Information om behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar socialnämnden?

Vilka personuppgifter socialnämnden behandlar om dig beror på vilken typ av ärende som nämnden hanterar. Personuppgifter som namn, personnummer och kontaktuppgifter behandlas oavsett ärende. Förutom dessa uppgifter behandlas de uppgifter som är nödvändiga för att handlägga ditt ärende. Det kan vara uppgifter om din hälsa, din ekonomiska situation, din familjesituation, uppgifter om brott och överträdelser samt andra uppgifter om dig som betraktas som känsliga personuppgifter.

Varför behandlar socialnämnden personuppgifter om dig?

Socialnämnden i Bodens kommun behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för handläggningen av ditt ärende. De personuppgifter som behandlas används för att socialnämnden ska kunna fatta ett beslut i ditt ärende och eventuellt verkställa ett beslut. De personuppgifter som behandlas har stöd i lagstiftningen genom:

- att det krävs som en del i socialnämndens myndighetsutövning

- att socialnämndens arbetsuppgifter är av allmänt intresse och därför måste kunna behandla personuppgifter om enskilda.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Eftersom socialnämnden behandlar känsliga personuppgifter skyddas dina uppgifter av stark sekretess. Det innebär att uppgifter om enskilda som huvudregel inte lämnas till någon annan.

Om någon begär att få ta del av allmänna handlingar från Socialnämnden i Bodens kommun, kan endast sådana uppgifter som ingen på något sätt kan ta skada av lämnas ut enligt den så kallade offentlighetsprincipen.

I vissa fall har socialnämnden en uppgiftsskyldighet gentemot andra myndigheter.

 

Dina personuppgifter kommer att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller IT-plattformar som Socialnämnden i Bodens kommun använder sig av för att tekniskt behandla personuppgifterna. En sådan IT-leverantör behandlar personuppgifterna för socialnämndens räkning och betecknas personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträde får inte behandla personuppgifterna i strid med vad socialnämnden har bestämt.

 

Personuppgiftsbiträdet har också sekretess.

I vissa fall kan uppgifter om dig inhämtas från andra myndigheter

Om du ansöker om ekonomiskt bistånd har socialnämnden rätt att ta del av uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild hos Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Därför kan uppgifter från dessa myndigheter komma att inhämtas om dig.

Lagringstid och dina rättigheter

Dina personuppgifter kommer att lagras av socialnämnden under en period som bestäms av lagar eller i vissa fall en informationshanteringsplan som beslutas av kommunen.

Du har rätt att kostnadsfritt få information och kopia på om och hur Socialnämnden i Bodens kommun behandlar dina personuppgifter. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Endast om socialnämnden skulle sakna laglig grund för att behandla dina personuppgifter kan du få dem raderade. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att socialnämnden utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna.

Om du vill att någon åtgärd ska vidtas vad gäller dina rättigheter kan du kontakta Socialnämndens dataskyddsombud genom att maila till socialforvaltning@boden.se.

Klagomål på personuppgiftsbehandlingen

Vill du klaga på socialnämndens behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen som är den svenska tillsynsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Socialnämnden i Bodens kommun, 961 86 Boden.

Senast uppdaterad: 2020-10-29