Barn som är utsatta för våld

Du som lever i en miljö där våld förekommer har rätt till stöd och skydd och det är vuxnas ansvar att våldet ska sluta.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill.” Per Isdal

Olika typer av våld
  • Psykiskt: verbala kränkningar eller hot om fysisk våld eller våldsamma konsekvenser riktat mot dig, någon närstående eller husdjur. Att genom makt och hot kräva kontroll av den andres liv. Även ett nedvärderande och förödmjukande beteende eller handlingar mot dig är en form av våld.
  • Fysiskt: oönskad beröring och fysisk handling som hindrar, skadar, kontrollerar eller skrämmer dig. Det kan vara allt ifrån att hålla fast, slå, sparka och vid användning av olika tillhyggen för att skada dig.
  • Sexuellt: att bli tvingad att delta eller/och titta på sexuella handlingar mot sin vilja.  Sexuellt våld kan sträcka sig från sexuellt trakasseri och kränkning via påtryckning för att få sex och till brutal våldtäkt och sexuell tortyr. Sexuell påtryckning att genomföra handlingar man inte önskar, som tvång att ha sex med andra personer, genomföra olika typer av sex, tvingas se pornografi och genomföra liknande handlingar.
  • Materiellt: våldet handlar till exempel om att slå en möbel i bitar, slå i dörrar, krossa föremål, riva kläder eller kasta saker i syfte att skapa oro och rädsla hos andra.
  • Ekonomiskt: handlar om att sätt någon annan i ekonomisk beroendeställning. Undanhålla och/eller kontrollera gemensamma tillgångar och/eller skulder utan medgivande.
  • Latent: en stark ilska och aggressivitet som är inbunden och visar sig i förövarens kroppshållning och kroppsuttryck som skapar rädsla och upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld.

Det är inte okej att använda någon form av våld mot någon oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning.

Kom ihåg att det aldrig är ditt fel att det blir bråk mellan dina föräldrar eller att det använder våld mot dig, dina syskon, förälder eller någon annan familjemedlem. Det är alltid den som använder våld som har ansvaret.

Senast uppdaterad: 2019-09-23