20070015_Sveafaltet_oversikt_N

Stadsdelsutveckling Sveafältet och Lundagård

Bodens kommun vill utveckla våra stadsdelar i takt med framtidens behov, så att vi som redan bor här ska trivas och mår bra. Vi vill också att andra vill flytta och bosätta sig i Boden. Att våra områden är attraktiva med många valmöjligheter till olika aktiviteter och till olika sociala möten är därför en viktig beståndsdel i att rusta Boden. En annan viktig aspekt är att Boden ska vara tryggt och inbjudande.   

För en del av det arbetet beviljades kommunen medel från Delegationen mot segregation (DELMOS) vilket innebär att vi tillsammans med Bodenbo har gjort ett gemensamt arbete för att utveckla stadsdelen Sveafältet/Lundagård. I det samarbetet har vi undersökt insikter, behov och framtidsdrömmar från Bodensare; både de som idag bor och verkar i området och även från övriga delar av kommunen.  

Dialoger 

Genom att använda åtta olika typer av dialoger har vi nått strax över 300 invånare. För att göra det möjligt för många att delta i undersökningen och för att förstå behov, förhoppningar, upplevelser och användandet av platsen kopplat till att utveckla stadsdelen har vi använts oss av; Fysisk enkät med kartbild utanför Coop Svea, Intervju med boende på egnahemsområdet, Rit-berättande med Björkdungens förskola, fotodagbok med barnfamiljer, intervjuer med nysvenskar på BIS, intervjuer med pensionärer och en trivselgrupp, digital enkät till näringsidkare samt en digital enkät till bodensare.  

Nedan presenteras kortfattat resultaten av dialogerna och de lösningsförslag som kan leda till att stadsdelen upplevs som attraktiv och trygg och till att fler kan bruka den offentliga miljön i stadsdelen. 

Stolthet och nöjdhet     

I dialogerna framkommer att stolthet och nöjdhet i stadsdelen handlar om; 

Närhet - närheten till stan och till det utbud som finns att tillgå. Vidare lyfts en känsla av hemmaplan, närheten till grannarna och mångfalden som finns i stadsdelen.  

Service – Här framkommer nöjdhet över att stadsdelen har ”nära till allt” med gångavstånd till centrum och också till service som finns specifikt i stadsdelen tex utbudet matställen. Invånare nyttjar tex tennisplanen, lekplatsen vid fd. Blåklockan och dagiskullen används vintertid som pulkabacke samt möjligheterna som finns till minigolf.  

Butiken – Mataffären framkommer som är ett viktigt nav och centrum för stadsdelen.  

Förskolan – Den nybyggda förskolan lyfts fram som inspirerande och framstår som en symbol för en positiv framtidsbild.    

Öppna fält/gräsområden – Stadsdelen upplevs som grön med stora ytor och fält samt dess björkalléer. Specifikt för Lundagård lyfts fram känslan av att området är grönskande och lummigt. Olika promenadstråk är frekvent använda i stadsdelen med anknytning till skog och till Lule älv och Bodån. 

Dagligverksamheterna 

Invånare tycker det finns bra närservice till mat och att det centrumnära läget ger tillgång till det mesta som behövs i vardagen. 

Varför flyttar man hit och varför flyttar man inte hit? 

Det framkommer tydligt att fördelar med att flytta till stadsdelen är det centrumnära läget och de ekonomiska fördelar som finns genom att bo och leva med utgångspunkt i stadsdelen, i jämförelse med andra stadsdelar.  

Analyserna om varför man inte flyttar till stadsdelen visar att det finns uppfattningar om stadsdelen som eftersatt och lågt prioriterad. Åsikter som otrygg, osäker miljö samt bullrig miljö framkommer. Misslyckad integration lyfts och att det finns få möjligheter till aktiviteter. Stadsdelens anses inte vara anpassat till barnfamiljer och miljön anses vara visuellt oattraktiv.  

Vad behöver förändras?  

I stadsdelen finns stor potential för invånare att bo, verka och trivas. Det finns dock ett antal viktiga områden som behöver förändras och utifrån dialogerna har nedanstående lyfts fram.  

