Strandskydd

Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och kliva i land från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Vad är syftet med strandskyddet?

Varför vi har ett strandskydd finns formulerat i miljöbalken: Strandskydd har funnits sen 1950 och gör att vi alla kan njuta av fina strandområden och att djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö.

Strandskyddet gäller i hela Sverige:

  • Vid samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek.
  • Strandskyddet gäller både i tätort och i glesbygd, oavsett om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte.
  • Oavsett vilka naturtyper eller arter som finns.
  • 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet, även miljön under vattnet.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader
  • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
  • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket, trädgårdsland, grillplatser och parkeringsplatser eftersom det är åtgärder som privatiserar ett område. Men även åtgärder som kan skada växt- och djurliv som exempelvis att fälla träd, anlägga gräsmattor, muddra, lägga upp massor eller gödsla är inte heller tillåtet.

Undantag från strandskyddet

På några platser, till exempel i en del tätorter där det finns en detaljplan kan strandskyddet vara borttaget. Men då finns det andra sätt att säkra upp syftet med det, eller så är det konstaterat att den befintliga bebyggelsen är äldre än strandskyddslagen och skyddet saknar betydelse. Vissa åtgärder inom ramen för näringsverksamhet i jord- och skogsbruk är undantagna från förbudet.

Du kan söka dispens från strandskyddet

Trots förbuden inom strandskyddsområde så finns möjligheten att söka om dispens hos kommunen. 
Det finnas några särskilda skäl som måste vara uppfyllda för att få en dispens. Det räcker oftast att ett av de särskilda skälen ska vara uppfyllda, men det kan också vara fler. Det är upp till dig som söker dispens att visa på vilket sätt skälen uppfylls.

Att söka dispens innebär att man söker dispens för en specifik åtgärd, att uppföra en byggnad eller anläggning.
En strandskyddsdispens är giltig i två år. Planerar du fler åtgärder i framtiden kan det behövas en ny dispensansökan.

Om du är osäker på vad som gäller på din fastighet så kan du kontakta en handläggare på miljö- och byggenheten via Medborgarservice på telefon 0921-62000 eller e-post: mob@boden.se

Kommunen tar ut en avgift, enligt fastställd taxa, för handläggningen av ansökan.

Om någon bryter mot strandskyddet

Det händer att människor bryter mot strandskyddet, ibland medvetet, men ofta helt omedvetet. Vi på kommunen måste utreda om det finns en misstanke om att det skett något olagligt inom strandskyddet, och hantera det. Det heter då att vi jobbar med tillsyn.

Ladda ner dokument
Ansökan om strandskyddsdispens
Senast uppdaterad: 2024-04-12