Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller kan medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön. Definition av miljöfarlig verksamhet framgår av 9 kap 1 § miljöbalken.

Anmälan miljöfarlig verksamhet

Vissa miljöfarliga verksamheter ska skicka in en anmälan eller ansökan om tillstånd innan verksamheten startar. I miljöprövningsförordningen (2013:251) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår vilka verksamheter som kräver tillstånd eller vilka som ska anmälas. Anmälan kan även behövas vid ändringar i en verksamhet som redan har ett tillstånd eller vid efterbehandling av förorenade platser eller byggnader som kan medföra att föroreningar sprids.

Miljöfarliga verksamheter delas upp i tre prövningsnivåer beroende på storlek och hur miljöstörande verksamheten är:
A-verksamheter - tillstånd ska sökas hos Mark- och miljödomstolen
B-verksamheter - tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen
C-verksamheter - anmälan ska göras till miljö- och tillsynsnämnd (kommunen)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar och lämnas in till miljö- och byggnämnden. 

För att handläggning av anmälan ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktig att anmälan innehåller de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljö- och byggnämnden ska kunna göra en riktig bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet kan du gärna vända dig till miljö- och byggenheten för mer information (vx 0921-62000).

Ditt ansvar som verksamhetsutövare

Som verksamhetsutövare har du ett ansvar att din verksamhet inte påverkar omgivningen negativt. Det är viktigt att du som driver miljöfarlig verksamhet känner till att miljöbalken är den samlade miljölagstiftningen i Sverige som styr allt som kan påverka människors hälsa och miljön negativt. Reglerna omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, kemikaliefrågor och naturvårdsfrågor. För miljöfarlig verksamhet gäller även annan lagstiftning, till exempel byggnads- och brandskyddslagstiftning.

Miljö- och byggnämnden är den myndighet som har uppdrag att kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken följs, dvs utöva tillsyn över de miljöfarliga verksamheterna. Miljö- och byggnämnden ska dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens mål ska kunna tillgodoses.

För tillsynen tas en avgift ut som är olika för olika anläggningar och beslutad av kommunfullmäktige. De flesta B- och C-anläggningar har en fast årlig avgift, U-anläggningar har en årlig avgift eller timdebiteras.

Ladda ner dokument
Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Ladda ner dokument
Anmälan om användning av avfal...
Ladda ner dokument
Anmälan om drivmedelsanläggnin...
Ladda ner dokument
Anmäla installation av olje- e...
Senast uppdaterad: 2021-02-17