Initialt stöd för nyanlända

Flyktingar som får uppehållstillstånd har rätt till ekonomiskt stöd i direkt anslutning till att de får uppehållstillståndet.  Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp som är fastställt av Migrationsverket. Ersättningen benämns glappersättning. Det ska täcka alla levnadsomkostnader för den nyanlände fram till att hen får utbetalt etableringsersättning av Försäkringskassan. Kommunens flyktingmottagande vid Jobbcenter handlägger och gör utbetalning av glappersättning

Senast uppdaterad: 2022-02-02