anmälas för samråd.

En verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Anmälan för samråd ska göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap. miljöbalken. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller Försvarsinspektören (f.d. Generalläkaren). Se länklistan.

Senast uppdaterad: 2023-09-25