Trygghet – Upplevelse av trygghet i stadsdelen kan stärkas på flera sätt; genom att förbättra rumsliga förutsättningar som tex belysning, översikter och tillgång till portkod. Vidare lyfts att förbättringar är önskvärda när det gäller lägre hastigheter och utformning av gångvägar då stadsdelen har genomgående trafik.  I dialogerna framkommer att förbättringar behöver ske genom att utveckla mötesplatser, överbrygga språkbarriärer och kulturkrockar samt genom förbättrad integration.  

Upprustning – Satsningar för ökad renhållning, underhåll av fasader och offentliga miljöer som bullerplank, trafiklinjer och promenadvägar. 

Integration – Stärk integrationen genom olika aktiviteter i stadsdelen som bidrar till att invånare kan mötas, utöka sitt sociala nätverk och undanröja språkbarriärer.  

Grönområden och estetik –   Använd stadsdelens gröna områden genom att underhålla och förbättra parker och planteringar samt utöka med kolonilotter och stadsodling  

Förutsättningslösa möten – Förbättra möjligheter genom parkbänkar, bänkar med bord, grill- och picknick-platser, lekplatser, hundgård och promenadstråk. 

Att utveckla området  

De lösningsförslag som presenteras nedan är svar på de önskemål och drivkrafter som identifierats inom projektets ram. Lösningsförslagen i sig kommer sammantaget att omhändertas i flera de olika aktiviteter som i nästa skede sker i stadsdelen och ska inte ses som enskilda åtgärder. 

Strövytor och promenadslingor – Sammankoppla stadsdelens grönområden och fält. Sammankoppla också med ett antal promenadslingor och joggingslingor som ligger i närområdet (Pampas, Pagla). Tillse att gång- och cykelvägar är säkra, tillgängliga och välplanerade med god belysning och genomtänkta rutter för användning under årets alla säsonger. Användning ska möjliggöras för flera aktiviteter som t.ex. pendling, motion, rekreation och för att enkelt och smidigt färdas in till centrum. Sammantaget ger detta möjligheter till en aktiv livsstil, till närkontakt med natur och till tillgängliga lösningar för rörelse i vardagen. För de boende i området är möjligheterna nära och valbara och för grannar i intilliggande områden finns det naturliga och logiska sätt att röra sig i och genom stadsdelen.   

Gemensamt torg för flexibla aktiviteter och arrangemang – Utveckla ett torg som utgör centralt nav, mötesplats och knutpunkt i stadsdelen. Analysen har visat på att det i nuläget kan kopplas till matbutikens roll, som innebär stadsdelens informella centrum. Ett tydligt och tillgängligt torg kan utgöra en fysisk plattform till flera ändamål, aktiviteter och arrangemang vilket kan bidra till gemenskap och integration. 

Aktivitetsområden för rekreation och idrott – Stadsdelen har potential för Bodens främsta utemiljö med fokus på aktivitet. Genom att utveckla strövytor (se lösningsförlag Strövytor och promenadslingor) med kopplade aktivitetsområden kan området karakteriseras av liv, rörelse, naturliga mötesplatser och spontana aktiviteter. Aktivitetsområdena ska vara tillgängliga och brukbara våra olika årstider.     

Parker och odlingsområden – På stadsdelens olika grönytor och fält kan parker och odlingslotter anläggas. Bärbuskar och fruktträd planteras och kan nyttjas av alla. Analysen har visat att det förespråkas att lugna och trygga områden skapas av natur och grönska. Stadsodling har visat sig innehålla aktiviteter som alla har gemensamt, oavsett var du kommer ifrån eller vilket språk du talar. Det kan utgöra en plattform för oberoende möten.  

Geografiska noder och nav – Vid analystillfället identifierades ett antal geografiska noder som i dialogen utpekades som relativt passiva ytor, dvs utan direkt definierbar funktion eller användningsområde. Dessa ytor rymmer utvecklingspotential för stadsdelen och behöver därför ingå i helhetslösningar för stadsdelen. 

Kontakt

Ann Sundberg
Bodens kommun
ann.sundberg@boden.se
0921-620 00

Johan Johansson
Bodenbo
johan.johansson@bodenbo.se
0921-578 80

Senast uppdaterad: 2024-01-04