Ett antal personer står uppställda utomhus i stadsmiljö.

Elevhälsan

​Hälsa och lärande hör ihop. Elevhälsan arbetar för att alla elever ska klara skolan så bra som möjligt. Mår man bra så går det oftast bättre i skola och går det bra i skolan så mår man oftast bättre. Det är viktigt att alla ska trivas och känna sig trygga i skolan. I elevhälsan arbetar skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog.

Personal och ibland barn i förskolan kan få hjälp av specialpedagog, rektor vid förskola kontaktar Elevhälsan vid behov.  

Som elev på låg- och mellanstadiet eller vårdnadshavare med barn på dessa stadier kan du vända dig till pedagog eller rektor på skolan för att söka kontakt med oss. Som elev på högstadiet och gymnasiet kan du vända dig direkt till din skolsköterska eller skolkurator som finns på din skola. Vi arbetar på uppdrag av rektor. 

Elevhälsan hjälper dig som barn och  el​ev bland annat med:

  • specialpedagogiskt råd och stöd till personal i förskolan
  • att skolan ska fungera bra
  • att hjälpa lärare och andra vuxna med hur de bäst kan stötta dig i skolan
  • att ge tips och råd vad du kan göra för att skolarbetet ska gå lättare
  • att ge hälsosamtal i förskoleklass, åk 4, 7 och åk 1 på gymnasiet
  • att ge råd och information om exempelvis hälsosamma levnadsvanor - kost, motion, sömn, hygien
  • att samtala om riskerna med användningen av tobak, alkohol samt missbruk av droger
  • att enskilt eller i grupp förebygga konflikter, kränkningar och utanförskap
  • att erbjuda stödsamtal exempelvis kring stress eller saker som oroar dig
  • att göra pedagogiska utredningar, utreda läs-, skriv och matematiksvårigheter och språkkartläggningar 
UBF_EH_hjärta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Senast uppdaterad: 2020-11-02